Ètica e estética do quefacer socioeducativo municipal

Referència: Vilar, J. (2006). Ètica e estética do quefacer socioeducativo municipal. Interea Visual, 6, p.4-6.

Resum:

L’educació ha estat durant anys una activitat en la qual es posen moltes esperances de desenvolupament més humà de les societats. A més, en el moment en què s’entenia clarament que no s’ha de confondre l’educació amb l’educació i l’últim és només un dels agents educatius, se li va concedir carta de naturalesa a tot el conjunt d’accions que tenen lloc fora de l’escola i que estan inclosos dins del que es defineix com “acció soci” (ara recollit en Educació Social i Pedagogia Social), una acció en la qual hi ha consciència dels objectius a assolir, la intenció i l’ordre en el procés de l’acció que es pretén continuar.