Estudiants de doctorat

Eduard Carratalà 

eduardcr@blanquerna.url.edu

 • Cursant Doctorat en Psicologia - "Problem Solving Brief Therapy: The Science of John Weakland Revisited" - Therapeutic Style and Therapeutic Alliance of John Weakland therapies. FPCEE Blanquerna, URL, Barcelona.
 • Màster en Teràpia Familiar Sistèmica. Escola de Teràpia Familiar de l'Hospital de Sant Pau, Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. UAB, Barcelona. Màster en Psicologia General Sanitària. FPCEE Blanquerna, URL, Barcelona. Màster en Psicologia de la Salut i Psicoteràpia (Itinirari de Recerca). FPCEE Blanquerna, URL, Barcelona.
 • Llicenciat en Psicologia. FPCEE Blanquerna, URL, Barcelona.
 • Ajudant de Recerca del Grup de Recerca de Parella i Família (GRPF)
 • Colaborador i asistent en docència del Grupo Palo Alto i el Brief Therapy Center del Mental Research Institute (MRI), Palo Alto, CA, USA.
 • Asistent en docència de l'assignatura de 'Models Sistèmics en Teràpia Familiar' dins del Grau en Psicologia de la FPCEE Blanquerna, URL.
 • Terapeuta Familiar - Psicòleg i Psicoterapeuta individual, de parella i de família.

 • Cursando Doctorado en Psicología - "Problem Solving Brief Therapy: The Science of John Weakland Revisited" - Therapeutic Style and Therapeutic Alliance of John Weakland therapies. FPCEE Blanquerna, URL, Barcelona.
 • Máster en Terapia Familiar Sistémica. Escuela de Terapia Familiar del Hospital de Sant Pau, Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. UAB, Barcelona. Máster en Psicología General Sanitaria. FPCEE Blanquerna, URL, Barcelona. Máster en Psicología de la Salud y Psicoterapia (Itinirario de Investigación). FPCEE Blanquerna, URL, Barcelona.
 • Licenciado en Psicología. FPCEE Blanquerna, URL, Barcelona.
 • Ayudante de Investigación del Grup de Recerca de Parella i Família (GRPF)
 • Colaborador y asistente en docencia del Grupo Palo Alto i el Brief Therapy Center del Mental Research Institute (MRI), Palo Alto, CA, USA.
 • Asistente en docencia de la asignatura de 'Modelos Sistémicos en Terapia Familiar' dentro del Grau en Psicología de la FPCEE Blanquerna, URL.
 • Terapeuta Familiar - Psicólogo y Psicoterapeuta individual, de pareja y de familia.

 

 • PhD in development. "Problem Solving Brief Therapy: The Science of John Weakland Revisited" - Therapeutic Style and Therapeutic Alliance of John Weakland therapies. FPCEE Blanquerna, URL, Barcelona.
 • Master in Systemic Family Therapy. Escuela de Terapia Familiar Sant Pau, Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. UAB, Barcelona. Master Degree in General Health Care Psychology. FPCEE Blanquerna, URL, Barcelona. Master Degree in Health Psychology and Psychotherapy (Research Route). FPCEE Blanquerna, URL, Barcelona.
 • BSc in Psychology. FPCEE Blanquerna, URL, Barcelona.
 • Research assistant of the Grup de Recerca de Parella i Família (GRPF)
 • Collaborator and teaching assitant of the Grupo Palo Alto and the Brief Therapy Center of the Mental Research Institute, Palo Alto, CA.
 • Teaching assistant for 'Systemic Models of Family Therapy' subject within FPCEE Blanquerna's Psychology Degree program. FPCEE Blanquerna, URL, Barcelona.
 • Marriage and Family Therapist

Read more

Iolanda D'Ascenzo 

iolandad@blanquerna.url.edu

 • Doctoranda en Psicologia (URL). Màster en teràpia familiar sistèmica (UAB). Especialització en psicoterapia relacional (Centro Studi di Terapia Familiare e Relazionale, CSTFR, Roma, Italia). Especialització en Psiquiatria (Universitat de Siena, Italia). Llicenciada en Medicina y Cirurgia (Universitat de Siena, Italia).
 • Profesora del Màster en Teràpia Familiar (Universitat Blanquerna –Hospital de Sant Pau de Barcelona), del Master en Intervenció Psicológica en Trastorns de la Conducta Alimentaria  i Obesitat (ITA-UB) i del Máster en Terapia cognitivo social (UB). Coordinadora del Postgrau en Tractament integrat individual i familiar en el TLP (UAB).
 • Psiquiatra. Psicoterapeuta individual, familiar i de parella. Supervisora docent acreditada per la FEAP y FEATF. Supervisora en els centres de tractament i de la Unitat de Terapia Familiar de ITA Barcelona. Vicepresident de la Societat Catalana de Teràpia Familiar (SCTF). Soci del Centro Studi di Terapia Familiare e Relazionale, CSTFR de Roma. Soci docent de la Societá Italiana di Psicologia e Psicopeterapia Relazionale.
 • Investigadora en la aplicació del model sistémic relacional en el tractament del TLP i en Psicoteràpia i aliança terapèutica en el tractament integrat individual i familiar del TLP.

 • Doctoranda en Psicologia (URL). Master en terapia familiar sistémica (UAB). Especialización en psicoterapia relacional (Centro Studi di Terapia familiare e relazionale, CSTFR, Roma, Italia). Especialista en Psiquiatría (Universidad de Siena, Italia). Licenciada en Medicina y Cirugía (Universidad de Siena, Italia).
 • Profesora del Master en Terapia Familiar (Universidad Blanquerna-Hospital de Sant Pau de Barcelona), del Master en Intervención Psicológica en los Trastornos de la Conducta Alimentaria y Obesidad (ITA-UB) y del Master en Terapia cognitivo social (UB). Coordinadora del Postgrado en Tratamiento integrado individual y familiar en el TLP (UAB).
 • Psiquiatra. Psicoterapeuta individual, familiar y de pareja. Supervisora Docente acreditada por la FEAP y FEATF. Supervisora en los Centros de tratamiento y en la Unidad de Terapia Familiar de ITA Barcelona. Vicepresidenta de la Societat Catalana de Terapia Familiar (SCTF). Socio del Centro Studi di Terapia Familiare e Relazionale, CSTFR de Roma y socio docente de la Societá Italiana di Psicologia e Psicopeterapia Relazionale.
 • Investigadora en la aplicación del modelo sistemico relacional en el tratamiento del TLP  y  en Psicoterapia y alianza terapeutica familiar en el tratamiento integrado individual y familiar en el TLP.

 

 • Postgraduate  in Psychology (URL). Master in systemic family therapy (UAB). Specialization in Relational Psychotherapy (Centro Studi di Terapia Familiare e Relazionale, CSTFR, Rome, Italy). Specialization in Psychiatry (University of Siena, Italy). Degree in Medicine and Surgery (University of Siena, Italy).
 • Teacher  of the Master in Family Therapy ( Universitat Blanquerna-Hospital de Sant Pau de Barcelona ), of the Master in Intervención Psicológica en los Trastornos de la Conducta Alimentaria y Obesidad (ITA-UB) and the Master in Terapia cognitivo social (UB). Coordinator of the Postgraduade Diploma in Tratamiento integrado individual y familiar en el TLP (UAB).
 • Psychiatrist. Individual, family and couple psychotherapist. Teaching supervisor accredited by FEAP and FEATF. Supervisor in treatment  centers and Family Therapy Unit of ITA Barcelona. Vice president of the Societat Catalana de Teràpia Familiar (SCTF). Member of Centro Studi di Terapia Familiare e Relazionale, CSTFR of Roma. Teacher member of Societá Italiana di Psicologia e Psicopeterapia Relazionale.
 • Researcher for application of sistemic ralational model in treatment for Borderline Personality Disorders and Psychotherapy and therapeutic alliance in Integrated individual and family treatment for BPD.

Read more

Carla Durán Garcia 

carladuranga@gmail.com

 • Doctoranda en Psicologia (URL). Màster en Psicologia General Sanitària (UdG), Màster en Capacitació Pedagògica especialitat en Orientació Educativa (UPF). Graduada en Psicologia-menció en Psicologia Clínica (URL).
 • Investigadora en Altes Capacitats Intel·lectuals i Desenvolupament Emocional en grup de recerca Parella i Família (GRPF-URL).
 • Psicòloga Clínica de l’equip específic CRETDIC (Centre de Recursos  Educatius per a Alumnes amb Trastorn Mental Greu, Trastorn Greu de la Conducta i Autisme) del Consorci d’educació de Barcelona.

 • Doctoranda en Psicología (URL). Máster en Psicología General Sanitaria (UdG), Máster en Capacitación Pedagógica especialidad en Orientación Educativa (UPF). Graduada en Psicología-Mención en Psicología Clínica (URL).
 • Investigadora en Altas Capacidades Intelectuales y Desarrollo Emocional en el grupo de Investigación de Pareja y Familia (GRPF-URL).
 • Psicóloga Clínica del Equipo específico CRETDIC (Centro de Recursos Educativos para Alumnos con Trastorno Mental Grave, Trastorno Grave de la Conducta y Autismo) del Consorcio de Educación de Barcelona.

 

 • PhD in Psychology (URL). Master Degree in Clinical Psychology (UdG), Master Degree in Educational Counseling (UPF). Degree in Psychology (URL).
 • Researcher in Gifted Children and Emotional Development Needs in Family and Parental Research Group (GRPF-URL).
 • Clinical Psychologist at CRETDIC (Educational Counseling Group for Students with Special Needs- Sever Mental and Behavioral Disorder and Autism).

Read more

Elena Lloberas

elena.lloberas@gmail.com 

 • Cursant programa de Doctorat en Psicologia de la FPCEE Blanquerna en disfuncions sexuals femenines i apego.
 • Psicòloga Resident de 4rt any del Servei de Psicologia Clínica de la Fundació Puigvert
 • Psicòloga en l'àmbit de la detecció i atenció precoç al CDIAP Sant Martí i Les Corts, treball al centre i escoles, coordinació interprofessional
 • Màster en Psicoteràpia Psicoanalítica (FVB - URL). Màster en Psicopatologia Clínica (FVB - URL). Postgrau en Psicopatologia Clínica (UB). Llicenciatura en Psicologia (UB)

 • Cursando programa de Doctorado en Psicología de la FPCEE Blanquerna en disfunciones sexuales femeninas y apego.
 • Psicóloga Residente de 4º año del Servicio de Psicología Clínica de la Fundación Puigvert
 • Psicóloga en el ámbito de la detección y atención precoz en el CDIAP iris y Las Cortes, trabajo en el centro y escuelas, coordinación interprofesional.
 • Máster en Psicoterapia Psicoanalítica (FVB - URL). Máster en Psicopatología Clínica (FVB - URL). Postgrado en Psicopatología Clínica (UB). Licenciatura en Psicología (UB)

 

 • PhD student in Psychology in the FPCEE Blanquerna in female sexual dysfunctions and attachment.
 • Resident Psychologist of the 4th year of the Clinical Psychology Service of the Puigvert Foundation
 • Psychologist in the field of detection and early attention in the CDIAP iris and Las Cortes, working in the center and schools, interprofessional coordination.
 • Master in Psychoanalytic Psychotherapy (FVB - URL). Master in Clinical Psychopathology (FVB - URL). Postgraduate in Clinical Psychopathology (UB). Bachelor of Psychology (UB)

Read more

Francesc Maestre 

francesc_ml@hotmail.com

 • Cursant el doctorat en psicologia a la FPCEE blanquerna (URL).
 • Psicòleg clínic adjunt al Servei de Psicologia Clínica de la Fundació Puigvert.
 • Psicòleg Intern Resident (PIR) en el Servei de Psicologia Clínica de la Fundació Puigvert i la UAB.
 • Formació Especialitzada en Psicologia Clínica: Postgrau de Teràpia Cognitivo-Social.
 • Llicenciatura en Psicologia (UB).

 • Cursando el doctorado en psicología en la FPCEE blanquerna (URL).
 • Psicólogo clínico adjunto al Servicio de Psicología Clínica de la Fundación Puigvert.
 • Psicólogo Interno Residente (PIR) en el Servicio de Psicología Clínica de la Fundación Puigvert y la UAB.
 • Formación Especializada en Psicología Clínica: Postgrado de Terapia Cognitivo-Social.
 • Licenciatura en Psicología (UB).

 

 • PhD student in Psychology in the FPCEE Blanquerna (URL).
 • Clinical psychologist attached to the Clinical Psychology Service of the Puigvert Foundation.
 • Resident Internal Psychologist (PIR) in the Clinical Psychology Service of the Puigvert Foundation and the UAB.
 • Specialized Training in Clinical Psychology: Postgraduate in Cognitive-Social Therapy.
 • Degree in Psychology (UB).

Read more

Pilar Mariné Jové

pmarine.jove@gmail.com

 • Llicenciada en Psicologia (Especialitat de Psicologia Clínica) per la Facultat de Psicologia de la Universitat de Barcelona (1990-1995). Màster en Psicopatologia Clínica a la Unitat d'Adults del Centre Mèdic-Psicològic de la Fundació Vidal i Barraquer (1995-1997). Màster en Psicoteràpia Psicoanalítica a la Unitat d'Adults del Centre Mèdic Psicològic de la Fundació Vidal i Barraquer (1997-2000). Màster en Recerca Bio-Mèdica.
 • Psicòloga Especialista en Psicologia Clínica des del 2005.
 • Psicoterapeuta. Acreditada per la FEAP.
 • Psicòloga Clínica Especialista i  Adjunta Senior del Servei de Psiquiatria i Salut Mental de l'Hospital de Santa Maria de Lleida. Facultatiu Adjunt, responsable de la rotació i formació dels Residents de Psicologia Clínica en qualitat de PIR de la Unitat Docent del Servei de Psiquiatria i Salut Mental de Lleida.
 • Programa de Doctorat en Psicologia de la URL, investigadora en el Grup de Recerca Parella i Família de la URL, i en l’Àrea de Psicologia i Espiritualitat de la Fundació Vidal i Barraquer.

 • Licenciada en Psicología (Especialidad de Psicología Clínica) por la Facultad de Psicología de la Universitat de Barcelona (1990-1995). Máster en Psicopatología Clínica a la Unidad de Adultos del Centro Médico-Psicológico de la Fundación Vidal y Barraquer (1995-1997). Máster en Psicoterapia Psicoanalítica a la Unidad de Adultos del Centro Médico Psicológico de la Fundación Vidal y Barraquer (1997-2000). Máster en Investigación Bio-Médica.
 • Psicóloga Especialista en Psicología Clínica desde el 2005.
 • Psicoterapeuta. Acreditada por la FEAP.
 • Psicóloga Clínica Especialista y Adjunt Senior del Servicio de Psiquiatría y Salud Mental del Hospital de Santa Maria de Lleida. Facultativo Adjunto, responsable de la rotación y formación de los Residentes de Psicología Clínica en calidad de PIR de la Unidad Docente del Servicio de Psiquiatría y Salud Mental de Lleida.
 • Programa de Doctorado en Psicología de la URL,I nvestigadora en el Grupo de Investigación Pareja y Familia de la URL, y en el área de Psicología y Espiritualidad de la Fundación Vidal y Barraquer.

 

 • Degree in Psychology (Specialty of Clinical Psychology) from the Faculty of Psychology of the University of Barcelona (1990-1995). Master in Clinical Psychopathology at the Adult Unit of the Medical-Psychological Center of the Vidal and Barraquer Foundation (1995-1997). Master in Psychoanalytic Psychotherapy at the Adult Unit of the Psychological Medical Center of the Vidal and Barraquer Foundation (1997-2000). Master in Bio-Medical Research.
 • Specialist Psychologist in Clinical Psychology since 2005.
 • Psychotherapist. Accredited by FEAP.
 • Clinical Psychologist Specialist and Senior Deputy of the Psychiatry and Mental Health Service of the Hospital of Santa Maria de Lleida. Adjunct Physician, responsible for the rotation and training of the Residents of Clinical Psychology as PIR of the Teaching Unit of the Psychiatry and Mental Health Service.
 • Program in Psychology of the URL, linked as a researcher in the Couple and Family Research Group of the URL, and in the area of ​​Psychology and Spirituality of the Vidal and Barraquer Foundation.

Read more

Laia Mollà

 • Psicòloga clínica al servei de Psiquiatria i Psicologia de l’Hospital Sant Joan de Déu, CSMIJ Garraf.
 • Membre de l’equip investigador de la I+D+i Retos 2017, amb el projecte “Diagnòstic relacional familiar en salut mental. Aportacions a la prevenció, avaluació i tractament”.
 • Cursant Doctorat en Psicologia. FPCEE Blanquerna, Universitat Ramon Llull.
 • Especialista en psicologia clínica (titulació oficial del Ministeri, via PIR). Hospital del Mar, Barcelona.
 • Beca ANPIR 2015-2016 per la formació en centres d’excel·lència estrangers. Estada de formació al Nuovo Centro per lo Studio de la Famiglia - Scuola di Psicoterapia Mara Selvini-Palazzoli, a Milà, Itàlia.
 • Postgrau en Teràpia Breu Estratègica, Univesritat de Girona. Màster en teràpia cognitivo-social, Universitat de Barcelona
 • Llicenciada en Psicologia. Universitat de Barcelona. Estada de llicenciatura a l’Honours Program in Psychology a York University, Canadà.

 • Psicóloga clínica en el Servicio de Psiquiatría y Psicología del Hospital Sant Joan de Déu, CSMIJ Garraf.
 • Miembro del equipo investigador de la I+D+i Retos 2017 con el proyecto “Diagnóstico relacional familiar en salud mental. Aportaciones a la prevención, evaluación y tratamiento”.
 • Cursando Doctorado en Psicología. FPCEE Blanquerna. Universitat Ramon Llull
 • Especialista en psicología clínica (titulación oficial del Ministerio, vía PIR). Hospital del Mar (Barcelona)
 • Beca ANPIR 2015-2016 para la formación en centros de excelencia extranjeros. Estancia formativa en el Nuovo Centro per lo Studio de la Famiglia - Scuola di Psicoterapia Mara Selvini-Palazzoli, en Milán, Italia
 • Postgrado en Terapia Breve Estratégica, Universidad de Girona. Máster en terapia cognitivo social, Universidad de Barcelona
 • Licenciada en Psicología. Universidad de Barcelona. Estancia de licenciatura (Honours Program in Psychology) en York University, Canadá.

 

 • Clinical Psychologist in the Psychiatry and Pyschology Department of Sant Joan de Déu Hospital, CSMIJ Garraf.
 • Member of the research team of the I+D+I Retos 2017 with the project “Relational and family diagnosis in mental health. Contributions to prevention, assessment and treatment.
 • PhD in development. FPCEE Blanquerna, Ramon Llull University.
 • PsyD. Specialty in Clinical Psychology (official certification by Ministry of Health), residence internship (PIR) in Hospital del Mar, Barcelona.
 • ANPIR 2015-2016 scholarship for training in foreign centers of excellence. Family therapy training in Nuovo Centro per lo Studio de la Famiglia - Scuola di Psicoterapia Mara Selvini-Palazzoli, in Milan, Italy.
 • Postgraduate degree in strategic brief therapy, University of Girona Master’s degree in cognitive-social psychotherapy, University of Barcelona
 • BSc in Psychology. University of Barcelona. Visiting Scholar in the Honors Program in Psychology, at York University, Canada.

Read more

Enric Artés 

 • Cursant el Doctorat en Psicologia Clínica en el Grup de Recerca de Parella i Família. Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i l’Esport- Blanquerna. Universitat Ramon Llull. Barcelona.
 • Analista de l'institut de psicoanàlisi de Barcelona (Societat Espanyola de Psicoanàlisi)
 • Màster en Psicologia Clínica i psicopatologia (Universitat Lliure de Brusel·les).
 • Màster en psicoteràpia psicoanalítica (Fundació Vidal i Barraquer, Universitat Ramon Llull).
 • Llicenciatura en Psicologia. Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i l’Esport- Blanquerna. Universitat Ramon Llull. Barcelona.
 • Psicoterapeuta i formador en l'àmbit privat.

 • Cursando el Doctorado en Psicología Clínica en el Grupo de Investigación de Parella y Familia. Facultad de Psicología, Ciencias de la Educación y el Deporte - Blanquerna. Universidad Ramon Llull. Barcelona.
 • Analista del instituto de psicoanalisi de Barcelona (Societat Espanyola de Psicoanàlisi)
 • Máster en Psicología Clínica y Psicopatología (Universidad Libre de Bruselas).
 • Máster en psicoterapia psicoanalítica (Fundación Vidal y Barraquer, Universidad Ramon Llull).
 • Licenciatura en Psicología. Facultad de Psicología, Ciencias de la Educación y del Deporte - Blanquerna. Universidad Ramon Llull. Barcelona.
 • Psicoterapeuta y formador en el ámbito privado.

 

 • Pursuing PhD Program in Clinical Psychology. Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna. Universitat Ramon Llull.
 • Analyst at the Institute of Psychoanalysis of Barcelona (Societat Espanyola de Psicoanàlisi)
 • Master in Clinical Psychology and Psychopathology (Free University of Brussels).
 • Master in Psychoanalytic Psychotherapy (Vidal and Barraquer Foundation, Ramon Llull University).
 • Degree in Psychology. Faculty of Psychology, Education and Sport Sciences - Blanquerna. Ramon Llull University. Barcelona, Spain.
 • Psychotherapist and trainer in the private sector.

Read more

Francisco Javier Barón 

 • Cursant el Doctorat en Psicologia Clínica en el Grup de Recerca de Parella i Família. Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i l’Esport- Blanquerna. Universitat Ramon Llull. Barcelona.
 • Llicenciat en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Cadis. Formació en Psiquiatria a l'Hospital de Sant Pau de Barcelona.
 • Psiquiatre a la Unitat d'Aguts de l'Hospital de Mataró.
 • Màster en Psiquiatria Legal per la UNED i Psiquiatria Forense per la UB.
 • Màster en Teràpia Familiar per la UAB.
 • Psicoterapeuta pel Col·legi de Metges i per la FEAP (Federació Espanyola d'Associacions de Psicoterapeutes).
 • Professor de del grau en Psicologia, del Màster en Psicologia General Sanitària, i del Màster en Teràpia Familiar.

 • Cursando el Doctorado en Psicología Clínica en el Grupo de Investigación de Parella y Familia. Facultad de Psicología, Ciencias de la Educación y el Deporte - Blanquerna. Universidad Ramon Llull. Barcelona.
 • Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Cádiz.
 • Formación en Psiquiatría en el Hospital de Sant Pau de Barcelona.
 • Psiquiatra en la Unidad de Agudos del Hospital de Mataró.
 • Máster en Psiquiatría Legal por la UNED y Psiquiatría Forense por la UB.
 • Máster en Terapia Familiar por la UAB.
 • Psicoterapeuta por el Colegio de Médicos y por la FEAP (Federación Española de Asociaciones de Psicoterapeutas).
 • Profesor del Grado en Psicología, del Máster en Psicología General Sanitaria, y del Máster en Terapia Familiar.

 

 • Pursuing PhD Program in Clinical Psychology. Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna. Universitat Ramon Llull.
 • Degree in Medicine and Surgery from the University of Cadiz.
 • Training in Psychiatry at the Hospital de Sant Pau in Barcelona.
 • Psychiatrist in the Acute Unit of the Mataró Hospital.
 • Master in Legal Psychiatry by the UNED and Forensic Psychiatry by the UB.
 • Master's degree in Family Therapy from the UAB.
 • Psychotherapist by the College of Physicians and by the FEAP (Spanish Federation of Psychotherapist Associations).
 • Professor of the Degree in Psychology, of the Master in General Health Psychology, and of the Master in Family Therapy.

Read more

Valentina Bruno  

 • Cursant el Doctorat en Psicologia Clínica en el Grup de Recerca de Parella i Família. Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i l’Esport- Blanquerna. Universitat Ramon Llull. Barcelona.
 • Psiquiatra infantil a Equip Clínic Intervenció Domiciliària (ECID) de Badalona, Fundació Vidal i Barraquer des-de 2017
 • Màster en Psicoteràpia psicoanalítica per la Universitat Ramon Llull - Fundació Vidal i Barraquer (2017)
 • Llicenciada en medicina i cirugia per la Università di Brescia (2008). Especialitat en psiquiatria per Benito Menni CASM (2017)

 • Cursando el Doctorado en Psicología Clínica en el Grupo de Investigación de Pareja y Familia. Facultad de Psicología, Ciencias de la Educación y del Deporte- Blanquerna. Universidad Ramon Llull. Barcelona.
 • Psiquiatra infantil en Equipo Clínico Intervención Domiciliaria (ECID) de Badalona, Fundació Vidal i Barraquer desde 2017
 • Máster en Psicoterapia psicoanalítica por la Universidad Ramón Llull - Fundació Vidal i Barraquer (2017)
 • Licenciada en medicina y cirugía por la Università di Brescia (2008). Especialidad en psiquiatría por Benito Menni CASM (2017)

 

 • Pursuing PhD Program in Clinical Psychology. Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna. Universitat Ramon Llull.
 • Child psychiatrist in the Home Intervention Clinical Team (ECID) of Badalona, Fundació Vidal i Barraquer, since 2017
 • Master in Psychoanalytic Psychotherapy from the Universitat Ramón Llull - Fundació Vidal i Barraquer (2017)
 • Doctor of Medicine (MD) from Università di Brescia (2008). Specialty in Psychiatry by Benito Menni CASM (2017)

Read more

Sonia Torras Garat 

 • Cursant el Doctorat en Psicologia Clínica en el Grup de Recerca de Parella i Família. Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i l’Esport- Blanquerna. Universitat Ramon Llull. Barcelona. Investigant sobre les relacions familiars bàsiques en famílies amb fills/es amb trastorn per Dèficit d'Atenció i Hiperactivitat (TDAH).
 • Màster en Psicologia General Sanitària. Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i l’Esport- Blanquerna. Universitat Ramon Llull. Barcelona.
 • Grau en Psicologia. Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i l’Esport- Blanquerna. Universitat Ramon Llull. Barcelona.
 • Psicòloga General Sanitaria en els Centres privats: Espai Aira i Centre Vincle del Masnou
 • Professora Associada a la Universitat de Barcelona (UB) del Grau d’Educació Primària, Infantil, Pedagogia i del Màster de formació del Professorat de Secundària Obligatòria i Batxillerat.

 • Cursando el Doctorado en Psicología Clínica en el Grupo de Investigación de Pareja y Familia. Facultad de Psicología, Ciencias de la Educación y del Deporte- Blanquerna. Universidad Ramon Llull. Barcelona. Investigando sobre las relaciones familiares básicas en familias con hijos / as con trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH).
 • Master en Psicología General Sanitaria. Facultad de Psicología, Ciencias de la Educación y del Deporte- Blanquerna. Universidad Ramon Llull. Barcelona. - Grado en Psicología. Facultad de Psicología, Ciencias de la Educación y del Deporte- Blanquerna. Universidad Ramon Llull. Barcelona.
 • Psicóloga General Sanitaria en los Centros privados: Espacio Aira y Centro Vínculo del Masnou
 • Profesora Asociada en la Universidad de Barcelona (UB) del Grado de Educación Primaria, Infantil, Pedagogía y del Máster de formación del Profesorado de Secundaria Obligatoria y Bachillerato.

 

 • Pursuing PhD Program in Clinical Psychology. Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna. Universitat Ramon Llull.
 • Master in General Health Psychology. Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna. Universitat Ramon Llull.
 • Graduate in Psychology. Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna. Universitat Ramon Llull.
 • General Health Psychologist in Private Centers: Espai Aira and Centre Vincle del Masnou
 • Associate Professor at Universitat de Barcelona (UB) of the degree in "Educació Primària, Infantil, Pedagogia" and Master of  "Formació del Professorat de Secundària Obligatòria i Batxillerat".

Read more

Christianne Milena Zulic Agramunt

 • Cursant Doctorat en Psicologia. FPCEE Blanquerna, Universitat Ramon Llull.
 • Màster en Estudis Avançats de la Família i la Parella. (Universitat Alberto Hurtado. Santiago. Xile). Especialització en Teràpia Familiar amb Nens simptomàtics. Training en EMDR acreditada.
 • Psiquiatra Infanto Juvenil (Universitat de Santiago de Xile). Mèdic Cirurgià (Universitat Major. Santiago de Xile).
 • Directora de l'Especialitat de Psiquiatria Pediàtrica i de la Adolescència. (Universitat de la Frontera. Temuco. Xile).
 • Professora i Supervisora ​​d'el Màster de Teràpia Familiar. (Universitat de la Frontera. Temuco. Xile).
 • Membre de la WPATH, de la Societat de Psiquiatria i Neurologia de la Infància i de l'Adolescència de Xile (SOPNIA) i de la Societat EMDR Xile.
 • Línia de recerca en gènere, adolescència i suicidalidad.

 • Cursando Doctorado en Psicología. FPCEE Blanquerna. Universitat Ramon Llull
 • Master en Estudios Avanzados de la Familia y la Pareja. (Universidad Alberto Hurtado. Santiago. Chile). Especialización en Terapia Familiar con Niños Sintomáticos. Training en EMDR acreditada.
 • Psiquiatra Infanto Juvenil (Universidad de Santiago de Chile). Medico Cirujano ( Universidad Mayor. Santiago de Chile).
 • Directora de la Especialidad de Psiquiatría Pediátrica y de La Adolescencia. (Universidad de La Frontera. Temuco. Chile).
 • Profesora y Supervisora del Master de Terapia Familiar. (Universidad de La Frontera. Temuco. Chile).
 • Miembro de la WPATH, de la Sociedad de Psiquiatría y Neurología de la Infancia y de la Adolescencia de Chile (SOPNIA) y de la Sociedad EMDR Chile.
 • Linea de investigación en género, adolescencia y suicidalidad.

 

 • PhD in development. FPCEE Blanquerna, Ramon Llull University.
 • Master in Advanced Family and Couple Studies. (Alberto Hurtado University. Santiago. Chile).
 • Specialization in Family Therapy with Symptomatic Children. Accredited EMDR training.
 • Child and Adolescent Psychiatrist (Universidad de Santiago de Chile). Graduate in Medicine and Surgery (Universidad Mayor. Santiago de Chile).
 • Professor and Supervisor of the Master of Family Therapy. (Universidad de La Frontera. Temuco. Chile).
 • Director of the Fellowship of Child and Adolescent Psychiatry (Universidad de La Frontera. Temuco. Chile).
 • Member of the WPATH Society, of the Chilean Society of Psychiatry and Neurology of Childhood and Adolescence (SOPNIA) and of the Chilean EMDR Society.
 • Line of research in gender, adolescence and suicide.

Read more

Javier Piris

 • Cursant Doctorat en Psicologia de la FPCEE Blanquerna (URL) en intervención familiar grupal en persones amb Trastorn Mental Sever.
 • Màster en Adiccions (UB) y Máster en Terapia Familiar (FPCEE Blanquerna). Llicenciat en Psicologia (UAB)
 • Psicòleg en l'àmbit de la Rehabilitació Psicosocial al SRC Dr. Pi i Molist (Hospital de Sant Pau). Professor associat/colaborador docent a la UAB.
 • Terapeuta familiar acreditat (SCTF). Rehabilitador psicosocial acreditat (AEN). Habilitació com a Psicòleg General Sanitari (Departament de Salut).

 • Cursando Doctorado en Psicología de la FPCEE Blanquerna (URL) en intervención familiar grupal en personas con Trastorno Mental Severo.
 • Master en Adicciones (UB) y Máster en Terapia Familiar (FPCEE Blanquerna). Licenciado en Psicología (UAB)
 • Psicólogo en el Ámbito de la Rehabilitación Psicosocial al SRC Dr. Pi i Molist (Hospital de Sant Pau). Profesor asociado / colaborador docente en la UAB.
 • Terapeuta familiar acreditado (SCTF). Rehabilitador psicosocial acreditado (AEN). Habilitaciones como Psicólogo General Sanitario (Departamento de Salud).

 

 • PhD in development  in group family intervention for people with Severe Mental Disorder, FPCEE Blanquerna, Ramon Llull University.
 • Master in Addictions (UB) and Master in Family Therapy (FPCEE Blanquerna). Degree in Psychology (UAB
 • Psychologist in the field of Psychosocial Rehabilitation at SRC Dr. Pi i Molist (Hospital de Sant Pau). Associate professor / teaching collaborator at the UAB
 • Accredited Family Therapist (SCTF). Accredited Psychosocial Rehabilitator (AEN). Habilitations as General Health Psychologist (Department of Health).

Read more

Joana Fernández

 • Cursant Doctorat en Psicologia. FPCEE Blanquerna, Universitat Ramon Llull.
 • Psicòloga Clínica a la Fundació Eulàlia Torras de Beà, CSMIJ Gràcia.
 • Especialista en Psicologia Clínica (titulació oficial del Ministeri, via PIR). Institut Pere Mata, Reus.
 • Màster en Psicoteràpia Psicoanalítica en la Xarxa Pública, Universitat de Barcelona.
 • Màster en Psicoteràpia Integradora, Universidad de Alcalá  de Henares.
 • Màster en Salut Mental: Investigació en Psiquiatria, Universitat Rovira i Virgili.
 • Llicenciada en Psicologia per la Universitat de Barcelona.

 • Cursando Doctorado en Psicología. FPCEE Blanquerna, Universitat Ramon Llull.
 • Psicóloga Clínica en la Fundació Eulàlia Torras de Beà, CSMIJ Gràcia.
 • Especialista en Psicología Clínica (titulación oficial del Ministerio, via PIR). Institut Pere Mata, Reus.
 • Máster en Psicoterapia Psicoanalítica en la Red Pública, Universitat de Barcelona.
 • Máster en Psicoterapia Integradora, Universidad de Alcalá de Henares.
 • Máster en Salut Mental: Investigación en Psiquaitria, Universitat Rovira i Virgili.
 • Licenciada en Psicologia por la Universidad de Barcelona.

 

 • PhD Student in Psychology. FPCEE Blanquerna, Ramon Llull University.
 • Clinical Psychologist in Fundació Eulàlia Torras, CSMIJ Gràcia.
 • PsyD. Specialty in Clinical Psychology (official certification by Ministry of Health), residence internship (PIR) in Institut Pere Mata, Reus.
 • Master’s degree in Psychoanalytic Psychotherapy in the Public Service, University of Barcelona.
 • Master’s degree in Integrative Psychotherapy, University of Alcalá de Henares.
 • Master’s degree in Mental Health: Research in Psychiatry, Rovira i Virgili University.
 • BSc in Psychology. University of Barcelona.

Read more

Eric Cozodoy 

 • - Doctorand en Psicologia (FPCEE Blanquerna, URL).
 • Cursant Títol d'Expert Universitari en Psicologia Perinatal i Salut Materno-Infantil (FPCEE Blanquerna, URL).
 • Màster Universitari en Psicologia General Sanitària (FPCEE Blanquerna, URL).
 • Grau en Psicologia (FPCEE Blanquerna, URL).

 • Doctorando en Psicología (FPCEE Blanquerna, URL).
 • Cursando Título de Experto Universitario en Psicología Perinatal y Salud Materno-Infantil (FPCEE Blanquerna, URL).
 • Máster Universitario en Psicología General Sanitaria (FPCEE Blanquerna, URL).
 • Grado en Psicología (FPCEE Blanquerna, URL).

 

 • PhD student in Psychology (FPCEE Blanquerna, URL).
 • Postgraduate Degree student in Perinatal Psychology and Maternal and Child Health (FPCEE Blanquerna, URL).
 • Master's Degree in Health Psychology (FPCEE Blanquerna, URL).
 • Bachelor's Degree in Psychology (FPCEE Blanquerna, URL).

Read more

Juana Santano 

 • Cursant el Programa de Doctorat en Psicologia en Blanquerna (URL), en el Programa de Recerca de Parella i Família.
 • Coordinadora del CDIAP Granollers des del 2018.
 • Psicòloga i logopeda en l’àmbit de l’Atenció Precoç des del 2005. Dos anys en el CDIAP de Palamós i 14 anys al CDIAP Granollers
 • Máster en Psicoteràpia Psicoanalítca i Tècnica d’Observació de bebès a l’ACPP.
 • Postgrau en Psicomotricitat a Blanquerna (URL). Postgrau en Psicopatologia Infantojuvenil (UAB). Postgrau en Atenció Precoç a ISEP.

 • Cursando el Programa de Doctorado en Psicología en Blanquerna (URL), en el Programa de Investigación de Pareja y Família.
 • Coordinadora del CDIAP Granollers desde el 2018.
 • Psicòloga y Logopeda en el àmbito de la Atención Precoz desde el 2005. Dos años en el CDIAP de Palamós y 14 años en el CDIAP Granollers.
 • Máster en Psicoterápia Psicoanalítica y Tècnica de Observación de bebès en la ACPP.
 • Postgrado en Psicomotricidad en Blanquerna (URL). Postgrado en Psicopatología Infantojuvenil (UAB). Postgrado en Atención Precoz en ISEP.

 

 •  

  Studinying the Doctoral Program on Psychology in Blanquerna (URL), on the Research
  Program Couple and Family.

 • Director of the CDIAP Granollers from 2018.
 • Psychologist and speech therapist in the field of Early chilhood Care. During two years in the CDIAP Palamós anys fourty years in the CDIAP Granollers.
 • Master’s degree in Psychoanalytic Psychology and Baby Observation Technique in ACPP.
 • Postgraduate in Psychomotor therapy in Blanquerna (URL). Postgraduate in Chilhood psychopathology in UAB. Postgraduate in Early chilhood care in ISEP.

Read more

Danilo Domínguez 

 • Cursando el Programa de Doctorado en Psicologia de la FPCEE Blanquerna ( Universidad
  Ramon Llull).
 • Laurea Magistrale en Psicologia clínica y de la Rehabilitación ( Universita degli Studi
  Niccolo Cusano, Roma, Italia).
 • Máster en Prevención y Tratamiento de la Violencia Domestica: Niños, Parejas y Personas
  Mayores( Universidad de Barcelona, Barcelona, España).
 • Postgrado en Prácticas Terapéuticas Supervisadas( EDUVIC-ITINERE, Barcelona, España).
 • Máster en Terapia Familiar Socioeducativo( Universidad de Barcelona, Barcelona, España).
 • Bachelor/licenciatura en Liberal Arts Psicologia( Barry University, Miami, Florida, USA).
 • Bachelor/ licenciatura en Negocio Públicos( Barry University, Miami, Florida, USA).
 • Diploma de Magisterio Jardín -12 grado( Miami Dade College, Miami, Florida, USA).
 • Diploma de Asociado en Fine Arte( Miami Dade College, Miami, Florida, USA).

 • Doctoral Student in Psychology : Investigation Family Violence at FPCEE Blanquerna-
  Universidad Ramon Llull.
 • Laurea Magistrale in Clinical Psychology and Rehabilitation, Dott. In Psychologia Magistrale
  Italy ( Universita degli Studi Niccolo Cusano, Roma, Italy).
 • Master Degree in Prevention and Treatment of Domestic Violence within the Family:
  Children, Couples, and Seniors. ( University of Barcelona, Barcelona, Spain).
 • Graduate Therapeutic Supervised Practice in Family Therapy ( Eduvic-Itinere, Barcelona,
  Spain).
 • Master Degree in Family Therapy ( University Barcelona, Barcelona, Spain).
 • Teacher Diploma, Instructional Level K-12 (Miami Dade College, Miami, Florida, USA).
 • Bachelor of Liberal Arts/ Psychology( Barry University, Miami, Florida, USA).
 • Bachelor of Science in Public Administration ( Barry University, Miami, Florida, USA).
 • Diploma of Notary Public State of Florida ( Miami Dade College, Miami, Florida, USA).
 • Associate of Arts ( Miami Dade College, Miami, Florida, USA).

Read more

Adriana Bastardes

Casilda Oujo

Viviana Marcela Alzata

Dagmarie Torres

Eva Jimenez 

Maria Tomas