Avaluació psicomètrica de l’estimació en numeració i càlcul en l’educació primària

Referència: Pañellas, M. (2007). Avaluació psicomètrica de l’estimació en numeració i càlcul en l’educació primària. Anuari de Psicologia de la Societat Valenciana, 11, p.99-115.

Resum:

L’estimació en numeració i càlcul ha pres rellevància en les dues darreres dècades per la seva importància i necessitat social i, per aquest motiu, ha estat progressivament inclosa en els currículums de matemàtiques de l’educació obligatòria. Tanmateix, el treball de l’estimació a l’aula es veu reduït freqüentment a les tècniques d’arrodoniment i els alumnes no es mostren hàbils a l’hora de desenvolupar estratègies d’estimació o de decidir quan un càlcul estimat és adient per a una situació problemàtica. En aquest article es presenta un test adreçat a estudiar els processos utilitzats en tasques d’estimació en numeració i càlcul per infants que han acabat l’educació primària. S’explica el mètode seguit per a la seva elaboració i s’indiquen els resultats després d’aplicar-lo a una mostra de dinou grups classe. Aquest test està dissenyat estructuralment des de dues visions complementàries, tot i que es dóna més èmfasi a la primera: quatre àmbits d’estimació i els objectius i continguts generals de numeració i càlcul de l’educació primària referents als conjunts numèrics dels nombres naturals i dels nombres decimals.