Autopercepción y demandas del profesorado de infantil y primaria sobre formación en Pizarra Digital Interactiva

Referència: Prats, M.A.; Riera, J.; Gandol , F. i Carrillo, E. (2012). Autopercepción y demandas del profesorado de infantil y primaria sobre formación en Pizarra Digital Interactiva. PixelBit. Revista de Medios y Educación, 40, p.89-100.

Resum:

L’article que presentem està basat en un estudi realitzat amb l’objectiu de conèixer i descriure l’autopercepció del professorat d’infantil i primària sobre la seva formació i les seves demandes formatives en relació a la PDI en el context català. Per a això s’ha administrat un qüestionari online i s’han realitzat diverses sessions de grup. Els resultats mostren que la percepció dels professors pel que fa a la seva formació és que aquesta no respon a les seves demandes formatives, destacant una necessitat major de formació didàctica que tecnològica i de formació mestre-mestre, més que tècnic-mestre.