Los límites del principio de autonomía. Consideraciones filosóficas y bioéticas

Referència: Torralba, F. (2000). Los límites del principio de autonomía. Consideraciones filosóficas y bioèticas. Ars Brevis, 6, p.355-378.

Resum:

Un dels principis fonarnentals de la bioètica clínica és el principi d’autonomia. En aquest article, l’autor intenta analitzar els límits de l’exercici de l’autonomia real i les seves condicions de possibilitat. Sense negar la validesa d’aquest principi, el tracta de col.locar dins la circurnstància assistencial i aporta una crítica tant al paternalisme rnèdic com a l’autonomisme radical que perd de vista la vertadera dimensió de l’autonomia del pacient.