Competència social i ciutadana. Aprendre a ser persona, a conviure amb els altres i a habitar el món

Referència: Boqué, M.C. (2010). Competència social i ciutadana. Aprendre a ser persona, a conviure amb els altres i a habitar el món. Revista Catalana Pedagogia, 7, p.197-212.

Resum:

En el marc d’una societat global, les polítiques educatives impulsen la formació d’una ciutadania democràtica a través de l’educació. Tanmateix, el desenvolupament de les competències socials i ciutadanes, acompanyat de la implantació de l’assignatura d’Educació per a la Ciutadania (EpC) en les diferents etapes del sistema educatiu, remou el ja clàssic debat a l’entorn de les finalitats de l’educació: excel·lència versus equitat. Tant el dèficit democràtic com la inquietud social per les conductes incíviques entre els joves indiquen la urgència de promoure els valors de la convivència democràtica als centres. Però l’educació per una nova ciutadania requereix que tots els agents educatius passin d’espectadors a actors capaços d’incidir i transformar el propi context. Així, doncs, no n’hi ha prou amb el desenvolupament curricular de l’EpC que, tot i reconèixer la rellevància de les competències socials i ciutadanes, ha d’anar acompanyat d’oportunitats per a l’exercici de la democràcia dins de l’aula i fora. És per aquest motiu, que tant les metodologies d’ensenyament i aprenentatge, com les activitats d’avaluació han d’encaminar-se a la creació d’escenaris de participació en què sigui possible aprendre.