Resultats de la investigació

S’ha constatat que el nivell de representació del gènere masculí entre els professionals de l’àmbit d’Educació a Catalunya és realment minoritari. A diferència de La Paz, on la representació masculina és molt més elevada.

 • Àmbit institucional:
  • En referència a l’àmbit institucional de les escoles, els mestres a Catalunya, senyalen que els documents pedagògics i de gestió de l’escola, recullen de forma evident el valor de l’equitat de gènere, donat que és un tema en el que tot els sistema educatiu porta temps conscienciant-se i treballant en aquesta línia.  A La Paz, els documents de gestió no contemplen el valor de l’equitat de gènere, tot i que admeten rebre formació específica destinada a afavorir una relació d’equitat entre els alumnes.
  • A Catalunya, es detecta una falta de formació sobre l’equitat de gènere.
  • Es considera necessari vetllar per la formació continuada dels mestres i professionals que intervenen en l’educació infantil i reflexionar sobre les actituds, comentaris, prejudicis que poden comportar certes conductes.
 • Àmbit didàctic: 
  • A Catalunya, els resultats més positius són els que fan referència a l’ús de material, el tipus d’activitats, l’ambientació de l’aula, les agrupacions d’alumnes… fruit d’un treball sobre la coeducació en les escoles.
  • A La Paz, es mostren dificultats en la pràctica didàctica equitativa.
 • Creences personals dels professionals:
  • Tant en la valoració del joc infantil com en les formes de relació dels mestre respecte als alumnes, a La Paz es mostren més estereotips de gènere. A Catalunya, es produeix la situació contrària, tot i així es mostra que els infants segueixen repetint les conductes i esterotips que propicien la discriminació de gènere.

OBJECTIUS   METODOLOGIA  MEMBRES INVESTIGADORS  INSTITUCIONS COL·LABORADORES