Jahrbuch der Österreichischen Karl-JaspersGesellschaft

Referència del capítol del llibre: Seguró, M. (2014). Existential dialectics, ciphered language and mysticism in Karl Jaspers. A Karl-Jaspers-Gesellschaft (Ed.),  Jahrbuch der Österreichischen Karl-JaspersGesellschaft (pp. 159-179). Àustria: StudienVerlag.

Resum:

En aquest volum es troba un article amb extractes de la correspondència de Jaspers amb H.-G. Gadamer (D. Kaegi) i l’article sobre el concepte de “ciutadans” de Jaspers (A. Gantschow), la seva concepció del cos (U. Diehl) i el concepte de “aristocràcia de l’intel·lecte” (C. Piecuch). Un document tracta de l’anglès amb el tema de la depressió en el context de Jaspers treball “Psicopatologia General” (A. N. Field), una contribució addicional es refereix a la dialèctica existencial i la comprensió de “llenguatge xifrat” en Jaspers la filosofia i la metafísica (M. Segur) existencial. Un informe sobre les converses amb la Conferència Internacional de Jaspers al Congrés Mundial de Filosofia a Atenes 2013 (Th. Rolf) complementa aquestes contribucions.