El compromiso de las familias en una escuela entendida como un espacio de trabajo en red adaptado a la realidad local

Referència: Alguacil, M. i Pañellas, M. (2009). El compromiso de las familias en una escuela entendida como un espacio de trabajo en red adaptado a la realidad local. International Journal of Developmental and Educational Psychology INFAD, 2(1), p.117-128.

Resum:

La relació família – institució educativa – comunitat afavoreix el benestar individual, familiar i social dels estudiants, ja que els permet desenvolupar plenament les seves capacitats, entre elles les socials. Investigacions com les de Seginer i Vermulst (2002), Martínez i Álvarez (2006) o Gervilla (2008), confirmen que la participació dels pares a l’escola, produeix conseqüències beneficioses a tota la comunitat. Per això, és imprescindible que l’escola s’obri al seu entorn funcionant en xarxa amb professionals d’altres centres o disciplines, afrontant les dificultats a partir de la responsabilitat compartida, la confiança i el diàleg (Ubieto, 2007). En la investigació que presentem es descriu la concepció que 1.388 famílies d’alumnes de 12 a 16 anys tenen del centre on estudien els seus fills respecte a l’obertura al barri o localitat i les activitats que destaquen com a més interessants de les que ja s’estan realitzant o de les que els agradaria que es duran a terme. Els instruments utilitzats són l’entrevista a experts i un qüestionari dissenyat expressament per a aquesta investigació. S’ha efectuat una anàlisi quantitativa i un qualitatiu. Dels resultats obtinguts, es proposen reflexions i orientacions per millorar el treball en xarxa.