Referència: Prats, M.A. (2019). Ámbitos y/o dimensiones de la Competencia Digital Docente. Asocicación Espiral, Educación y Tecnologia, 7.

 

Resum

En la societat dels començaments de segle XXI, caracteritzada com a societat del coneixement, la institució escolar no pot romandre aliena als ritmes del canvi actual, de manera que la innovació constitueix una de les seves principals i prioritàries tasques. I és obvi que un dels canvis i innovacions més profunds que hem experimentat en aquests últims anys ha vingut de la mà de les tecnologies digitals. En aquest sentit, el coneixement i domini de les eines i els processos digitals constitueix una garantia d’equitat en el sistema educatiu de la mateixa manera que és un repte per a l’escola posar les eines i aplicacions de la tecnologia digital a l’abast de tots/es els/les alumnes sense renunciar a la seva funció educativa en tots els aspectes. No obstant això, el professorat no pot quedar al marge de l’adquisició d’unes competències digitals (en endavant, CDD) que són fites ineludibles de l’educació actual i futura.