Asesoramiento al desarrollo de redes socioeducativas locales: funciones y metodología

Referència: Longás, J.; Civís, M. i Riera, J. (2008). Asesoramiento al desarrollo de redes socioeducativas locales: funciones y metodología. C&E: Cultura y Educación, 20(3), p.303-321.

Resum:
L’article presenta la fonamentació epistemològica des de la qual es planteja el treball d’assessorament al desenvolupament de xarxes socioeducatives locals des de la pretensió de desenvolupament comunitari i acció transformadora. Amb base a les experiències i investigacions realitzades, es presenta el marc teòric que sustenta el que entenem ha de ser l’enfocament de desenvolupament comunitari que orienta el treball en xarxa educativa local. Al seu torn es descriu la metodologia seguida, amb aportacions de tipus pràctic desenvolupades en el camp d’intervenció i convenientment revisades, i es reflexiona sobre aquells aspectes comuns que han anat apareixent en les diferents accions d’assessorament. Els atributs reconeguts com a positius i que emergeixen de manera recurrent, així com aquelles dificultats que es poden identificar amb certa insistència en els diferents contextos de l’assessorament a les xarxes, permeten reconèixer un determinat catàleg de funcions de l’assessorament i visualitzar un model determinat de suport a l’organització interdisciplinar, transversal i coresponsable.