Análisis de factores de apoyo a trayectorias de éxito escolar en la enseñanza secundaria en contextos de pobreza y vulnerabilidad social en España. Un estudio de casos múltiples

Referència: Longás, J.; Cussó, I.; De Querol, R. i Riera, J. (2016). Análisis de factores de apoyo a trayectorias de éxito escolar en la enseñanza secundaria en contextos de pobreza y vulnerabilidad social en España. Un estudio de casos múltiples. Revista de Estudios y Experiencias en Educación. 15(28), p.107-127.

 

 

Resum:

L’article presenta un estudi de casos múltiples que identifica factors de suport de trajectòries d’èxit escolar a estudiants de secundària que estan en situació de precarietat econòmica i vulnerabilitat social en cinc ciutats espanyoles. La investigació aborda la comprensió de l’èxit escolar evitant l’estigmatització que genera la correlació ja demostrada entre fracàs escolar i baixos nivells socioeconòmic-culturals. La mostra es compon de 30 casos d’alumnes que han finalitzat l’Ensenyament Secundari Obligatori. Per estudiar la seva trajectòria escolar s’ha triangulat la informació del seu expedient acadèmic amb entrevistes semi-estructurades als alumnes, docents, família i referents comunitaris. els resultats apunten a factors clau a nivell individual, escolar, familiar i comunitari que ajuden l’èxit escolar en aquests contextos. S’evidencia que l’acompanyament socioeducatiu d’agents l’entorn i el capital social del barri, així com les relacions de conianza o la personalitat responsable, són elements determinants que podrien compensar handicaps soci-económicoculturales dels alumnes. Aquestes primeres troballes obren noves perspectives de millora de les polítiques educatives d’equitat i inclusió.