Equip investigador

Núria Gorgorió, Jordi Deulofeu, Lourdes Figueras, Lluís Albarracín, Montserrat Prat; Mercè Pañellas (Grup PSITIC); Josep Callís, Isabel Sellas, Núria Puig i Judith Salanguera

Entitat finançadora: Projecte ARMIF – Agència de gestió d’ajuts universitaris i de recerca (AGAUR)

El coneixement matemàtic fonamental és aquell coneixement de la disciplina que permet que els estudiants dels graus d’Educació Primària puguin construir el coneixement per a l’ensenyament de les matemàtiques que els farà falta per iniciar la seva pràctica professional.

En aquest estudi es proposa:

  1. Establir, per criteri d’experts, una caracterització del coneixement fonamental en matemàtiques necessari per a poder seguir amb aprofitament les matèries de didàctica de les matemàtiques del Grau d’Educació Primària, tenint en compte els plans d’estudi de les diferents universitats, els requeriments de la pràctica professional i les competències matemàtiques pròpies de l’Educació Primària.
  2. Determinar, per criteris d’experts i a través d’evidències empíriques, a través de quins mitjans o instruments es pot valorar si els estudiants que inicien el Grau d’Educació Primària tenen un domini suficient del coneixement fonamental en matemàtiques i valorar la pertinença i adequació i les possibilitats i limitacions d’aquests instruments.
  3. A partir de les evidències obtingudes, fer una proposta d’actuació que, tot tenint en compte els plans d’estudi de les diferents universitats, contribueixi a que els estudiants assoleixen un coneixement fonamental en matemàtiques satisfactori a través de la seva implicació en el seu procés formatiu.