El Rol de l’estudiant, del professor i del mestre en la formació pràctica de l’alumnat dels graus en educació infantil i en educació primària.

Referència: Pañellas, MBoqué, M.CAlguacil, M. i Rosich, C. (2012). El Rol de l’estudiant, del professor i del mestre en la formació pràctica de l’alumnat dels graus en educació infantil i en educació primària. Temps d’educació, 42, p.251-266.

Resum:

Per aconseguir un correcte desenvolupament de les competències professionalitzadores dels mestres de la societat del coneixament és imprescindible potenciar la corresponsabilitat entre universitat i escola. Proposem un disseny formatiu que propicia que els estudiants duguin a terme projectes innovadors arrelats a la realiat escolar, mitjançant la integració del Treball Final de Grau i el Pràcticum del darrer curs en un mòdul únic. Per a la implementació d’aquest mòdul es fa necessari definir el rol de l’estudiant, del professor universitari i del mestre d’escola que acull alumnes en pràctiques. En aquest sentit, s’ha efectuat un estudi prospectiu adreçat a 146 escoles de Barcelona, els resultats del qual mostren un elevat grau d’afinitat amb els nostres plantejaments inicial, que vinculen el treball de l’estudiant als interessos i projectes de l’escola, incrementen la coordinació escola-universitat i atorguen major protagonisme al mestre.