Investigador principal

Dr. Carles Pérez Testor

Catedràtic de la Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i l'Esport Blanquerna, Universitat Ramon Llull (URL)

Contact:

carlespt@blanquerna.url.edu

 • Doctor en Medicina i Cirurgia. Especialista en Psiquiatria.
 • Professor Catedràtic de la FPCEE Blanquerna. Imparteix assignatures al Grau de Psicologia, al Master Universitari de Psicologia General Sanitària, al Master de Terapia Familiar de la UR i al Programa de Doctorat en Psicologia de la URL.
 • Investigador Principal del Grup de Recerca de Parella i Família (GRPF) de la Universitat Ramon Llull, reconegut com a “grup d'investigació consolidat”.
 • Psicoterapeuta de la Unitat de Parella i Família de la Fundació Vidal i Barraquer (FVB).
 • President de la Xarxa Europea d'Instituts de la Família (REDIF) i Vicepresident de l'Associació Internacional de Psicoanàlisis de Parella i Família.
 • Autor de diferents articles i llibres, en el 2019 ha compilat "Psicoterapia Psicoanalítica de Pareja" de la Editorial Herder.

 • Doctor en Medicina y Cirugía. Especialista en Psiquiatría.
 • Profesor Catedrático de la FPCEE Blanquerna. Imparte asignaturas al Grado de Psicología, en el Master Universitario de Psicología General Sanitaria, el Master de Terapia Familiar de la UR y al Programa de Doctorado en Psicología de la URL.
 • Investigador Principal del Grupo de Investigación de Pareja y Familia (GRPF) de la Universidad Ramon Llull, reconocido como "grupo de investigación consolidado".
 • Psicoterapeuta de la Unidad de Pareja y Familia de la Fundación Vidal y Barraquer (FVB).
 • Presidente de la Red Europea de Institutos de la Familia (REDIF) y Vicepresidente de la Asociación Internacional de Psicoanálisis de Pareja y Familia.
 • Autor de diferentes artículos y libros, en 2019 ha compilado "Psicoterapia Psicoanalítica de Pareja" de la Editorial Herder.

 

 • PhD in medicine and surgery. Psychiatry Specialist.
 • Professor of the FPCEE Blanquerna. He teaches subjects to the Degree of Psychology, in the University Master of General Health Psychology, the Master of Family Therapy of the UR and the PhD Program in Psychology of the URL.
 • Principal Investigator of the Couple and Family Research Group (GRPF) of Ramon Llull University, recognized as a "consolidated research group".
 • Psychotherapist of the Couple and Family Unit of the Vidal and Barraquer Foundation (FVB).
 • President of the European Network of Family Institutes (REDIF) and Vice President of the International Association of Couple and Family Psychoanalysis.
 • Author of different articles and books, in 2019 he has compiled "Psychoanalytic Couple Psychotherapy" by Editorial Herder.

Read more