Referència: Longás, J.; Carrillo, E.; Fornieles, A. & Riera, J. (2018). Desarrollo y validación del cuestionario sobre condicionantes de éxito escolar en alumnos de secundaria. Revista española de pedagogia, 76 (269), 55-82.

 

 

Resum:

Introducció: El fracàs escolar suposa un gran desafiament tant a nivell individual com a nivell social, pel seu impacte negatiu en la cohesió social, la participació ciutadana, el desenvolupament econòmic, la sostenibilitat i fins i tot la seva incidència sobre els hàbits de salut. Diversos estudis han posat de manifest l’associació entre el nivell socioeconòmic familiar i els resultats escolars, fins al punt que aquest factor s’ha considerat el seu principal determinant. No obstant això, el fet d’atribuir el fracàs escolar essencialment al context de pertinença només té valor descriptiu i podria estar dificultant el desenvolupament de respostes més adequades a aquest gran desafiament. Una millor comprensió sistèmica i integral del fenomen podria contribuir a un millor abordatge de la problemàtica mitjançant el desenvolupament de noves propostes de política pública i d’acció socioeducativa. Per a això, és necessari disposar dels instruments de mesura adequats que avaluïn diferents dimensions d’una manera integrada.

Mètode: l’objectiu del present estudi és avaluar les propietats psicomètriques del Qüestionari sobre Condicionants d’Èxit Escolar (CCEE) en una mostra de 858 alumnes de secundària residents en contextos soci-demogràfics vulnerables de 5 ciutats espanyoles. El qüestionari recull ítems sobre aquells factors que la literatura especialitzada ha vinculat de manera rellevant amb el rendiment escolar, excloent aquells que ja disposen de qüestionaris específics validats.

Resultats: l’anàlisi de components principals va donar lloc a 7 factors: context escolar, relacions amb els companys, expectatives personals, capital social, recursos TIC per a l’estudi, clima en classe i suport familiar. Els índexs d’ajust mostren unes bones propietats del qüestionari.

Conclusió: es conclou que el CCEE és un instrument que posseeix propietats psicomètriques adequades per al seu ús en la identificació de factors que donen suport a l’èxit educatiu en alumnes de secundària.