Fracaso escolar y tránsito hacia la vida adulta. Razones y propuestas para apoyar la transición de la escuela al trabajo

Referència: Longás, J. i Riera, J. (2011). Fracaso escolar y tránsito hacia la vida adulta. Razones y propuestas para apoyar la transición de la escuela al trabajo. Educación Social. Revista de intervención socioeducativa, 49, p.147-160.

Resum:

En aquest article, presentem una reflexió teòrica-pràctica sobre la transició escola-treball basada en la nostra experiència d’assessorament educatiu en diversos municipis catalans. Totes aquestes experiències, que tenen en comú la promoció i el desenvolupament de xarxes locals educatives com estratègies municipals per fer front a les necessitats educatives derivades del fracàs escolar, s’han iniciat o han tingut un focus preferent d’acció en la millora dels processos de transició entre l’educació secundària i el treball.