Ètica científica

Els Instituts de Recerca de la Facultat de Psicologia i Ciències de l’educació i de l’esport Blanquerna-URL compten amb el suport dels dictàmens de la Comissió d’Ètica i Recerca. Amb aquesta Comissió es materialitza una instància objectiva i institucional per garantir que els projectes de recerca desenvolupats pels diversos Instituts acompleixen els requisits ètics, especialment quan la recerca demana la participació de persones i/o institucions.

La necessitat de recórrer al consentiment informat i l’exigència d’observar la confidencialitat, formen part de les garanties ètiques bàsiques estandarditzades actualment en l’àmbit de la recerca. Tanmateix, cal incloure també les exigències desplegades en els apartats dedicats a la investigació dels diversos codis deontològics professionals implicats en cadascuna de les recerques. I cal tenir presents, també, els requeriments de les diverses instàncies rellevants, i en alguns casos vinculants, que poden ser consultades amb els enllaços que adjuntem, sense descartar la necessitat de contemplar, en recerques específiques i si així ho requereix la seva naturalesa, altres criteris o lleis pertinents.

Declaració d’Hèlsinki de la World Medical Association (WMA)

Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal

Orientacions del Comitè d’Ètica de la Recerca de la URL (CER-URL) per a l’elaboració del Full d’informació i Consentiment informat

Guia per detectar i afrontar les qüestions ètiques implicades en els projectes de recerca elaborada per la Comissió europea en el marc del programa Horizon 2020