Investigadors/es

Investigadors/es titulars

Dra. Anna Vilaregut Puigdesens

annavp@blanquerna.url.edu

 • Doctora en Psicologia (URL).
 • Màster en teràpia familiar sistèmica i Màster en Mediació familiar (UAB). Llicenciada en Psicologia (UB). Llicenciada en Psicopedagogia (URL). Diplomada en Magisteri en l’especialitat d’Educació Especial (URL).
 • Professora titular i coordinadora de màsters universitaris de la FPCEE, Blanquerna (URL). Coordinadora del Màster en Teràpia Familiar de la FPCEE, Blanquerna (URL).
 • Psicoterapeuta i mediadora familiar. Acreditada per la FEAP, FEATF, EFTA. Vocal de la Societat Catalana de Teràpia Familiar (SCTF).
 • Investigadora responsable de les línies “Família i psicopatologia” i “Psicoteràpia i aliança terapèutica”. 
 • Investigadora principal del projecte I+D+i “Diagnóstico Relacional Familiar en Salud Mental. Aportaciones a la prevención, evaluación y tratamiento”. (PSI2017-83146-R).

 • Doctora en Psicología (URL). Master en terapia familiar sistémica y Master en Mediación familiar (UAB). Licenciada en Psicología (UB). Licenciada en Psicopedagogía (URL). Diplomada en Magisterio en la especialidad de Educación Especial (URL).
 • Profesora titular y coordinadora de másteres universitarios de la FPCEE, Blanquerna (URL). Coordinadora del Master en Terapia Familiar de la FPCEE, Blanquerna (URL).
 • Psicoterapeuta y mediadora familiar. Acreditada por la FEAP, FEATF, EFTA. Vocal de la Sociedad Catalana de Terapia Familiar (SCTF).
 • Investigadora responsable de las líneas "Familia y psicopatología" y "Psicoterapia y alianza terapéutica".
 • Investigadora principal del proyecto I + D + i “Diagnóstico Relacional Familiar en Salud Mental. Aportaciones a la prevención, evaluación y tratamiento”. (PSI2017-83146-R).

 

 • Ph.D. in Psychology (URL). Master in systemic family therapy and Master in Family Mediation (UAB). Degree in Psychology (UB). Degree in Psychopedagogy (URL). Diploma in Teaching in the specialty of Special Education (URL).
 • Titual professor and coordinator of university masters of the FPCEE, Blanquerna (URL). Coordinator of the Master in Family Therapy of the FPCEE, Blanquerna (URL).
 • Psychotherapist and family mediator. Accredited by FEAP, FEATF, EFTA. Member of the Societat Catala de Teràpia Familiar (SCTF).
 • Researcher responsible for the "Family and psychopathology" and "Psychotherapy and therapeutic alliance" lines.
 • Principal Researcher of the project I + D + i “Diagnóstico Relacional Familiar en Salud Mental. Aportaciones a la prevención, evaluación y tratamiento”. (PSI2017-83146-R).

Read more

Dr. Josep A. Castillo Garayoa 

josepantonigc@blanquerna.url.edu

 • Doctor en Psicologia (URL).
 • Professor titular de la FPCEE Blanquerna (URL).
 • Psicòleg especialista en psicologia clínica.
 • Psicòleg clínic a l’Associació Invia. Intervenció psicològica amb joves que han patit maltractament. Supervisor de l’equip SOMIA d’atenció a famílies.
 • Línies de recerca: aferrament, conflictes familiars i de parella, maltractament.

 • Doctor en Psicología (URL).
 • Profesor titular de la FPCEE Blanquerna (URL).
 • Psicólogo especialista en psicologia clínica.
 • Psicólogo clínico en la Associació Invia. Intervención psicológica con jóvenes que han sufrido maltrato. Supervisor del equipo SOMIA de atención a familias.
 • Líneas de investigación: apego, conflictos familiares y de pareja, maltrato.

 

 • Ph.D. in Psychology (URL).
 • Senior lecturer in the FPCEE Blanquerna (URL).
 • Clinical psychologist.
 • Clinical psychologist in Associació Invia. Psychological intervention with abused young people. Supervisor of the SOMIA family care team.
 • Research lines: attachment, family and couple conflicts, abuse.

Read more

Dra. Julieta Piastro Behar

julietapb@blanquerna.url.edu

 • Historiadora per la Universitat Nacional Autònoma de Mèxic
 • Doctora en Ciències de l'Educació per la Universitat Autònoma de Barcelona
 • Professora titular de Pensament Contemporani i Antropologia a la FPCEE Blanquerna, URL.
 • Professora de Interculturalitat, Màster, d'Atenció a la diversitat. Blanquerna, URL
 • Coordinadora de Psicologia
 • Investigadora responsable de la línia de Parella, Família i immigració del Grup de recerca Consolidat de Parella i família.
 • Col·laboradora del Grup de Recerca Consolidat de Multiculturalisme i gènere, de la UB.
 • Autora de diverses publicacions

 • Historiadora por la Universidad Nacional Autónoma de México
 • Doctora en Ciéncias de la Educación por la Universidad Autónoma de Barcelona
 • Profesora titular de Pensamiento Contemporáneo y Antropología en la FPCEE Blanquerna, URL.
 • Profesora de Interculturalitat, Master, de Atención a la diversidad. Blanquerna, URL
 • Coordinadora de Psicología, FPCEE, URL
 • Investigadora responsable de la línea de Pareja, Familia e inmigración del Grupo de investigación Consolidado de Pareja y familia.
 • Colaboradora del Grupo de Investigación Consolidado de Multiculturalismo i género, de la UB.
 • Autora de diversas publicaciones

 

 • Ph.D. in Sciences from Education of the Autonomous University of Barcelona.
 • Degree in History ( National Autonomous University of Mexico).
 • Professor of Contemporary Thought and Anthropology of the FPCEE Blanquerna, URL
 • Professor of Interculturality  Master in Attention to Diversity, Blanquerna (URL)
 • Psychology Coordinator of the FPCEE, Blanquerna (URL)
 • Researcher responsible for the Consolidated  Couple and Family Research Group on “Family and Immigration"
 • Collaborator with the Consolidated Research Group on "Multiculturalism and Gender" of the UB.
 • Author of various publications

 

Read more

Investigadors/res

Dra. Eulàlia Arias

EulaliaAP@blanquerna.url.edu

 • Doctora en Psicologia (UB)
 • Professora- investigadora de la FPCEE Blanquerna (URL)
 • Psicòloga especialista en psicologia clínica
 • Psicoanalista del Institut de Psicoanàlisi de Barcelona (SEP-IPA)
 • Línies de recerca: autisme, perinatalitat, altes capacitats, metodologia observacional, mixed methods, avaluació i intervenció en l’àmbit infanto juvenil.

 • Doctora en Psicología (UB)
 • Profesora- investigadora de la FPCEE Blanquerna (URL)
 • Psicóloga especialista en psicología clínica
 • Psicoanalista del Instituto de Psicoanálisis de Barcelona (SEP-IPA)
 • Líneas de investigación: autismo, perinatalidad, altas capacidades, metodología observacional, mixed methods, evaluación e intervención en infancia y adolescencia.

 

 • Ph. D. in Psychology (UB)
 • Professor-researcher of the FPCEE Blanquerna (URL)
 • Clinical psychologist
 • Psychoanalyst of Institut de Psicoanàlisi de Barcelona (SEP-IPA)
 • Research lines: autism, perinatology, high capacities, observational methodology, mixed methods, evaluation and intervention in children and adolescents.

Read more

Dra. Lourdes Artigas Miralles

lourdesam0@blanquerna.url.edu

 • Doctora en Psicologia per la Universitat Ramon Llull (URL). Beca predoctoral FI-DGR de la Generalitat de Catalunya i amb el suport del Fons Social Europeu.
 • Premi Extraordinari de Doctorat de la URL (2018).
 • Màster Universitari en Psicologia General Sanitària i Màster Universitari en Psicologia de la Salut i Psicoteràpia (FPCEE Blanquerna, URL). Màster en Teràpia Familiar Sistèmica (Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Universitat Autònoma de Barcelona, UAB). Llicenciada en Psicologia (FPCEE Blanquerna, URL).
 • Professora Associada de la FPCEE, Blanquerna (URL). Coordinadora del Màster Iberoamericà en Teràpia Sistèmica (URL).
 • Professora Col·laboradora de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).
 • Psicoterapeuta, terapeuta familiar i de parella a Institut Mensalus (Barcelona) i a IPSIDE – Gabinet Psicològic (Mataró).

 • Doctora en Psicología por la Universitat Ramon Llull (URL). Beca predoctoral FI-DGR de la Generalitat de Catalunya y con el apoyo del Fondo Social Europeo.
 • Premio Extraordinario de Doctorado de la URL (2018).
 • Máster Universitario en Psicología General Sanitaria y Máster Universitario en Psicología de la Salud y Psicoterapia (FPCEE Blanquerna, URL). Máster en Terapia Familiar Sistémica (Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Universitat Autònoma de Barcelona, UAB). Licenciada en Psicología (FPCEE Blanquerna, URL).
 • Profesora Asociada de la FPCEE, Blanquerna (URL). Coordinadora del Máster Iberoamericano en Terapia Sistémica (URL).
 • Profesora Colaboradora de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).
 • Psicoterapeuta, terapeuta familiar y de pareja en Institut Mensalus (Barcelona) y en IPSIDE – Gabinete Psicológico (Mataró).

 

 • Ph.D in Psychology, Ramon Llull University (URL). Predoctoral Fellowship FI-DGR awarded by Generalitat de Catalunya and supported by European Social Fund.
 • Extraordinary Ph.D Award given by Ramon Llull University, URL (2018).
 • Master’s degree in General Health Psychology and Master’s degree in Health Psychology and Psychotherapy (FPCEE Blanquerna, URL). Master’s degree in Systemic Family Therapy (Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, UAB). Bachelor in Psychology (FPCEE Blanquerna, URL).
 • Assistant Professor at FPCEE Blanquerna (URL). Coordinator of the Iberoamerican Master’s degree in Systemic Therapy (URL).
 • Collaborator teacher, Universitat Oberta de Catalunya (UOC).
 • Psychotherapist, family and couple therapist at Institut Mensalus (Barcelona) and IPSIDE – Gabinet Psicològic (Mataró).

Read more

Dr. Jordi Artigue Gómez 

jordiartigue@gmail.com

 • Doctor en Psicologia per la FPCEE, Blanquerna (2012)
 • Títol de Psicòleg especialista en Psicologia Clínica (2003). Formació i experiència com psicoterapeuta i psicoanalista
 • Actualment a la Unitat de Seguiment i Atenció al risc de Psicosi – Prevenció en Salut Mental (USAPPS) del Centre Mèdic Psicològic de la Fundació Vidal i Barraquer. Compagina aquesta activitat amb la consulta privada, la docència en màsters i la supervisió a equips de salut mental públics
 • Amplia experiència clínica en serveis públics de salut mental comunitària, el més recent , l’Equip d’ Atenció Precoç al Pacient en risc de Psicosi (EAPPP)
 • Activitat investigadora: Membre del grup d’investigació SASPE (Senyals d’Alerta i Símptomes prodròmics a l’Esquizofrènia) coordinat pel Dr. Jorge L. Tizón. En les tasques de recerca ha obtingut diverses beques com a integrant d’aquest grup
 • Publicacions en diferents revistes científiques (Schizophrenia Research, Psychosis, Early Intervention in Psychiatry, Atención Primaria, i altres) sobre Factors de Risc en Salut Mental i sobre la prevalença i incidència de l’Esquizofrènia
 • Docent en formació no reglada en diverses institucions com l’Institut d’Estudis de la Salut i la Fundació Tallers de Catalunya, en temes sobre la prevenció en salut mental a l’àmbit comunitari
 • Membre de diverses societats, entre d’altres, de l’Institut de Psicoanàlisi de Barcelona (IPB), de la Societat Espanyola de Psiquiatria i Psicoteràpia del Nen i de l’Adolescent (SEPYPNA)

 • Doctor en Psicología por la FPCEE, Blanquerna (2012)
 • Título de Psicólogo especialista en Psicología Clínica (2003). Formación y experiencia como psicoterapeuta y psicoanalista
 • Actualmente en la Unitat de Seguiment i Atenció al risc de Psicosi – Prevenció en Salut Mental (USAPPS) del Centro Médico Psicológico de la Fundació Vidal i Barraquer. Compagina esta actividad con la consulta privada, la docencia en master y la supervisión a equipos de salud mental públicos
 • Amplia experiencia clínica en servicios públicos de salud mental comunitaria, más recientemente, l’Equip d’ Atenció Precoç al Pacient en risc de Psicosi (EAPPP)
 • Actividad investigadora: Miembro del grupo de investigación SASPE (Senyals d’Alerta i Símptomes prodròmics a l’Esquizofrènia) coordinado por el Dr. Jorge L. Tizón. En las tareas de investigación ha obtenido diferentes becas como integrante de este grupo
 • Publicaciones en diferentes revistas científicas (Schizophrenia Research, Psychosis, Early Intervention in Psychiatry, Atención Primaria, i altres) sobre Factores de Riesgo en Salud Mental y la prevalencia e indicencia de la Esquizofrenia
 • Docente en formación no reglada en diferentes instituciones como l’Institut d’Estudis de la Salut y la Fundació Tallers de Catalunya, en temas como la prevención en salud mental en el ámbito comunitario
 • Miembro de diferentes sociedades, entre otras de, de l’Institut de Psicoanàlisi de Barcelona (IPB), de la Societat Espanyola de Psiquiatria i Psicoteràpia del Nen i de l’Adolescent (SEPYPNA)

 

 • PhD in Psychology FPCEE Blanquerna (2012) 
 • Psychologist specializing in Clinical Psychology (2003). Training and experience as a psychotherapist and psychoanalyst
 • Currently the CSMIJ St. Martin South (Barcelona) and collaborator in the Centre Mèdic Psicològic de la Fundació Vidal i Barraquer
 • Expand clinical experience in community mental health public services, l'Equip d'Atenció Precoç al Pacient en risc de Psicosis (EAPPP)
 • Research activities: Member of the research group SASPE (Senyals d'Alerta i Símptomes prodòmics a l'Esquizofrènia) coordinated by Dr. Jorge L. Tizón. In the research work has received several grants as part of this group.
 • Publications in various scientific journals (Schizophrenia Research, Psychosis, Early Intervention in Psychiatry, Atenció primària, and others) Risk Factors in Mental Health and the prevalence and incidence of schizophrenia.
 • Teacher training in various institutions such as Institut d'Estudis de la Saut i la Fundació Tallers de Catalunya, issues of prevention in mental health at the community level.
 • Member of different companies, among others, Institut de Psicoanàlisi de Barcelona (IPB), de la Societat Espanyola de Psiquiatria i Psicoteràpia del Nen i de l'Adolescent (SEPYPNA)

Read more

Dra. Berta Aznar Martínez 

bertaam@blanquerna.url.edu 

 • Investigadora en Psicologia a l’Institut Universitari Vidal i Barraquer (Universitat Ramon Llull)
 • Professora a la FPCEE Blanquerna (Universitat Ramon Llull)
 • Professora cooperant en Programa de Cooperació Internacional coordinat per la Facultat Blanquerna (URL) i la Universidad Centroamericana a Managua (Nicaragua)
 • Doctora en Psicologia Excel·lent cum laude a la FPCEE Blanquerna (2012)
 • Postgrau en Psicologia de Parella i Família a la Fundació Vidal i Barraquer (Universitat Ramon Llull)
 • Màster en Psicopatologia Clínica a la Fundació Vidal i Barraquer (Universitat Ramon Llull)
 • Màster Oficial de Psicologia Clínica i de la Salut (itinerari recerca) FPCEE Blanquerna (Universitat Ramon Llull)
 • Beca Leonardo da Vinci de l'Agència Socrates al “Laboratoire de psychologie: Éducation, Cognition, Développement” a la Universitat de Nantes, a França.
 • Llicenciada en Psicologia Clínica per la FPCEE Blanquerna (Universitat Ramon Llull)
 • Diplomada en Magisteri d’Educació Primària per la FPCEE Blanquerna (Universitat Ramon Llull

 • Profesora de la FPCEE, Blanquerna (Universidad Ramon Llull)
 • Investigadora en Psicología en el Institut Vidal i Barraquer (Universidad Ramon Llull)
 • Profesora cooperante en el Programa de Cooperación Internacional coordinado por la Facultat Blanquerna (URL) y la Universidad Centroamericana de Managua (Nicaragua)
 • Doctora en Psicología Excelente cum laude en FPCEE Blanquerna  (2012)
 • Posgrado en Psicología de Pareja y Familia en la Fundació Vidal i Barraquer (Universitat Ramon Llull)
 • Máster en Psicopatología Clínica en la Fundació Vidal i Barraquer (Universitat Ramon Llull)
 • Máster Oficial de Psicología Clínica i de la Salut (itinerario de investigación) en la FPCEE Blanquerna(Universidad Ramon Llull)
 • Beca Leonardo da Vinci de la Agencia Socrates en el “Laboratoire de psychologie: Éducation, Cognition, Développement” en la Universidad de Nantes, en Francia
 • Licenciada en Psicología Clínica i de la Salut por la FPCEE Blanquerna (Universidad Ramon Llull)
 • Diplomada en Magisterio de Educación Primaria por la FPCEE Blanquerna (Universidad Ramon Llull)  

 

 • Professor in the FPCEE Blanquerna (Ramon Llull University)
 • Psychology researcher in the Fundació Vidal i Barraquer (Ramon Llull University)Cooperating professor in the International Cooperation Program coordinated by FPCEE Blanquerna and the Universidad Centroamericana in Managua (Nicaragua) (July - August 2010)
 • PhD in Psychology Excellent cum laude in the FPCEE Blanquerna (2012)
 • Post-grad in Couple and Family Psychology in the Fundació Vidal i Barraquer (Ramon Llull University)
 • Master in Clinical Psychopathology in Fundació Vidal i Barraquer (Ramon Llull University)
 • Official Master in Psicologia Clínica i de la Salut (research itinerary) in the FPCEE Blanquerna (Ramon Llull University)
 • Leonardo da Vinci grant in the Laboratoire de psychologie: Éducation, Cognition, Développement in the Universitat de Nantes, France
 • Graduated in Clinical Psychology by the FPCEE Blanquerna (Ramon Llull University)
 • Graduated in Teacher Training in Primary Education by  the FPCEE (Ramon Llull University)

Read more

Dra. Elisabeth Ballús Barnils

elisabetbb@blanquerna.url.edu 

 • Doctora en PsicologiaExcel·lent cum laude per la FPCEE, Blanquerna 2009
 • Professora associada de la de la FPCEE, Blanquerna. Professora del Màster en Acogimiento, Adopción y Postadopción (Universitat de Barcelona i Universitat Ramón Llull)
 • Membre i professora de la Societat Rorschach i Mètodes Projectius (SERYMP)
 • Acreditada per avaluar l’Aferrament infantil amb la tècnica Story Stem Assessment Profile (SSAP),  pel Centre Anna Freud de Londres -associat a la University College of London (UCL) i a la Yale University (2013)
 • Investigadora  responsable de la línia d’Adopció i Família, dins del Grup de Recerca consolidat GRPF (2009 SGR 141) per l’AGAUR. Investigadora de la Red Temática de Adopción Internacional de la Universitat Pontificia de Madrid
 • Llicenciada en Psicologia, especialista en clínica, per la Universitat de Barcelona (U.B.). Llicenciada en Pedagogia per la Universitat de Barcelona (U.B.)
 • Psicoterapeuta de nens i adolescents. Amb amplia experiència en l’àmbit psicoeducatiu amb nens institucionalitzats per la Direcció General d’Atenció a la Infància i Adolescència (DGAIA). Actualment, el seu treball clínic i d’investigació està centrat en l’àmbit de l’Adopció.

 • Doctora en Psicología, Excelente cum laude por la FPCEE, Blanquerna 2009
 • Profesora asociada de la de la FPCEE, Blanquerna
 • Miembro y profesora de la Sociedad Rorschach y Métodos Proyectivos (SERYMP)
 • Profesora del Máster en Acogimiento, Adopción y Pos adopción (Universidad de Barcelona y Universidad Ramón Llull)
 • Acreditada para evaluar el Apego infantil con la técnica, Story Stem Assessment Profile (SSAP),  por Centre Anna Freud de Londres -asociado a la University College of London (UCL) y a la Yale University (2013)
 • Investigadora  responsable de la línea de Adopción y Familia, en el Grupo de Investigación consolidado GRPF (2009 SGR 141) por la AGAUR.
 • Investigadora de la Red Temática de Adopción Internacional de la Universidad Pontificia de Madrid
 • Psicoterapeuta de niños y adolescentes.
 • Licenciada en Psicología, especialista en clínica, por la Universidad de Barcelona (U.B.)
 • Licenciada en Pedagogía por la Universidad de Barcelona (U.B.)
 • Con amplia experiencia en el ámbito psico educativo con niños institucionalizados por la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA).
 • Psicoterapeuta de niños y adolescentes.
 • Actualmente, su trabajo clínico y de investigación está centrado en el ámbito de la Adopción.

 

 • Clinical psychologist and psychotherapist 
 • Coordinator of the Unit of Psychology and Child and Adolescent Psychiatry Medical Center Psychological of the Fundació Vidal i Barraquer
 • Adoptions Coordinator Team Fundació Vidal i Barraquer
 • Research Thematic Network on international adoptions
 • Research Thematic Network on international adoptions.Vidal i Barraquer Professor. She has taught courses distinct Related to adoption in the "Consejería de Familia de la Junta de Castilla y Leon" and the Catalan Association Early Care.
 • Participation in conferences and workshops on distinct organizados by distinct Entities such as the Institute and the minor's family or the Department of Social Welfare in Valencia and Seville, the Barcelona CIMUS.
 • Distinct form in journals published by Professional and is co-author and compiler of the book edited by Paidós Fundació  Vidal i Barraquer "Vínculo familiar en la adopción. Crianza, escolaridad y adolescentes en la adopción internacional"

Read more

Dr. Victor Cabré Segarra 

victorcs@blanquerna.url.edu 

 • Doctor en psicologia. Especialista en psicología clínica i en psicoteràpia
 • Psicoterapeuta individual i de grup (escenoteràpia) del Centre Mèdic-Psicològic de la Fundació Vidal i Barraquer, Barcelona
 • Director del Departament de Docència de l’Institut Universitari de Salut Mental Vidal i Barraquer de la Universitat Ramon Llull, Barcelona
 • Professor associat de la Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l’Esport Blanquerna, Universitat Ramon Llull, Barcelona
 • Director de les Col·leccions de llibres Temas de salud mental (Ed. Paidós) i Colección de salud mental (Ed. Herder) 
 • Avaluador de la Comissió Mixta pel Ple del Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries (CCFCPS) de la Generalitat de Catalunya

 • Doctor en psicología. Especialista en psicología clínica y en psicoterapia
 • Psicoterapeuta individual y de grupo (escenoterapia) del Centro Médico-Psicológico de la Fundació Vidal i Barraquer, Barcelona
 • Director del Departamento de Docencia del Institut Universitari de Salut Mental Vidal i Barraquer de la Universitat Ramon Llull, Barcelona
 • Profesor asociado de la FPCEE, Blanquerna
 • Director de les Coleccions de libros Temas de salud mental (Ed. Paidós) y Colección de Salud Mental (Ed. Herder)
 • Evaluador de la Comissió Mixta pel Ple del Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries (CCFCPS) de la Generalitat de Cataluña

 

 • PhD in Psychology. Specialized in Clinical Psychology and psychotherapy
 • Individual and group psychotherapist (Dramatherapy) in Centre Mèdic- Psicòlogic in Fundació Vidal i Barraquer
 • Teaching Departament Director in Fundació Vidal i Barraquer
 • Associate Professor in FPCEE, Blanquerna
 • Director of Books Collections: Temas de salud mental (Ed. Paidós) and Colección de salud mental (Ed. Herder)
 • Assessor of the Comissió Mixta pel Ple del Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries (CCFCPS) of the  Generalitat de Catalunya

Read more

Dra. Meritxell Campreciós Orriols

meritxellco@blanquerna.url.edu

 

 • Doctora en Psicologia (URL). Màster Universitari en Psicologia General Sanitària (URL). Màster en Teràpia Familiar Sistèmica (UAB). Llicenciada en Psicologia (URL).
 • Professora associada de la FPCEE Blanquerna (URL). Docència al Grau en Psicologia, al Màster Universitari en Psicologia General Sanitària i al Màster en Teràpia Familiar. Coordinadora del Diploma d’especialització universitària en intervenció psicològica infantojuvenil en situacions de vulnerabilitat social.
 • Psicoterapeuta. Acreditada per la FEATF (Federació Espanyola d’Associacions de Teràpia Familiar). Membre de la SCTF (Societat Catalana de Teràpia Familiar).
 • Investigadora al GRPF (Grup de Recerca de Parella i Família, URL): Família i psicopatologia.

 • Doctora en Psicología (URL). Máster Universitario en Psicología General Sanitaria (URL). Máster en Terapia Familiar Sistémica (UAB). Licenciada en Psicología (URL).
 • Profesora asociada de la FPCEE Blanquerna (URL). Docencia en el Grado en Psicología, el Máster Universitario en Psicología General Sanitaria y el Máster en Terapia Familiar. Coordinadora del Diploma de especialización universitaria en intervención psicológica infantojuvenil en situaciones de vulnerabilidad social.
 • Psicoterapeuta. Acreditada por la FEATF (Federación Española de Asociaciones de Terapia Familiar). Miembro de la SCTF (Sociedad Catalana de Terapia Familiar).
 • Investigadora en el GRPF (Grupo de Investigación de Pareja y Familia, URL): Familia y psicopatología.

 

 • PhD in Psychology (URL). Official Master in General Health Care Psychology (URL). Master’s Degree in Systemic Family Therapy (UAB). Degree in Psychology (URL).
 • Associate profesor at FPCEE Blanquerna (URL). Teaching in the Degree in Psychology, the Official Master in General Health Care Psychology and the Master’s Degree in Family Therapy. Coordinator of the University Specialist Degree in Psychological Intervention for Children and Adolescents in Socially Vulnerable Situations.
 • Psychotherapist. Acredited by FEATF (Federación Española de Asociaciones de Terapia Familiar). Member of SCTF (Societat Catalana de Teràpia Familiar).
 • Researcher at GRPF (Research Group of Couple and Family, URL): Family and psychopathology.

Read more

Eduard Carratalá Rius

eduardcr@blanquerna.url.edu

 • Cursant Doctorat en Psicologia - "Problem Solving Brief Therapy: The Science of John Weakland Revisited" - Therapeutic Style and Therapeutic Alliance of John Weakland therapies. FPCEE Blanquerna, URL, Barcelona.
 • Màster en Teràpia Familiar Sistèmica. Escola de Teràpia Familiar de l'Hospital de Sant Pau, Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. UAB, Barcelona. Màster en Psicologia General Sanitària. FPCEE Blanquerna, URL, Barcelona. Màster en Psicologia de la Salut i Psicoteràpia (Itinirari de Recerca). FPCEE Blanquerna, URL, Barcelona.
 • Llicenciat en Psicologia. FPCEE Blanquerna, URL, Barcelona.
 • Ajudant de Recerca del Grup de Recerca de Parella i Família (GRPF)
 • Colaborador i asistent en docència del Grupo Palo Alto i el Brief Therapy Center del Mental Research Institute (MRI), Palo Alto, CA, USA.
 • Asistent en docència de l'assignatura de 'Models Sistèmics en Teràpia Familiar' dins del Grau en Psicologia de la FPCEE Blanquerna, URL.
 • Terapeuta Familiar - Psicòleg i Psicoterapeuta individual, de parella i de família.

 • Cursando Doctorado en Psicología - "Problem Solving Brief Therapy: The Science of John Weakland Revisited" - Therapeutic Style and Therapeutic Alliance of John Weakland therapies. FPCEE Blanquerna, URL, Barcelona.
 • Máster en Terapia Familiar Sistémica. Escuela de Terapia Familiar del Hospital de Sant Pau, Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. UAB, Barcelona. Máster en Psicología General Sanitaria. FPCEE Blanquerna, URL, Barcelona. Máster en Psicología de la Salud y Psicoterapia (Itinirario de Investigación). FPCEE Blanquerna, URL, Barcelona.
 • Licenciado en Psicología. FPCEE Blanquerna, URL, Barcelona.
 • Ayudante de Investigación del Grup de Recerca de Parella i Família (GRPF)
 • Colaborador y asistente en docencia del Grupo Palo Alto i el Brief Therapy Center del Mental Research Institute (MRI), Palo Alto, CA, USA.
 • Asistente en docencia de la asignatura de 'Modelos Sistémicos en Terapia Familiar' dentro del Grau en Psicología de la FPCEE Blanquerna, URL.
 • Terapeuta Familiar - Psicólogo y Psicoterapeuta individual, de pareja y de familia.

 

 • PhD in development. "Problem Solving Brief Therapy: The Science of John Weakland Revisited" - Therapeutic Style and Therapeutic Alliance of John Weakland therapies. FPCEE Blanquerna, URL, Barcelona.
 • Master in Systemic Family Therapy. Escuela de Terapia Familiar Sant Pau, Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. UAB, Barcelona. Master Degree in General Health Care Psychology. FPCEE Blanquerna, URL, Barcelona. Master Degree in Health Psychology and Psychotherapy (Research Route). FPCEE Blanquerna, URL, Barcelona.
 • BSc in Psychology. FPCEE Blanquerna, URL, Barcelona.
 • Research assistant of the Grup de Recerca de Parella i Família (GRPF)
 • Collaborator and teaching assitant of the Grupo Palo Alto and the Brief Therapy Center of the Mental Research Institute, Palo Alto, CA.
 • Teaching assistant for 'Systemic Models of Family Therapy' subject within FPCEE Blanquerna's Psychology Degree program. FPCEE Blanquerna, URL, Barcelona.
 • Marriage and Family Therapist

Read more

Dra. Cristina Günther Bel 

cristinagb@blanquerna.url.edu

 • Doctora en Psicologia per la Universitat Ramon Llull
 • Professora de la FPCEE Blanquerna, URL. Membre del Servei d’Assessorament Metodològic de la FPCEE Blanquerna
 • Terapeuta individual, de parella i família acreditada per la FEATF (Federación Española de Asociaciones de Terapia Familiar)
 • Llicenciada en Psicologia. Universitat de Barcelona
 • Màster Universitari en Psicologia de la Salut y Psicoteràpia. FPCEE, Blanquerna. Màster en Teràpia Familiar Sistèmica. Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Universitat Autònoma de Barcelona
 • Estància d’investigació a la State University of New York (2015)
 • Beca predoctoral FI-DGR de la Generalitat de Catalunya. Beca a l’Excel·lència Acadèmica de la Fundació Blanquerna

 • Doctora en Psicología por la Universitat Ramon Llull
 • Profesora de la FPCEE Blanquerna, URL
 • Miembro del Servicio de Asesoramiento Metodológico de la FPCEE Blanquerna
 • Terapeuta individual, de pareja y familia acreditada por la FEATF (Federación Española de Asociaciones de Terapia Familiar)
 • Licenciada en Psicología. Universidad de Barcelona
 • Máster Universitario en Psicología de la Salud y Psicoterapia. FPCEE, Blanquerna
 • Máster en Terapia Familiar Sistémica. Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Universitat Autònoma de Barcelona
 • Estancia de investigación en la State University of New York (2015)
 • Beca predoctoral FI-DGR de la Generalitat de Catalunya
 • Beca a la Excelencia Académica de la Fundación Blanquerna

 

 • PhD in Psychology, Universitat Ramon Llull
 • Professor at FPCEE Blanquerna, URL
 • Advisor at the Methodology Consulting Services of the FPCEE Blanquerna
 • Licensed marriage and family therapist by FEATF (Federación Española de Asociaciones de Terapia Familiar)
 • Master's degree in Health Psychology and Psychotherapy. FPCEE, Blanquerna
 • Master’s degree in Systemic Family Therapy. Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Universitat Autònoma de Barcelona
 • BSc in Psychology. University of Barcelona
 • Visiting Scholar at University at Albany, State University of New York (2015)
 • Predoctoral Fellowship FI-DGR awarded by Generalitat de Catalunya 
 • Graduate Scholarship for academic excellence awarded by Fundació Blanquerna

Read more

Dra. Clara Mateu Martínez

claramm@blanquerna.url.edu

 • Doctora en Psicologia Clínica a la Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport (FPCEE), Blanquerna. Universitat Ramon Llull (URL)
 • Màster Universitari en Psicologia General Sanitària a la FPCEE, Blanquerna (URL)
 • Màster en Teràpia Familiar Sistèmica del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
 • Màster Universitari en Psicologia de la Salut i Psicoteràpia a la FPCEE, Blanquerna (URL)
 • Llicenciada en Psicologia Clínica a la FPCEE, Blanquerna (URL)
 • Professora Associada del Grau de Psicologia de la FPCEE Blanquerna (URL)
 • Psicoterapeuta individual (juvenil i adults), terapeuta familiar i de parella en l'àmbit privat en l'Institut de Diagnòstic i Atenció Psiquiàtrica i Psicològica (IDAPP-Barcelona); Centre Assistencial Brugués (Cerdanyola); Centre Mèdic Catalonia (Barcelona) i en el Servei Assistencial de Salut de la Universitat Autònoma de Barcelona

 • Doctora en Psicología Clínica en la Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport (FPCEE), Blanquerna. Universidad Ramon Llull (URL)
 • Máster Universitario en Psicología General Sanitaria en la FPCEE, Blanquerna (URL)
 • Máster en Terapia Familiar Sistémica del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
 • Máster Universitario en Psicología de la Salud y Psicoterapia en la FPCEE, Blanquerna (URL)
 • Licenciada en Psicología Clínica en la FPCEE, Blanquerna (URL)
 • Profesora Asociada del Grado de Psicología de la FPCEE Blanquerna (URL)
 • Psicoterapeuta individual (juvenil y adultos), terapeuta familiar y de pareja en el ámbito privado en el Instituto de Diagnóstico y Atención Psiquiátrica y Psicológica (IDAPP-Barcelona); Centro Asistencial Brugués (Cerdanyola); Centro Médico Catalonia y en el Servicio Asistencial de Salud de la Universidad Autónoma de Barcelona

 

 • Ph.D. in Clinical Psychology at the Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport (FPCEE), Blanquerna. Ramon Llull University (URL)
 • Master's Degree in General Health Psychology at FPCEE, Blanquerna (URL)
 • Master in Systemic Family Therapy of the Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
 • Master's Degree in Health Psychology and Psychotherapy at FPCEE, Blanquerna (URL)
 • Degree in Clinical Psychology from the FPCEE, Blanquerna (URL)
 • Associate Professor of the Psychology Degree at FPCEE Blanquerna (URL)
 • Individual psychotherapist (youth and adults), family and couple therapist in the private sector at the l'Institut de Diagnòstic i Atenció Psiquiàtrica i Psicològica (IDAPP-Barcelona); Centre Assistencial Brugués (Cerdanyola); Centre Mèdic Catalonia (Barcelona) and the Servei Assistencial de Salut de la Universitat Autònoma de Barcelona

Read more

Cristina Nofuentes 

cnofuentes@fvb.cat

 • Llicenciada en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Barcelona (Juny 1991)
 • Postgrau en Salut Mental, organitzat per Formació Continuada Les Heures (Universitat de Barcelona/ Fundació Bosch i Gimpera) , 1994-1995.
 • Màster en Psicopatologia Clínica, organitzat per la Fundació Vidal i Barraquer (Universitat Pompeu Fabra), 1997-1999.
 • Postgrau de Parella i Família, organitzat per la Fundació Vidal i Barraquer (Universitat Ramon Llull), 2000-2001.
 • Màster en Psicoteràpia Psicoanalítica, organitzat per la Fundació Vidal i Barraquer (Universitat Ramon Llull), 2009-2013.
 • Membre de la Societat Espanyola de Psiquiatria. Membre de l’Associació Espanyola de Psiquiatria Privada. Membre de l’Associació Internacional de Psicoanàlisis de Parella i Familia.
 • En l’actualitat i des de l’any 2000 treballa a la Fundació Vidal i Barraquer.

 • Licenciada en Medicina y Cirugía Universidad de Barcelona (Junio 1991)
 • Posgrado en Salud Mental, organizado por Formación Continuada Les Heures (Universidad de Barcelona/ Fundación Bosch y Gimpera), 1994-1995
 • Máster en Psicopatología Clínica, organizado por la  Fundació Vidal i Barraquer (Universidad Pompeu Fabra), 1997-1999
 • Posgrado de Pareja y Familia, organizado por la Fundació Vidal i Barraquer (Universidad Ramon Llull), 2000-2001
 • Máster en Psicoterapia Psicoanalítica, organizado por la Fundació Vidal i Barraquer (Universidad Ramon Llull), 2009-2013
 • Miembro de la Sociedad Española de Psiquiatría
 • Miembro de la Asociación Española de Psiquiatría Privada
 • Miembro de la Asociación Internacional de Psicoanálisis de Pareja y Familia
 • En la actualidad y desde el año 2000 trabaja en la Fundació Vidal i Barraquer.

 

 • Bachelor of Medicine and Surgery University of Barcelona (June 1991)
 • Postgraduate in Mental Health, organized by Les Heures Continuing Education (University of Barcelona / Bosch and Gimpera Foundation), 1994-1995
 • Master in Clinical Psychopathology, organized by the Vidal i Barraquer Foundation (Pompeu Fabra University), 1997-1999
 • Postgraduate in Couple and Family, organized by the Vidal i Barraquer Foundation (Ramon Llull University), 2000-2001
 • Master in Psychoanalytic Psychotherapy, organized by the Vidal i Barraquer Foundation (Ramon Llull University), 2009-2013
 • Member of the Spanish Society of Psychiatry
 • Member of the Spanish Association of Private Psychiatry
 • Member of the International Association of Psychoanalysis of Couple and Family
 • Currently and since 2000 he works at the Vidal i Barraquer Foundation.

Read more

Dra. Berta Vall 

bertavc@blanquerna.url.edu

 • Doctora en Psicologia, Excelent cum laude, FPCEE, Blanquerna (2013).
 • Postgrau en Tècniques i Principis en Constructivisme, Facultat de Psicologia, UB (2010-2011). Máster Universitari en Psicologia Clínica i de la Salut (itinerari d’investigació), FPCEE, Blanquerna (2009-2010). Llicenciada en Psicologia. FPCEE Blanquerna (2005-2009)
 • Investigadora Post-doctoral, Departamaent de Psicologia, Universitat Autònoma de Barcelona (2013-actualitat). Investigadora Post-doctoral, Department of Psychology, Jyväskylä University (2015-2016).
 • Professora associada Departament de Psicologia, Universitat de Vic (2013-actualitat). Professora associada Departament de Psicologia, Universitat Autònoma de Barcelona (2012-2013)
 • CIMO Fellowship, beca pre-doctoral d’estada de recerca d’un any al Department of Psychology, Jyväskylä University (2012-2013). New Researcher Award, atorgat per l’associació “Society for the Exploration of Psychotherapy Integration” (SEPI) (2014).

 • Doctora en Psicología, Excelente cum laude, FPCEE, Blanquerna (2013)
 • Postgrado en Técnicas y Principios en Constructivismo, Facultad de Psicología, UB (2010-2011). Máster Universitario en Psicología Clínica y de la Salud (itinerario de investigación), FPCEE, Blanquerna (2009-2010). Licenciada en Psicología. FPCEE Blanquerna (2005-2009)
 • Investigadora Post-doctoral, Departamento de Psicología, Universidad Autónoma de Barcelona (2013-actualidad). Investigadora Post-doctoral, Department of Psychology, Jyväskylä University (2015-2016)
 • Profesora asociada Departamento de Psicología, Universidad de Vic (2013-actualitat). Profesora asociada Departamento de Psicología, Universidad Autónoma de Barcelona (2012-2013)
 • CIMO Fellowship, beca pre-doctoral de estada de investigación de un año en el  Department of Psychology, Jyväskylä University (2012-2013). New Researcher Award, entregado por la asociación “Society for the Exploration of Psychotherapy Integration” (SEPI) (2014).

 

 • Ph.D in Psychology, Excellent cum laude, FPCEE, Blanquerna (2013)
 • Postgrad on Techniques and Principles in Constructivism, Faculty of Psychology, UB (2010-2011). Master in Clinical and Health Psychology (research specialization), FPCEE, Blanquerna (2009-2010). Bachelor in Psychology. FPCEE Blanquerna (2005-2009)
 • Post-doctoral researcher, Department of Psychology, Universitat Autònoma de Barcelona (2013-actualitat). Post-doctoral researcher, Department of Psychology, Jyväskylä University (2015-2016)
 • Associated professor, Department of Psychology, Universitat de Vic (2013-actualitat). Associated professor, Department of Psychology, Universitat Autònoma de Barcelona (2012-2013)
 • CIMO Fellowship, pre-doctoral scholarship for one year of research visit at the Department of Psychology, Jyväskylä University (2012-2013). New Researcher Award, awarded by the “Society for the Exploration of Psychotherapy Integration” association (SEPI) (2014).

Read more