Col·laboradors/es externs

Dr. Jordi Artigue

jordiartigue@gmail.com

 • Doctor en Psicologia per la FPCEE, Blanquerna (2012)
 • Títol de Psicòleg especialista en Psicologia Clínica (2003). Formació i experiència com psicoterapeuta i psicoanalista
 • Actualment a la Unitat de Seguiment i Atenció al risc de Psicosi – Prevenció en Salut Mental (USAPPS) del Centre Mèdic Psicològic de la Fundació Vidal i Barraquer. Compagina aquesta activitat amb la consulta privada, la docència en màsters i la supervisió a equips de salut mental públics
 • Amplia experiència clínica en serveis públics de salut mental comunitària, el més recent , l’Equip d’ Atenció Precoç al Pacient en risc de Psicosi (EAPPP)
 • Activitat investigadora: Membre del grup d’investigació SASPE (Senyals d’Alerta i Símptomes prodròmics a l’Esquizofrènia) coordinat pel Dr. Jorge L. Tizón. En les tasques de recerca ha obtingut diverses beques com a integrant d’aquest grup
 • Publicacions en diferents revistes científiques (Schizophrenia Research, Psychosis, Early Intervention in Psychiatry, Atención Primaria, i altres) sobre Factors de Risc en Salut Mental i sobre la prevalença i incidència de l’Esquizofrènia
 • Docent en formació no reglada en diverses institucions com l’Institut d’Estudis de la Salut i la Fundació Tallers de Catalunya, en temes sobre la prevenció en salut mental a l’àmbit comunitari
 • Membre de diverses societats, entre d’altres, de l’Institut de Psicoanàlisi de Barcelona (IPB), de la Societat Espanyola de Psiquiatria i Psicoteràpia del Nen i de l’Adolescent (SEPYPNA)

 • Doctor en Psicología por la FPCEE, Blanquerna (2012)
 • Título de Psicólogo especialista en Psicología Clínica (2003). Formación y experiencia como psicoterapeuta y psicoanalista
 • Actualmente en la Unitat de Seguiment i Atenció al risc de Psicosi – Prevenció en Salut Mental (USAPPS) del Centro Médico Psicológico de la Fundació Vidal i Barraquer. Compagina esta actividad con la consulta privada, la docencia en master y la supervisión a equipos de salud mental públicos
 • Amplia experiencia clínica en servicios públicos de salud mental comunitaria, más recientemente, l’Equip d’ Atenció Precoç al Pacient en risc de Psicosi (EAPPP)
 • Actividad investigadora: Miembro del grupo de investigación SASPE (Senyals d’Alerta i Símptomes prodròmics a l’Esquizofrènia) coordinado por el Dr. Jorge L. Tizón. En las tareas de investigación ha obtenido diferentes becas como integrante de este grupo
 • Publicaciones en diferentes revistas científicas (Schizophrenia Research, Psychosis, Early Intervention in Psychiatry, Atención Primaria, i altres) sobre Factores de Riesgo en Salud Mental y la prevalencia e indicencia de la Esquizofrenia
 • Docente en formación no reglada en diferentes instituciones como l’Institut d’Estudis de la Salut y la Fundació Tallers de Catalunya, en temas como la prevención en salud mental en el ámbito comunitario
 • Miembro de diferentes sociedades, entre otras de, de l’Institut de Psicoanàlisi de Barcelona (IPB), de la Societat Espanyola de Psiquiatria i Psicoteràpia del Nen i de l’Adolescent (SEPYPNA)

 

 • PhD in Psychology FPCEE Blanquerna (2012)
 • Psychologist specializing in Clinical Psychology (2003). Training and experience as a psychotherapist and psychoanalyst
 • Currently the CSMIJ St. Martin South (Barcelona) and collaborator in the Centre Mèdic Psicològic de la Fundació Vidal i Barraquer
 • Expand clinical experience in community mental health public services, l'Equip d'Atenció Precoç al Pacient en risc de Psicosis (EAPPP)
 • Research activities: Member of the research group SASPE (Senyals d'Alerta i Símptomes prodòmics a l'Esquizofrènia) coordinated by Dr. Jorge L. Tizón. In the research work has received several grants as part of this group.
 • Publications in various scientific journals (Schizophrenia Research, Psychosis, Early Intervention in Psychiatry, Atenció primària, and others) Risk Factors in Mental Health and the prevalence and incidence of schizophrenia.
 • Teacher training in various institutions such as Institut d'Estudis de la Saut i la Fundació Tallers de Catalunya, issues of prevention in mental health at the community level.
 • Member of different companies, among others, Institut de Psicoanàlisi de Barcelona (IPB), de la Societat Espanyola de Psiquiatria i Psicoteràpia del Nen i de l'Adolescent (SEPYPNA)

Read more

 

 

Iker Burutxaga

buru84@gmail.com

 • Llicenciat en Psicologia per la Universitat de Deusto (Bilbao)
 • Màster en Psicologia en The New School (Nueva York)
 • Diplomat en Psicoteràpia infantil per l’Associació Altxa (Bilbao)
 • Curs d’un any en Introducció a la Teoria de les Relacions d’objecte de la Torny (Nueva York)
 • Resident 1 any en la Uribe (Bilbao) unitat hospitalària per a nens i adolescents
 • 1 any de pràctiques en el centre de La Ola pel tractament de nens amb trastorns de la personalitat
 • 2 anys com a part del Grup d’Investigació sobre el Vincle coordinat per Miriam y Howard Steele

 • Licenciado en Psicología por la Universidad de Deusto (Bilbao)
 • Maestría en Psicología en The New School (Nueva York)
 • Diplomado en Psicoterapia infantil de la Asociación Altxa (Bilbao)
 • Curso de un año en Introducción a la Teoría de las Relaciones de objeto de la Torny (Nueva York)
 • Residencia de 1 año en la Uribe (Bilbao) unidad hospitalaria para niños y adolescentes
 • 1 año de prácticas en el centro de La Ola para el tratamiento de los niños con trastornos de la personalidad
 • 2 años como parte del Grupo de Investigación sobre el Vínculo liderado por Miriam y Howard Steele

 

 • Bachelor’s degree in Psychology from the University of Deusto (Bilbao)
 • Master of Arts in Psychology at The New School (New York)
 • Certificate in child Psychotherapy from Altxa Association (Bilbao)
 • One-year course in Introduction to the Object Relations Theory from the TORNY (Nueva York)
 • 1 year internship at the Uribe-Kosta (Bilbao) hospital unit for children and teenagers
 • 1 year internship at the La Ola center for the treatment of children with personality disorders
 • 2 years as part of the Research Group for the Attachment leaded by Miriam and Howard Steele

Read more

Dr. Bernardo Celso García Romero

bernardocelso@gmail.com

 • Doctor en Psicologia. Excel·lent cum laude per la FPCEE, Blanquerna (2011). Becari Doctoral per a la Formació de Personal Investigador 2008FI_B 00623 per la Generalitat de Catalunya.
 • Doctorat en Psicologia Clínica i de la Salud: "Análisis de los procesos psicosociales en contextos interactivos específicos" a la FPCEE, Blanquerna (2008)
 • Màster en Teràpia Cognitiva Social. Facultat de Psicologia, UB. (2006-2008). Màster Oficial de Psicologia Clínica i de la Salut (Modalitat de Recerca) a la FPCEE, Blanquerna (2007-2008). Llicenciat en Psicologia pel “Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente”, Universitat ITESO. Guadalajara, Mèxic. (1999-2003)
 • Psicòleg clínic, avaluant i intervenint pacients del Institut Català de Salut, CAP Manso, Barcelona, Espanya. (2005-2007). Psicòleg infantil al "Centro de Desarrollo Integral para Niños con Altas Capacidades" (DINAC, AC). Guadalajara, Mèxic.
 • Docent a la Facultat de Psicologia de la Universidad Internacional de Estudios Superiores (UI) de les assignatures de Psicologia Social i Dinàmiques de grups. Guadalajara, Mèxic (2004).

 • Doctorado en Psicología. Excelente cum laude por la FPCEE, Blanquerna (2011). Becario Doctoral para la Formación de Personal Investigador 2008FI_B 00623 por la Generalitat de Catalunya.
 • Doctorado en Psicología Clínica y de la Salud: Análisis de los procesos psicosociales en contextos interactivos específicos en la FPCEE, Blanquerna (2008)
 • Máster Oficial de Psicología Clínica y de la Salud (Modalidad de Investigación) en la FPCEE, Blanquerna. (2007-2008). Máster en Terapia Cognitivo Social. Facultad de Psicología, UB (2006-2008). Licenciado en Psicología por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, Universidad ITESO. Guadalajara, México. (1999-2003)
 • Psicólogo clínico, evaluando e interviniendo pacientes del Institut Català de Salut, CAP Manso, Barcelona, España. (2005-2007). Psicólogo infantil en el Centro de Desarrollo Integral para Niños con Altas Capacidades (DINAC, AC). Guadalajara, México. (2003-2004)
 • Docente de la Facultad de Psicología de la Universidad Internacional de Estudios Superiores (UI) de las asignaturas Psicología Social y Dinámica de grupos. Guadalajara, México (2004)

 

 • PhD in Psychology Excellent cum laude FPCEE, Blanquerna (2011). Doctoral Fellow for the training of researchers 2008FI_B 00,623 by the Government of Catalonia.
 • Doctorate in Clinical Psychology and Health, "Analysis of psychosocial processes in specific interactive contexts" on FPCEE, Blanquerna (2008)
 • Master in Cognitive, Constructivism and Systemic Psychotherapy in the UB, under the direction of Dr. Manuel Villegas and Dr. Guillem Feixas (2005-2007)
 • Bachelor of Psychology by the University of ITESO in Guadalajara, Jalisco, Mexico. Graduated with a thesis "Program to reduce stress in children with cancer", which won the "Pedro Arrupe SJ" by the University ITESO, best social intervention project in 2004 (1999‐2004)
 • Clinical psychologist, in the Institut Català de Salut, CAP Manso, Barcelona, Spain. (2005-2007). Child psychologist at the Center for Integral Development for Children with High Capacity (DINAC, AC). Guadalajara, Mexico. (2003-2004)
 • Professor in the International University (UI) of the subjects Social psychology and Group Dynamics. Guadalajara, Mexico (2004)

Read more

Dra. Elisabetta D'Agata

dagata.e@gmail.com

 • Doctora en Psicologia. Excel·lent cum laude, per la FPCEE, Blanquerna (2011)
 • Beca Jesús Serra-URL (2008-2009)
 • Màster Oficial en Psicologia Clínica i de la Salut (Modalitat recerca) per la FPCEE, Blanquerna
 • Màster en Ergonomia a la Universitat de Palermo amb votació de matrícula d'honor
 • Llicenciada en Psicologia per la Universitat de Palermo al 2000 amb la votació de matrícula d'honor

 • Doctora en Psicología. Excelente cum laude por la FPCEE, Blanquerna (2011)
 • Beca Jesús Serra- URL 2008-2009
 • Máster Oficial en Psicologia Clínica i de la Salut (Itinerario Investigación) por la FPCEE, Blanquerna
 • Máster en Ergonomía en la Universidad de Palermo con votación de matrícula de honor
 • Licenciada en Psicología por la Universidad de Palermo en 2000 con la votación de matrícula de honor

 

 • PhD in Psychology. Excellent cum laude, FPCEE, Blanquerna (2011)
 • Sholarship Jesús Serra (2008-2009) 
 • Masters in Clinical Psychology and Health (Search mode) FPCEE, Blanquerna  
 • Master of Ergonomics at the University of Palermo vote with honors
 • Degree in Psychology from the University of Palermo in 2000 vote with honors

Read more

Dra. Marta Gomà 

marta.goma@gmail.com

 • Doctora en Psicologia per la FPCEE, Blanquerna (2011)
 • Títol de Psicòleg General Sanitari en Psicologia Clínica (2014). Reconeixement de Psicologia Clínica i Psicoterapeuta EuroPsy 2014
 • Formació (FViB) i experiència com a psicoterapeuta. Acreditada com a psicoterapeuta especialitzada en Transfernce-Focused Psychotherapy TFP (2014).
 • Actualment al CSMIJ de L’hospitalet de Llobregat de la Fundació Orienta, des de 2005. Psicòloga clínica i psicoterapeuta de Bruc Salut
 • Activitat investigadora: beca en el grup d’investigació SASPE (Senyals d’Alerta i Símptomes prodròmics a l’Esquizofrènia) coordinat pel Dr. Jorge L. Tizón.
 • Publicacions en diferents revistes científiques (Schizophrenia Research, Atención Primaria, Revista de Salud Mental del Niño y del Adolescente, entre d'altres) sobre Factors de Risc en Salut Mental i sobre la prevalença i incidència de l’Esquizofrènia. Actualment, publicacions en congressos internacionals sobre la tendència límit en població adolescent.
 • Membre de diverses societats, entre d’altres, International Society of Transference-Focused Psychotherapy (ISTFP istfp.org)  i en formació a l’Institut de Psicoanàlisi de Barcelona (IPB). 

 • Doctora en Psicología por la FPCEE, Blanquerna (2011)
 • Título de Psicóloga General Sanitara en Psicología Clínica (2014). Reconocimiento de Psicología Clínica y Psicoterapeuta EuroPsy 2014
 • Formación (FViB) y experiencia como psicoterapeuta. Acreditada como psicoterapeuta especializada en Transfernce-Focused Psychotherapy TFP (2014).
 • Actualmente en el CSMIJ del Hospitalet de Llobregat de la Fundació Orienta, des de 2005. Psicóloga de Bruc Salut
 • Actividad investigadora: beca en el grupo de investigación SASPE (Senyals d’Alerta i Símptomes prodròmics a l’Esquizofrènia) coordinado por el Dr. Jorge L. Tizón.
 • Publicaciones en diferentes revistas científicas (Schizophrenia Research, Psychosis, Early Intervention in Psychiatry, Atención Primaria, i altres) sobre Factores de Riesgo en Salud Mental y sobre la prevalencia e incidencia de la Esquizofrenia. Actualmente, publicaciones en congresos internacionales sobre la tendencia límite en población adolescente.
 • Miembro de diferentes sociedades, entre otras, International Society of Transference-Focused Psychotherapy (ISTFP istfp.org)  y en formación en el Instituto de Psicoanálisis de Barcelona (IPB). 

 

 • PhD in Psychology FPCEE Blanquerna (2011)
 • Psychologist specialized in Clinical Psychology (2014). Clinical Psychologist and Psychotherapist recognized by EuroPsy (2014)
 • Training (FViB) and experience as a psychotherapist. Acredited as a Transferenced-Focused Psychotherapist TFP (2014)
 • Currently the children and adolescents outpatient Unit (CSMIJ) in L'Hospitalet de Llobregat  (Barcelona), Fundació Orienta, since 2005. Clinical Psychologist and psychotherapist in Bruc Salut.
 • Research activities: Member of the research group SASPE (Senyals d'Alerta i Símptomes prodòmics a l'Esquizofrènia) coordinated by Dr. Jorge L. Tizón.
 • Publications in various scientific journals (Schizophrenia Research, Atenció primària, Revista de Salud Mental del niño y del Adolescente, and others) about Risk Factors in Mental Health and the prevalence and incidence of schizophrenia.Currently, publications in international congresses about borderline tendency during adolescence.
 • Member of different companies, among others, International Society of Transfernced-Focused Psychotherapy (www.istfp.org) and training in Institut de Psicoanàlisi de Barcelona (IPB).

Read more

Antonia Llairó 

 • SEP-IPA Psicoanalista i Psicoterapeuta Familiar.
 • Terapeuta infantil i familiar a Barcelona.
 • Directora clínica de l'equip Bruc Salut en el tractament de nadons i famílies en un centre de salut públic i en el sector privat.
 • Membre de el Grup de Recerca de Parella i Família de Ramon Llull.
 • Membre de la Societat Espanyola de Psiquiatria i Psicoteràpia SEPYPNA. Membre de la IPA de el Grup de Pares i Fills.
 • Formadora de psicoteràpia de pares i fills a la Societat Espanyola de Psicoanàlisi, Observació infantil a la Societat Espanyola de Psicoanàlisi, Detecció i tractament de la simptomatologia depressiva / ansietat perinatal.

 • SEP-IPA Psicoanalista y Psicoterapeuta Familiar.
 • Terapeuta infantil y familiar en Barcelona.
 • Directora clínica del equipo Bruc Salut en el tratamiento de bebés y familias en un centro de salud público y en el sector privado.
 • Miembro del Grupo de Investigación de Pareja y Familia de Ramón Llull.
 • Miembro de la Sociedad Española de Psiquiatría y Psicoterapia SEPYPNA. Miembro de la IPA del Grupo de Padres e Hijos.
 • Formadora de psicoterapia de padres e hijos en la Sociedad Española de Psicoanálisis, Observación infantil en la Sociedad Española de Psicoanálisis, Detección y tratamiento de la sintomatología depresiva/ansiedad perinatal.

 

 • SEP-IPA Psychoanalyst and Family Psychotherapist.
 • Child and family therapist in Barcelona.
 • Clinical Director of the Bruc Salut team in treatment of babies and families in a public health centre and in the private sector.
 • Member of the Couple and Family Research Group at Ramón Llull.
 • Member of the Spanish Psychiatric and Psychotherapy Society SEPYPNA. IPA member of Parent Infant Group.
 • Trainier of Parent-infant psychotherapy at the Spanish Psychoanalytical Society, Infant Observation at the Spanish Psychoanalytical Society, Detection and treatment of perinatal depressive/anxiety symptomatology

Read more

Dr. Juan Luis Linares Fernández

j.l.linares@isbar.es

 • Llicenciat en Medicina (UGR). Llicenciat en Psicologia (UB). Doctor en Medicina (UAB). Fundador i Director de la Escola de Teràpia Familiar de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.
 • Professor titular retirar de Psiquiatria de la UAB. Exdirector de la Unitat de Psicoteràpia de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Codirector del Màster en Teràpia Familiar de la FPCEE, Blanquerna (URL).
 • Fundador, Expresident i President d’Honor de la Societat Catalana de Teràpia Familiar (SCTF). Fundador, Expresident i Membre d’Honor de la Federación Española de Asociaciones de Terapia Familiar (FEATF). Fundador, Expresident i Membre d’Honor de la European Family Therapy Association (EFTA). Fundador, Expresident i President honorífic de RELATES (Red Española y Latinoamericana de Escuelas Sistémicas)
 • Participant en nombroses conferències i congressos. Autor de més d’un centenar d’articles. Codirector i Fundador de REDES, Revista de Psicoterapia Relacional e Intervenciones Sociales. Autor, coautor i coordinador de 23 llibres. Honorat amb diversos premis i distincions.

 • Licenciado en Medicina (UGR). Licenciado en Psicología (UB). Doctor en Medicina (UAB). Fundador y Director de la Escuela de Terapia Familiar del Hospital de la Sta. Cruz y San Pablo.
 • Profesor Titular retirado de Psiquiatría de la UAB. Ex-Director de la Unidad de Psicoterapia del Hospital de la Sta. Cruz y San Pablo. Co-Director del Master en Terapia Familiar de la FPCEE, Blanquerna (URL).
 • Fundador, Ex-Presidente y Presidente de Honor de la Societat Catalana de Teràpia Familiar (SCTF). Fundador, Ex-Presidente y Miembro de Honor de la Federación Española de Asociaciones de Terapia Familiar (FEATF). Fundador, Ex-Presidente y Miembro de Honor de la European Family Therapy Association (EFTA). Fundador, Ex-Presidente y Presidente honorífico de RELATES (Red Española y Latinoamericana de Escuelas Sistémicas)
 • Participante en numerosas conferencias y congresos. Autor de más de un centenar de artículos. Co-Director y Fundador de REDES, Revista de Psicoterapia Relacional e Intervenciones Sociales. Autor, coautor y coordinador de 23 libros. Honrado con diversos premios y distinciones.

 

 • Degree in Medicine (UGR). Degree in Psychology (UB). M.D. (UAB). Founder and Director of the Family Therapy School of the Hospital de la Sta. Cruz y San Pablo.
 • Retired Professor of Psychiatry at the UAB. Past Director of the Psychotherapy Unit of the Hospital de la Sta. Cruz y San Pablo. Co-Director of the Master in Family Therapy of the FPCEE, Blanquerna (URL).
 • Founder, Past President and Honorary President of the Societat Catalana de Teràpia Familiar (SCTF). Founder, Past President and Honorary Member of the Federación Española de Asociaciones de Terapia Familiar (FEATF). Founder, Past President and Honorary Member of the European Family Therapy Association (EFTA). Founder, Past President and Honorary President of RELATES (Spanish and Latin American Network of Systemic Schools)
 • Participant in numerous conferences and congresses. Author of more than 100 articles. Co-Director and Founder of REDES, Journal of Relational Psychotherapy and Social Interventions. Author, co-author and coordinator of 23 books. Honoured with several awards and distinctions

Read more

Dr. Xavier López Martín

xavierlm@blamquerna.url.edu

 • Doctor en Psicologia (URL).
 • Màster en Psicopatologia clínica (FVB).
 • Màster en Psicologia clínica i de la salut (URL). Llicenciat en Psicologia (URL).
 • Psicòleg general sanitari. Professor del seminari “Revisió sistemàtica i metanàlisi” del programa de doctorat de la FPCEE.

 

 • Doctor en Psicología (URL).
 • Máster en Psicopatología clínica (FVB).
 • Máster en Psicología clínica y de la salud (URL). Licenciado en Psicología (URL).
 • Psicólogo general sanitario. Profesor del seminario “Revisión sistemática y meta-análisis” del programa de doctorado de la FPCEE.

 

 • Ph.D. in Psychology (URL).
 • Master in Clinical Psychopathology (FVB). Master in Clinical and Health Psychology (URL).
 • Degree in Psychology (URL).
 • General health psychologist. Professor of the FPCEE doctoral seminar ‘Systematic review and meta-analysis’.

Read more

Dra. Laura Mercadal Salort 

Lauraams@blanquerna.url.edu

 • Doctora en Psicologia per la Universitat Ramon Llull (URL). Màster Universitari en Psicologia General Sanitària i Màster Universitari en Psicologia de la Salut i Psicoteràpia (FPCEE Blanquerna, URL). Màster en Teràpia Familiar Sistèmica (UAB). Llicenciada en Psicologia (FPCEE Blanquerna, URL).
 • Docència en el Màster en Teràpia Familiar (FPCEE Blanquerna, URL).
 • Membre de l’equip de treball del Projecte I+D+i “Diagnóstico relacional familiar en salud mental. Aportaciones a la prevención, evaluación y tratamiento”. (PSI2017-83146-R).
 • Psicoterapeuta. Acreditada per la FEATF (Federación Española de Asociaciones de Terapia Familiar). Membre d’ABIS (Asociación Balear de Intervención Sistémica).
 • Acreditació Professional de Psicòloga Experta en Psicologia d’Emergències i Catàstrofes pel Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos. 
 • Psicòloga. Associació Punt de Trobada ACDMA - Xarxa Catalana de Serveis Integrals a la Família, Associació Balear per al suport a la Infància i al seu Entorn (ABIE) i Centre d’Atenció Integral a la Família (CAIF). Psicòloga. Grup d’Intervenció Psicològica en Emergències i Catàstrofes de les Illes Balears. Psicoterapeuta, terapeuta familiar i de parella en l’àmbit privat (Menorca).

 • Doctora en Psicología por la Universitat Ramon Llull (URL). Máster Universitario en Psicología General Sanitaria y Máster Universitario en Psicología de la Salud y Psicoterapia (FPCEE Blanquerna, URL). Máster en Terapia Familiar Sistémica (UAB). Licenciada en Psicología (FPCEE Blanquerna, URL).
 • Docencia en el Máster en Terapia Familiar (FPCEE Blanquerna, URL).
 • Miembro del equipo de trabajo del Proyecto I+D+i “Diagnóstico relacional familiar en salud mental. Aportaciones a la prevención, evaluación y tratamiento”. (PSI2017-83146-R).
 • Psicoterapeuta. Acreditada por la FEATF (Federación Española de Asociaciones de Terapia Familiar). Miembro de ABIS (Asociación Balear de Intervención Sistémica).
 • Acreditación Profesional de Psicóloga Experta en Psicología de Emergencias y Catástrofes por el Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos. 
 • Psicóloga. Associació Punt de Trobada ACDMA - Xarxa Catalana de Serveis Integrals a la Família, Associació Balear per al suport a la Infància i al seu Entorn (ABIE) i Centre d’Atenció Integral a la Família (CAIF). Psicóloga. Grup d’Intervenció Psicològica en Emergències i Catàstrofes de les Illes Balears. Psicoterapeuta, terapeuta familiar y de pareja en el ámbito privado (Menorca).

 

 • PhD in Psychology Ramon Llull University (URL). Official Master in General Health Care Psychology and Official Master in Health Psychology and Psychotherapy (FPCEE Blanquerna, URL). Master’s Degree in Systemic Family Therapy (UAB). Degree in Psychology (FPCEE Blanquerna, URL).
 • Seminaris in the Master’s Degree in Family Therapy (FPCEE Blanquerna, URL).
 • Member of the Project I+D+i research group “Diagnóstico relacional familiar en salud mental. Aportaciones a la prevención, evaluación y tratamiento”. (PSI2017-83146-R).
 • Psychotherapist. Accredited by FEATF (Federación Española de Asociaciones de Terapia Familiar). Member of ABIS (Asociación Balear de Intervención Sistémica). Catastrophes and Emergencies Expert Psychologist Certificate validated by Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos.
 • Psychologist. Associació Punt de Trobada ACDMA - Xarxa Catalana de Serveis Integrals a la Família, Associació Balear per al suport a la Infància i al seu Entorn (ABIE) i Centre d’Atenció Integral a la Família (CAIF). Psychologist. Grup d’Intervenció Psicològica en Emergències i Catàstrofes de les Illes Balears. Psychotherapist, family and couple therapist. (Menorca).

Read more

Dra. Cristina Nofuentes

cnofuentes@fvb.cat

 • Llicenciada en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Barcelona (Juny 1991)
 • Postgrau en Salut Mental, organitzat per Formació Continuada Les Heures (Universitat de Barcelona/ Fundació Bosch i Gimpera) , 1994-1995.
 • Màster en Psicopatologia Clínica, organitzat per la Fundació Vidal i Barraquer (Universitat Pompeu Fabra), 1997-1999.
 • Postgrau de Parella i Família, organitzat per la Fundació Vidal i Barraquer (Universitat Ramon Llull), 2000-2001.
 • Màster en Psicoteràpia Psicoanalítica, organitzat per la Fundació Vidal i Barraquer (Universitat Ramon Llull), 2009-2013.
 • Membre de la Societat Espanyola de Psiquiatria. Membre de l’Associació Espanyola de Psiquiatria Privada. Membre de l’Associació Internacional de Psicoanàlisis de Parella i Familia.
 • En l’actualitat i des de l’any 2000 treballa a la Fundació Vidal i Barraquer.

 • Licenciada en Medicina y Cirugía Universidad de Barcelona (Junio 1991)
 • Posgrado en Salud Mental, organizado por Formación Continuada Les Heures (Universidad de Barcelona/ Fundación Bosch y Gimpera), 1994-1995
 • Máster en Psicopatología Clínica, organizado por la  Fundació Vidal i Barraquer (Universidad Pompeu Fabra), 1997-1999
 • Posgrado de Pareja y Familia, organizado por la Fundació Vidal i Barraquer (Universidad Ramon Llull), 2000-2001
 • Máster en Psicoterapia Psicoanalítica, organizado por la Fundació Vidal i Barraquer (Universidad Ramon Llull), 2009-2013
 • Miembro de la Sociedad Española de Psiquiatría
 • Miembro de la Asociación Española de Psiquiatría Privada
 • Miembro de la Asociación Internacional de Psicoanálisis de Pareja y Familia
 • En la actualidad y desde el año 2000 trabaja en la Fundació Vidal i Barraquer.

 

 • Bachelor of Medicine and Surgery University of Barcelona (June 1991)
 • Postgraduate in Mental Health, organized by Les Heures Continuing Education (University of Barcelona / Bosch and Gimpera Foundation), 1994-1995
 • Master in Clinical Psychopathology, organized by the Vidal i Barraquer Foundation (Pompeu Fabra University), 1997-1999
 • Postgraduate in Couple and Family, organized by the Vidal i Barraquer Foundation (Ramon Llull University), 2000-2001
 • Master in Psychoanalytic Psychotherapy, organized by the Vidal i Barraquer Foundation (Ramon Llull University), 2009-2013
 • Member of the Spanish Society of Psychiatry
 • Member of the Spanish Association of Private Psychiatry
 • Member of the International Association of Psychoanalysis of Couple and Family
 • Currently and since 2000 he works at the Vidal i Barraquer Foundation.

Read more

Dra. Lorena Sozzi

lorena.sozzi@gmail.com

 • Doctora en Psicologia per la FPCEE Blanquerna (URL).
 • Màster en Psicologia Clínic- Dinàmica en la Universitat de Pàdua. Llicenciada en Psicologia per la Universitat de Pàdua
 • Col·laboradora en la Fundació Sanitària Sant Pere Claver (CSMA Sants Montjuïc) de Barcelona en el projecte de Psicosis Incipient.
 • Pràctiques en el CSMA de Sants i Montjuïc i en el Equip de Atenció al Menor de la Fundació Sanitària Sant Pere Claver. Pràctiques i col·laboració en el Departament de Psiquiatria i en el Centre pel diagnòstic i tractament de la depressió en persones majors de 65 anys de l’Hospital San Paolo de Milà. Pràctiques en la República Dominicana en la Associació One Respé i en les escoles comunitàries de Haina i Santiago a través de la Associació Aiutare i Bambini de Milán. Psicòloga consultora en Fisascat CISL de Milà.
 • Pràctiques en el Centre Penitenciari San Vittore de Milà i Psicòloga voluntària en la Associació Oltre l’immagine de Milà

 • Doctora en Psicología por la FPCEE Blanquerna (URL).
 • Master en Psicología Clínic- Dinámica en la Universidad de Padua. Licenciada en Psicología por la Universidad de Padua
 • Colaboradora en la Fundación Sanitaria San Pedro Claver (CSMA Sants Montjuïc) de Barcelona en el proyecto de Psicosis Incipiente.
 • Prácticas en el CSMA de Sants y Montjuïc y en el Equipo de Atención al Menor de la Fundación Sanitaria San Pedro Claver. Prácticas y colaboración en el Departamento de Psiquiatría y en el Centro para el diagnóstico y tratamiento de la depresión en personas mayores de 65 años del Hospital San Paolo de Milán. Prácticas en la República Dominicana en la Asociación One respe y en las escuelas comunitarias de Haina y Santiago a través de la Asociación Aiutare y Bambini de Milán. Psicóloga consultora en Fisascat CISL de Milán.
 • Prácticas en el Centro Penitenciario San Vittore de Milán y Psicóloga voluntaria en la Asociación Oltre la Immagine de Milán

 

 • PhD in Psychology FPCEE, Blanquerna
 • Master in Clinical Psychology Dynamics at the University of Padua. Degree in Psychology form the University of Padua
 • Currently Collaborator in the Fundación Sanitaria Sant Pere Claver (CSMA Sants Montjuïc) in Barcelona in the project Incipient Psychosis.
 • Internship in the CSMA Sants Montjuïc in the Child Welfare Team Fundation Sant Pere Claver. Internship and collaboration with the Departament of Psychiatry and Center for diagnosis and treatment of depression in people over 65 years of San Paolo Hospital (Milano). CISL Fiascat Consultant Psychologist Milan. Intership in the San Vittore Prision (Milan) and volunteer psychologist Oltre l'immagine Association (Milan)
 • Practices in the Dominican republic in the Assoaciation One Respé and comunity schools of Haina and Santiago through the Associaton Aiutare i Bambini of Milano

Read more

Dra. Brenda Tarragona 

brendatarragona@gmail.com 

 • Cursant programa de Doctorat en Psicología en la FPCEE Blanquerna (URL).
 • Màster en Psicoterapia Psicoanalitica por la Associació Catalana de Psicoteràpia Psicoanalítica (ACPP – UdG). Màster en Psicologia de la Salut i Psicoterapia (Blanquerna – URL). Postgrau en Grups i Escenoteràpia (Fundació Vidal Barraquer – URL). Llicenciada en Psicologia (UB).
 • Coordinadora de la Unitat de Trastorn Límit de la Personalitat, Fundació Orienta. Cap de Servei del CSMIJ de Castelldefels, Fundació Orienta.
 • Terapeuta acreditada en Psicoteràpia Focalitzada en la Transferència per el Personality Disorders Institute de Nueva York.  Membre de la Societat Internacional de Psicoteràpia Focalitzada en la Transferència.

 • Cursando programa de Doctorado en Psicología en la FPCEE Blanquerna (URL).
 • Máster en Psicoterapia Psicoanalítica por la Asociación Catalana de Psicoterapia Psicoanalítica (ACPP – UdG). Máster en Psicología de la Salud y Psicoterapia (Blanquerna – URL). Postgrado en Grupos y Escenoterapia (Fundació Vidal Barraquer – URL). Licenciada en Psicología (UB).
 • Coordinadora de la Unidad de Trastorno Límite de la Personalidad, Fundació Orienta. Jefe de Servicio del CSMIJ de Castelldefels, Fundació Orienta.
 • Terapeuta acreditada en Psicoterapia Focalizada en la Transferencia por el Personality Disorders Institute de Nueva York.  Miembro de la Sociedad Internacional de Psicoterapia Focalizada en la Transferencia.

 

 • PhD student in Psychology in the FPCEE Blanquerna (URL).
 • Master in Psychoanalytic Psychotherapy by the Catalan Association of Psychoanalytic Psychotherapy (ACPP - UdG). Master in Health Psychology and Psychotherapy (Blanquerna - URL). Postgraduate in Groups and Stage Therapy (Fundació Vidal Barraquer - URL). Degree in Psychology (UB).
 • Coordinator of the Unit of Borderline Personality Disorder, Fundació Orienta. Head of Service of the CSMIJ of Castelldefels, Fundació Orienta.
 • Therapist accredited in Psychotherapy Focused on Transfer by the Personality Disorders Institute of New York. Member of the International Society of Psychotherapy Focused on Transfer.

Read more

Dra. Esther Verdaguer 

everdaguer@cpbssm.org

 • Doctora en Psicologia per la FPCEE Blanquerna (URL). Llicenciada en Psicologia. Facultat de Psicologia UAB. Bellaterra.
 • Màster en Treball Clínic i Salut Mental: Psicopatologies. CEPP- Universitat de Barcelona (2 anys). Màster en Psicoteràpia Psicoanalítica Grupal APAG - Universitat de Deusto (3 anys). Màster en Psicoteràpia Psicoanalítica. Fundació Vidal i Barraquer - Universitat Ramon Llull (2 anys). Màster en Psicologia de la Salut i Psicoteràpia (Itinerari Recerca).  Blanquerna. Universitat Ramon Llull.
 • New York-Presbyterian Hospital - University of Columbia and Cornell. Fellow in the Personality Disorders Intitute of  Dr Kernberg i Dr. Clarkin. Payne Whitney Clinic, Manhattan and Montefiore Medial Center, Bronx i New York (1 any).
 • Formació en Conducció de grups. Màster en Psicoteràpia Psicoanalítica grupal. APAG - Universidad de Deusto (1 any).
 • Grup TLP Barcelona. Membre de la Junta Directiva, Psicòloga i Psicoterapeuta.  Col·laboren: New York Presbyterian Hospital-University of Columbia and Cornell, Personality Disorders Intitute of Kernberg, CPB-SSM, Fundació Orienta i Hospital Universitari Vall Hebron. Gabinete de Psicoterapia de Barcelona. Psicòloga -Psicoterapeuta Hospital de Dia CPB-SSM. Barcelona.  Psicòloga.
 • Guia de pràctica clínica sobre trastorn límit de la personalitat. Generalitat de Catalunya - Departament de salut. Agència de informació, avaluació i qualitat en salut. Membre del grup de treball d’elaboració de la guia (2011).

 • Doctora en Psicología per la FPCEE Blanquerna (URL). Licenciada en Psicología. Facultad de Psicología UAB. Bellaterra.
 • Máster en Trabajo Clínico y Salud Mental: Psicopatologías. CEPP- Universidad de Barcelona (2 años). Máster en Psicoterapia Psicoanalítica Grupal APAG- Universidad de Deusto (3 años). Máster en Psicoterapia Psicoanalítica. Fundació Vidal i Barraquer- Universitat Ramon Llull (2 años). Máster en Psicología de la Salud y Psicoterapia (Itinerario de Investigación). Blanquerna. Universitat Ramon Llull.
 • New York-Presbyterian Hospital - University of Columbia and Cornell. Fellow in the Personality Disorders Intitute of Dr Kernberg i Dr. Clarkin. Payne Whitney Clinic, Manhattan and Montefiore Medial Center, Bronx i New York (1 año).
 • Formación en Conducción de grupos. Máster en Psicoterapia Psicoanalítica grupal. APAG - Universidad de Deusto (1 año).
 • Grupo TLP Barcelona. Miembro de la Junta, Psicóloga y Psicoterapeuta. Colaboren: New York Presbyterian Hospital-University of Columbia and Cornell, Personality Disorders Intitute of Kernberg, CPB-SSM, Fundació Orienta i Hospital Universitari Vall Hebron. Gabinete de Psicoterapia de Barcelona. Psicologa -Psicoterapeuta. Hospital de Día CPB-SSM. Barcelona. Psicóloga.
 • Guia de práctica clínica sobre trastorno límite de la personalidad. Generalitat de Catalunya - Departamento de Salud. Agencia de información, avaluación y calidad en salud. Miembro del grupo de trabajo de elaboración de la guía (2011)

 

 • PhD in Psychology. Graduate in Psychology. UAB University. Bellaterra.
 • Master's degree in Clinical Psychopathology. CEPP- University of Barcelona (60 ECTS).  Master’s degree in Psychoanalytic Psychotherapy (Vidal Barraquer Foundation, URL) (60 ECTS). Master’s degree in Psychoanalytical Psychotherapy Group. APAG - University of Deusto (60 ECTS).  Master's degree in Health Psychology and Psychotherapy (Research way). Blanquerna. University Ramon Llull.
 • New York-Presbyterian Hospital - University of Columbia and Cornell. Fellow in the Personality Disorders Institute of Dr Kernberg and Dr. Clarkin in New York (1 year).
 • Psychoanalytical Psychotherapy Group, as a member of the Staff from the degree Master in Psychoanalytical Psychotherapy Group. APAG - Universidad of Deusto (1 year).
 • Grup TLP Barcelona. Member of the Staff Board, Psychology and Psychotherapy. In collaboration with: New York Presbyterian Hospital-University of Columbia and Cornell, Personality Disorders Institute of Dr. Kernberg, CPB-SSM, Fundació Orienta and Hospital University Vall d’Hebron.  Gabinete de Psicoterapia de Barcelona. Psychology and Psychotherapy. Hospital de Dia CPB-SSM. Barcelona. Psychology.
 • Co-author of the Clinical practice guideline about borderline personality disorder. Government of Catalonia - Catalan Agency for Health Information, Assessment and Quality. (2011).

Read more