Prevenció dels maltractaments entre alumnes a l’escola

Referència:  Boqué, M.C.; Albertí, M.; Carulla, A. i Sanahuja, D. (2006). Prevenció dels maltractaments entre alumnes a l’escolaBarcelona : Prevenció Risc Escolar: Fundació Blanquerna Assistencial i de Serveis.

Resum:

En el segle XXI qualsevol tipus de violència és inacceptable i, per això, ha de provocar i provoca sentiments de rebuig en les societats desenvolupades. Tanmateix, les actituds vexatòries, la intimidació, els abusos físics, l’assetjament psicològic i les humiliacions verbals es manifesten en els entorns més propers i significatius per a la salut i seguretat de les persones: la família, l’escola i la feina. Els estudis sobre el maltractament entre companys a l’escola, assetjament escolar, denominat bullying en l’àmbit anglosaxó, fa referència a aquelles situacions d’abús en què un alumne adopta el rol d’agressor (bully -pinxo) i un altre el de víctima, de manera que es crea una relació de domini-submissió continuada veritablement negativa per a ambdós. Aquesta situació violenta, de la qual solen ser conscients els companys, no és tan evident per als adults.