Estudiants de doctorat

Laia Mollà

 • Psicòloga clínica al servei de Psiquiatria i Psicologia de l’Hospital Sant Joan de Déu, CSMIJ Garraf.
 • Membre de l’equip investigador de la I+D+i Retos 2017, amb el projecte “Diagnòstic relacional familiar en salut mental. Aportacions a la prevenció, avaluació i tractament”.
 • Cursant Doctorat en Psicologia. FPCEE Blanquerna, Universitat Ramon Llull.
 • Especialista en psicologia clínica (titulació oficial del Ministeri, via PIR). Hospital del Mar, Barcelona.
 • Beca ANPIR 2015-2016 per la formació en centres d’excel·lència estrangers. Estada de formació al Nuovo Centro per lo Studio de la Famiglia - Scuola di Psicoterapia Mara Selvini-Palazzoli, a Milà, Itàlia.
 • Postgrau en Teràpia Breu Estratègica, Univesritat de Girona. Màster en teràpia cognitivo-social, Universitat de Barcelona
 • Llicenciada en Psicologia. Universitat de Barcelona. Estada de llicenciatura a l’Honours Program in Psychology a York University, Canadà.

 • Psicóloga clínica en el Servicio de Psiquiatría y Psicología del Hospital Sant Joan de Déu, CSMIJ Garraf.
 • Miembro del equipo investigador de la I+D+i Retos 2017 con el proyecto “Diagnóstico relacional familiar en salud mental. Aportaciones a la prevención, evaluación y tratamiento”.
 • Cursando Doctorado en Psicología. FPCEE Blanquerna. Universitat Ramon Llull
 • Especialista en psicología clínica (titulación oficial del Ministerio, vía PIR). Hospital del Mar (Barcelona)
 • Beca ANPIR 2015-2016 para la formación en centros de excelencia extranjeros. Estancia formativa en el Nuovo Centro per lo Studio de la Famiglia - Scuola di Psicoterapia Mara Selvini-Palazzoli, en Milán, Italia
 • Postgrado en Terapia Breve Estratégica, Universidad de Girona. Máster en terapia cognitivo social, Universidad de Barcelona
 • Licenciada en Psicología. Universidad de Barcelona. Estancia de licenciatura (Honours Program in Psychology) en York University, Canadá.

 

 • Clinical Psychologist in the Psychiatry and Pyschology Department of Sant Joan de Déu Hospital, CSMIJ Garraf.
 • Member of the research team of the I+D+I Retos 2017 with the project “Relational and family diagnosis in mental health. Contributions to prevention, assessment and treatment.
 • PhD in development. FPCEE Blanquerna, Ramon Llull University.
 • PsyD. Specialty in Clinical Psychology (official certification by Ministry of Health), residence internship (PIR) in Hospital del Mar, Barcelona.
 • ANPIR 2015-2016 scholarship for training in foreign centers of excellence. Family therapy training in Nuovo Centro per lo Studio de la Famiglia - Scuola di Psicoterapia Mara Selvini-Palazzoli, in Milan, Italy.
 • Postgraduate degree in strategic brief therapy, University of Girona Master’s degree in cognitive-social psychotherapy, University of Barcelona
 • BSc in Psychology. University of Barcelona. Visiting Scholar in the Honors Program in Psychology, at York University, Canada.

Read more

Mireia Salvador

 • Cursant el Doctorat en Psicologia Clínica en el Grup de Recerca de Parella i Família. Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i l’Esport- Blanquerna. Universitat Ramon Llull. Barcelona.
 • Màster: Psicologia General Sanitària. Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i l’Esport- Blanquerna. Universitat Ramon Llull. Barcelona.
 • Grau en Psicologia. Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i l’Esport- Blanquerna. Universitat Ramon Llull. Barcelona.
 • Psicòloga de l’Associació de Cardiopaties Congènites – Fundació CorAvant a Barcelona. Realitzant una investigació Neuropsicològica amb infants amb cardiopatia congènita- Hospital Vall d’Hebron, Hospital Sant Joan de Déu  i Associació de Cardiopaties Congènites – Fundació CorAvant. Pràctiques de Psicologia en l’Associació de Cardiopaties Congènites – Fundació CorAvant a Barcelona. Menció en psicologia clínica.
 • Ponent en el congrés internacional AEPC Meeting of the Working Group “Psycho-Social care from Fetus to Adult” Rotterdam, the Netherlands

 • Cursando el Doctorado en Psicología Clínica en el Grupo de Investigación de Pareja y Familia. Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i l’Esport- Blanquerna. Universitat Ramon Llull. Barcelona.
 • Master: Psicología General Sanitaria. Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i l’Esport- Blanquerna. Universitat Ramon Llull. Barcelona.
 • Grado en Psicología. Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i l’Esport- Blanquerna. Universitat Ramon Llull. Barcelona.
 • Psicóloga de la Associació de Cardiopaties Congènites - Fundació CorAvant a Barcelona. Realizando una investigación neuropsicológica con niños con cardiopatía congènita- Hospital Vall d’Hebron, Hospital Sant Joan de Déu  i Associació de Cardiopaties Congènites – Fundació CorAvant. Prácticas de Psicología en la Associació de Cardiopaties Congènites - Fundació CorAvant a Barcelona. Mención en psicología clínica.
 • Ponente en el congreso internacional AEPC Meeting of the Working Group "Psycho-Social care from Feto to Adult" Rotterdam, the Netherlands

 

 • Pursuing PhD Program in Clinical Psychology. Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna. Universitat Ramon Llull.
 • Master General Health Psychology. Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna. Universitat Ramon Llull.
 • Graduate in Psychology. Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna. Universitat Ramon Llull.
 • Psychologist in Associació de Cardiopaties Congènites – Fundació CorAvant a Barcelona. Performing a neuropsychological research with children with congenital heart disease in Vall d'Hebron Hospital, Hospital Sant Joan de Deu and l’Associació de Cardiopaties Congènites – Fundació CorAvant a Barcelona. Pràctiques de Psicologia en l’Associació de Cardiopaties Congènites – Fundació CorAvant a Barcelona. Menció en psicologia clínica.
 • Speaker at the International Congress AEPC Meeting of the Working Group "Psycho-Social care from Fetus to Adult" Rotterdam, the Netherlands

Read more

Carla Durán Garcia 

carladuranga@gmail.com

 • Doctoranda en Psicologia (URL). Màster en Psicologia General Sanitària (UdG), Màster en Capacitació Pedagògica especialitat en Orientació Educativa (UPF). Graduada en Psicologia-menció en Psicologia Clínica (URL).
 • Investigadora en Altes Capacitats Intel·lectuals i Desenvolupament Emocional en grup de recerca Parella i Família (GRPF-URL).
 • Psicòloga Clínica de l’equip específic CRETDIC (Centre de Recursos  Educatius per a Alumnes amb Trastorn Mental Greu, Trastorn Greu de la Conducta i Autisme) del Consorci d’educació de Barcelona.

 • Doctoranda en Psicología (URL). Máster en Psicología General Sanitaria (UdG), Máster en Capacitación Pedagógica especialidad en Orientación Educativa (UPF). Graduada en Psicología-Mención en Psicología Clínica (URL).
 • Investigadora en Altas Capacidades Intelectuales y Desarrollo Emocional en el grupo de Investigación de Pareja y Familia (GRPF-URL).
 • Psicóloga Clínica del Equipo específico CRETDIC (Centro de Recursos Educativos para Alumnos con Trastorno Mental Grave, Trastorno Grave de la Conducta y Autismo) del Consorcio de Educación de Barcelona.

 

 • PhD in Psychology (URL). Master Degree in Clinical Psychology (UdG), Master Degree in Educational Counseling (UPF). Degree in Psychology (URL).
 • Researcher in Gifted Children and Emotional Development Needs in Family and Parental Research Group (GRPF-URL).
 • Clinical Psychologist at CRETDIC (Educational Counseling Group for Students with Special Needs- Sever Mental and Behavioral Disorder and Autism).

Read more

Iolanda D'Ascenzo 

iolandad@blanquerna.url.edu

 • Doctoranda en Psicologia (URL). Màster en teràpia familiar sistèmica (UAB). Especialització en psicoterapia relacional (Centro Studi di Terapia Familiare e Relazionale, CSTFR, Roma, Italia). Especialització en Psiquiatria (Universitat de Siena, Italia). Llicenciada en Medicina y Cirurgia (Universitat de Siena, Italia).
 • Profesora del Màster en Teràpia Familiar (Universitat Blanquerna –Hospital de Sant Pau de Barcelona), del Master en Intervenció Psicológica en Trastorns de la Conducta Alimentaria  i Obesitat (ITA-UB) i del Máster en Terapia cognitivo social (UB). Coordinadora del Postgrau en Tractament integrat individual i familiar en el TLP (UAB).
 • Psiquiatra. Psicoterapeuta individual, familiar i de parella. Supervisora docent acreditada per la FEAP y FEATF. Supervisora en els centres de tractament i de la Unitat de Terapia Familiar de ITA Barcelona. Vicepresident de la Societat Catalana de Teràpia Familiar (SCTF). Soci del Centro Studi di Terapia Familiare e Relazionale, CSTFR de Roma. Soci docent de la Societá Italiana di Psicologia e Psicopeterapia Relazionale.
 • Investigadora en la aplicació del model sistémic relacional en el tractament del TLP i en Psicoteràpia i aliança terapèutica en el tractament integrat individual i familiar del TLP.

 • Doctoranda en Psicologia (URL). Master en terapia familiar sistémica (UAB). Especialización en psicoterapia relacional (Centro Studi di Terapia familiare e relazionale, CSTFR, Roma, Italia). Especialista en Psiquiatría (Universidad de Siena, Italia). Licenciada en Medicina y Cirugía (Universidad de Siena, Italia).
 • Profesora del Master en Terapia Familiar (Universidad Blanquerna-Hospital de Sant Pau de Barcelona), del Master en Intervención Psicológica en los Trastornos de la Conducta Alimentaria y Obesidad (ITA-UB) y del Master en Terapia cognitivo social (UB). Coordinadora del Postgrado en Tratamiento integrado individual y familiar en el TLP (UAB).
 • Psiquiatra. Psicoterapeuta individual, familiar y de pareja. Supervisora Docente acreditada por la FEAP y FEATF. Supervisora en los Centros de tratamiento y en la Unidad de Terapia Familiar de ITA Barcelona. Vicepresidenta de la Societat Catalana de Terapia Familiar (SCTF). Socio del Centro Studi di Terapia Familiare e Relazionale, CSTFR de Roma y socio docente de la Societá Italiana di Psicologia e Psicopeterapia Relazionale.
 • Investigadora en la aplicación del modelo sistemico relacional en el tratamiento del TLP  y  en Psicoterapia y alianza terapeutica familiar en el tratamiento integrado individual y familiar en el TLP.

 

 • Postgraduate  in Psychology (URL). Master in systemic family therapy (UAB). Specialization in Relational Psychotherapy (Centro Studi di Terapia Familiare e Relazionale, CSTFR, Rome, Italy). Specialization in Psychiatry (University of Siena, Italy). Degree in Medicine and Surgery (University of Siena, Italy).
 • Teacher  of the Master in Family Therapy ( Universitat Blanquerna-Hospital de Sant Pau de Barcelona ), of the Master in Intervención Psicológica en los Trastornos de la Conducta Alimentaria y Obesidad (ITA-UB) and the Master in Terapia cognitivo social (UB). Coordinator of the Postgraduade Diploma in Tratamiento integrado individual y familiar en el TLP (UAB).
 • Psychiatrist. Individual, family and couple psychotherapist. Teaching supervisor accredited by FEAP and FEATF. Supervisor in treatment  centers and Family Therapy Unit of ITA Barcelona. Vice president of the Societat Catalana de Teràpia Familiar (SCTF). Member of Centro Studi di Terapia Familiare e Relazionale, CSTFR of Roma. Teacher member of Societá Italiana di Psicologia e Psicopeterapia Relazionale.
 • Researcher for application of sistemic ralational model in treatment for Borderline Personality Disorders and Psychotherapy and therapeutic alliance in Integrated individual and family treatment for BPD.

Read more

Laia Gasa Pons

laiagp5@blanquerna.url.edu 

 • Laia Gasa es llicenciada en Psicologia i becada per la Generalitat per realitzar una investigació en violència de gènere en la UAB.
 • Ha estat treballant a Barcelona, California i Argentina coordinant programes socio-educatius i ha impartit cursos i xerrades a la Universitat Autònoma de Barcelona, la University of California de Los Angeles, la Universitat de Buenos Aires, la Universitat de California de Berkeley i agències públiques de la Bahía de San Francisco, entre d’altres.
 • Ha col.laborat com a asistent d’investigació en varis grups internacionals i participat en la publicació de reculls de psicologia de l’educació en l’àmbit universitari.

 • Laia Gasa es licenciada en Psicología y becada por la Generalitat de Catalunya para realizar una investigación en violencia de género en la Universidad Autónoma de Barcelona.
 • Ha estado trabajando en Barcelona, California y Argentina coordinando programas socio-educativos y ha facilitado cursos y charlas en la Universidad Autónoma de Barcelona, la UC Los Angeles, la Universidad de Buenos Aires, la UC Berkeley y agencias públicas de la Bahía de San Francisco, entre otras.
 • Ha colaborado como asistente de investigación en varios grupos internacionales y ha participado en la publicación de manuales de psicología de la educación en el ámbito universitario.

 

 • Laia Gasa is a licensed Psychologist who was awarded a scolarship by the Generalitat of Catalunya to run an investigation on gender violence within the Universitat Autònoma of Barcelona.
 • She has worked between Barcelona, California and Argentina coordinating community education programs, leading courses and lectures for the Universidad Autónoma de Barcelona, the UC Los Angeles, the Universidad de Buenos Aires, the UCBerkeley, as well as for public agencies of San Francisco.
 • She has collaborated as research assistant in various investigations and participated in the publication of educational psychology reviews.

Read more

Pilar Mariné Jové

pmarine.jove@gmail.com

 • Llicenciada en Psicologia (Especialitat de Psicologia Clínica) per la Facultat de Psicologia de la Universitat de Barcelona (1990-1995). Màster en Psicopatologia Clínica a la Unitat d'Adults del Centre Mèdic-Psicològic de la Fundació Vidal i Barraquer (1995-1997). Màster en Psicoteràpia Psicoanalítica a la Unitat d'Adults del Centre Mèdic Psicològic de la Fundació Vidal i Barraquer (1997-2000). Màster en Recerca Bio-Mèdica.
 • Psicòloga Especialista en Psicologia Clínica des del 2005.
 • Psicoterapeuta. Acreditada per la FEAP.
 • Psicòloga Clínica Especialista i  Adjunta Senior del Servei de Psiquiatria i Salut Mental de l'Hospital de Santa Maria de Lleida. Facultatiu Adjunt, responsable de la rotació i formació dels Residents de Psicologia Clínica en qualitat de PIR de la Unitat Docent del Servei de Psiquiatria i Salut Mental de Lleida.
 • Programa de Doctorat en Psicologia de la URL, investigadora en el Grup de Recerca Parella i Família de la URL, i en l’Àrea de Psicologia i Espiritualitat de la Fundació Vidal i Barraquer.

 • Licenciada en Psicología (Especialidad de Psicología Clínica) por la Facultad de Psicología de la Universitat de Barcelona (1990-1995). Máster en Psicopatología Clínica a la Unidad de Adultos del Centro Médico-Psicológico de la Fundación Vidal y Barraquer (1995-1997). Máster en Psicoterapia Psicoanalítica a la Unidad de Adultos del Centro Médico Psicológico de la Fundación Vidal y Barraquer (1997-2000). Máster en Investigación Bio-Médica.
 • Psicóloga Especialista en Psicología Clínica desde el 2005.
 • Psicoterapeuta. Acreditada por la FEAP.
 • Psicóloga Clínica Especialista y Adjunt Senior del Servicio de Psiquiatría y Salud Mental del Hospital de Santa Maria de Lleida. Facultativo Adjunto, responsable de la rotación y formación de los Residentes de Psicología Clínica en calidad de PIR de la Unidad Docente del Servicio de Psiquiatría y Salud Mental de Lleida.
 • Programa de Doctorado en Psicología de la URL,I nvestigadora en el Grupo de Investigación Pareja y Familia de la URL, y en el área de Psicología y Espiritualidad de la Fundación Vidal y Barraquer.

 

 • Degree in Psychology (Specialty of Clinical Psychology) from the Faculty of Psychology of the University of Barcelona (1990-1995). Master in Clinical Psychopathology at the Adult Unit of the Medical-Psychological Center of the Vidal and Barraquer Foundation (1995-1997). Master in Psychoanalytic Psychotherapy at the Adult Unit of the Psychological Medical Center of the Vidal and Barraquer Foundation (1997-2000). Master in Bio-Medical Research.
 • Specialist Psychologist in Clinical Psychology since 2005.
 • Psychotherapist. Accredited by FEAP.
 • Clinical Psychologist Specialist and Senior Deputy of the Psychiatry and Mental Health Service of the Hospital of Santa Maria de Lleida. Adjunct Physician, responsible for the rotation and training of the Residents of Clinical Psychology as PIR of the Teaching Unit of the Psychiatry and Mental Health Service.
 • Program in Psychology of the URL, linked as a researcher in the Couple and Family Research Group of the URL, and in the area of ​​Psychology and Spirituality of the Vidal and Barraquer Foundation.

Read more

Elena Lloberas

elena.lloberas@gmail.com 

 • Cursant programa de Doctorat en Psicologia de la FPCEE Blanquerna en disfuncions sexuals femenines i apego.
 • Psicòloga Resident de 4rt any del Servei de Psicologia Clínica de la Fundació Puigvert
 • Psicòloga en l'àmbit de la detecció i atenció precoç al CDIAP Sant Martí i Les Corts, treball al centre i escoles, coordinació interprofessional
 • Màster en Psicoteràpia Psicoanalítica (FVB - URL). Màster en Psicopatologia Clínica (FVB - URL). Postgrau en Psicopatologia Clínica (UB). Llicenciatura en Psicologia (UB)

 • Cursando programa de Doctorado en Psicología de la FPCEE Blanquerna en disfunciones sexuales femeninas y apego.
 • Psicóloga Residente de 4º año del Servicio de Psicología Clínica de la Fundación Puigvert
 • Psicóloga en el ámbito de la detección y atención precoz en el CDIAP iris y Las Cortes, trabajo en el centro y escuelas, coordinación interprofesional.
 • Máster en Psicoterapia Psicoanalítica (FVB - URL). Máster en Psicopatología Clínica (FVB - URL). Postgrado en Psicopatología Clínica (UB). Licenciatura en Psicología (UB)

 

 • PhD student in Psychology in the FPCEE Blanquerna in female sexual dysfunctions and attachment.
 • Resident Psychologist of the 4th year of the Clinical Psychology Service of the Puigvert Foundation
 • Psychologist in the field of detection and early attention in the CDIAP iris and Las Cortes, working in the center and schools, interprofessional coordination.
 • Master in Psychoanalytic Psychotherapy (FVB - URL). Master in Clinical Psychopathology (FVB - URL). Postgraduate in Clinical Psychopathology (UB). Bachelor of Psychology (UB)

Read more

Brenda Tarragona

brendatarragona@gmail.com 

 • Cursant programa de Doctorat en Psicología en la FPCEE Blanquerna (URL).
 • Màster en Psicoterapia Psicoanalitica por la Associació Catalana de Psicoteràpia Psicoanalítica (ACPP – UdG). Màster en Psicologia de la Salut i Psicoterapia (Blanquerna – URL). Postgrau en Grups i Escenoteràpia (Fundació Vidal Barraquer – URL). Llicenciada en Psicologia (UB).
 • Coordinadora de la Unitat de Trastorn Límit de la Personalitat, Fundació Orienta. Cap de Servei del CSMIJ de Castelldefels, Fundació Orienta.
 • Terapeuta acreditada en Psicoteràpia Focalitzada en la Transferència per el Personality Disorders Institute de Nueva York.  Membre de la Societat Internacional de Psicoteràpia Focalitzada en la Transferència.

 • Cursando programa de Doctorado en Psicología en la FPCEE Blanquerna (URL).
 • Máster en Psicoterapia Psicoanalítica por la Asociación Catalana de Psicoterapia Psicoanalítica (ACPP – UdG). Máster en Psicología de la Salud y Psicoterapia (Blanquerna – URL). Postgrado en Grupos y Escenoterapia (Fundació Vidal Barraquer – URL). Licenciada en Psicología (UB).
 • Coordinadora de la Unidad de Trastorno Límite de la Personalidad, Fundació Orienta. Jefe de Servicio del CSMIJ de Castelldefels, Fundació Orienta.
 • Terapeuta acreditada en Psicoterapia Focalizada en la Transferencia por el Personality Disorders Institute de Nueva York.  Miembro de la Sociedad Internacional de Psicoterapia Focalizada en la Transferencia.

 

 • PhD student in Psychology in the FPCEE Blanquerna (URL).
 • Master in Psychoanalytic Psychotherapy by the Catalan Association of Psychoanalytic Psychotherapy (ACPP - UdG). Master in Health Psychology and Psychotherapy (Blanquerna - URL). Postgraduate in Groups and Stage Therapy (Fundació Vidal Barraquer - URL). Degree in Psychology (UB).
 • Coordinator of the Unit of Borderline Personality Disorder, Fundació Orienta. Head of Service of the CSMIJ of Castelldefels, Fundació Orienta.
 • Therapist accredited in Psychotherapy Focused on Transfer by the Personality Disorders Institute of New York. Member of the International Society of Psychotherapy Focused on Transfer.

Read more

Francesc Maestre 

brendatarragona@gmail.com 

 • Cursant el doctorat en psicologia a la FPCEE blanquerna (URL).
 • Psicòleg clínic adjunt al Servei de Psicologia Clínica de la Fundació Puigvert.
 • Psicòleg Intern Resident (PIR) en el Servei de Psicologia Clínica de la Fundació Puigvert i la UAB.
 • Formació Especialitzada en Psicologia Clínica: Postgrau de Teràpia Cognitivo-Social.
 • Llicenciatura en Psicologia (UB).

 • Cursando el doctorado en psicología en la FPCEE blanquerna (URL).
 • Psicólogo clínico adjunto al Servicio de Psicología Clínica de la Fundación Puigvert.
 • Psicólogo Interno Residente (PIR) en el Servicio de Psicología Clínica de la Fundación Puigvert y la UAB.
 • Formación Especializada en Psicología Clínica: Postgrado de Terapia Cognitivo-Social.
 • Licenciatura en Psicología (UB).

 

 • PhD student in Psychology in the FPCEE Blanquerna (URL).
 • Clinical psychologist attached to the Clinical Psychology Service of the Puigvert Foundation.
 • Resident Internal Psychologist (PIR) in the Clinical Psychology Service of the Puigvert Foundation and the UAB.
 • Specialized Training in Clinical Psychology: Postgraduate in Cognitive-Social Therapy.
 • Degree in Psychology (UB).

Read more