What is GRPF?

Orígens

El Grup de Recerca de Parella i Família (GRPF) es va fundar l'any 1998 fruit de la fusió entre el Grup d'Estudis i Recerca de la Família de la Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna (FPCEE) i la Unitat de Recerca de Parella i Família de la Fundació Vidal i Barraquer. Aquesta col·laboració entre les dues institucions va durar més de 20 anys i el grup va ser reconegut per la Generalitat de Catalunya com a Grup de Recerca Consolidat. A partir del 2020 el grup és de titularitat de la FPCEE Blanquerna de la Universitat Ramon Llull i en el seu Pla Director es planteja aprofundir en les línies de recerca sobre la parella i la família, unir esforços amb altres grups de recerca catalans i de l'estat espanyol i finalment col·laborar amb altres grups de recerca d'àmbit internacional.

Integrants

El grup està format per investigadors amb una llarga trajectòria personal de recerca en temes de parella i família, tant des de l'àmbit de la psicologia clínica i la psicologia social com de la psiquiatria, donant com a resultat un grup interdisciplinar. Tenint en compte la complexitat de l'abordatge del grup familiar, l'objectiu d'atenció preferent està centrat en els aspectes emocionals i comunicatius de la família considerant-la com el primer espai maduratiu i educatiu dels seus membres. A més, abordem les dificultats del grup familiar elaborant models d'intervenció tant preventius com terapèutics. El grup s'organitza sistemàticament en subgrups al voltant de diferents línies de recerca com per exemple "els vincles de la parella i la família", "l'adopció i l'acolliment", "les dificultats, conflictes i patologia de la família", "la intervenció i psicoteràpia en famílies", "la perinatalitat", etc.

Integritat de la recerca

El GRPF, com a grup de recerca adherit a la Universitat Ramon Llull, vetlla pel compliment del Codi per a la integritat de la recerca de la Universitat Ramon Llull, aprovat per la Junta de Govern de la Universitat Ramon Llull el 17 de setembre de 2020. L’objectiu del Codi és identificar les directrius ètiques que han de regular la pràctica de la recerca. Compromet tot el personal investigador vinculat a la Universitat Ramon Llull i que participi en algun equip de recerca, també compromet la resta de la comunitat de la Universitat Ramon Llull que fa possible la recerca (patronat; equip rector, responsables dels centres i altres autoritats acadèmiques; personal d’administració i serveis; i entitats finançadores). Tots ells han de vetllar pel compliment del Codi.