Comunitat educativa i Llei d’Educació de Catalunya

Referència: Civís, M. (2009). Comunitat educativa i Llei d’Educació de Catalunya. Butlletí electrònic edu21, 22.

Resum:

Del Projecte de Llei d’Educació de Catalunya fa temps que se’n parla i se’n seguirà parlant. Ha estat objecte de moltes controvèrsies, d’interpretacions diverses i de polèmiques de posicions enrocades. Tanmateix, hi ha un punt del projecte que em sembla interessantíssim i que no és objecte de massa atenció. Es tracta de la definició que fa de la composició de la comunitat educativa:

“La comunitat educativa està formada per totes les persones i institucions que intervenen en el procés educatiu. En formen part els alumnes, les famílies, el professorat, els professionals de d’atenció educativa i el personal d’administració i serveis, l’Administració educativa, els ens locals i els agents territorials i socials, i les associacions que els representen, així com l’associacionisme educatiu, les entitats esportives escolars i les entitats de lleure. La comunitat escolar, representada en el consell escolar del centre, està inclosa en la comunitat educativa.” (Projecte de Llei d’Educació de Catalunya, títol III, article 19).