La innovació educativa a la Universitat i el nou rol docent

Referència: Riera, J. (2016). La innovació educativa a la universitat i el nou rol docent. Aloma, 34(1), p. 23-31.

Resum:

Al llarg d’aquest article es revisa el concepte d’innovació vinculat a qualsevol professió, les seves accepcions i implicacions de caràcter deontològic. Aquesta introducció ens permet entrar de ple en la innovació a l’àmbit educatiu i les coordenades de màxima actualització psicopedagògica basades en evidències, en el desplegament de la tasca docent a qualsevol etapa educativa i específicament en el nivell universitari. Així mateix es revisa l’estat de la formació inicial i permanent pel desplegament d’aquesta funció professional. Finalment, es recuperen diversos autors i els estudis més recents al voltant de la prospectiva de l’educació i de la tasca docent a curt, mitjà i llarg termini, fent l’anàlisi derivat d’aquestes previsions, i com tot això impacta de ple en l’exercici professional docent.