Metodologia

Aquest estudi es porta a terme amb els infants i les seves mares i pares que assisteixen a l’espai Familiar Municipal, Erasme  Janer, del barri del Raval de la ciutat de Barcelona. Aquest espai és un servei educatiu de la ciutat pensat per als nens i les nenes i les seves famílies fins els tres anys. L’objectiu d’aquest Espai és donar suport a les famílies com a primers agents educatius i afavorir el desenvolupament dels infants.

La mostra seleccionada per l’estudi està formada per quatre infants (tres nens i una nena) i les seves respectives mares i pares.

Realitzem un estudi de casos per ser la variant metodològica que més s’ajusta a les nostres expectatives donat que es vol fer un estudi longitudinal qualitatiu, i així abordar la situació amb tota la complexitat.

Partim de les observacions directes i de l’anàlisi posterior de les filmacions realitzades. Per a poder organitzar les observacions es seleccionen els moments més significatius de l’estada a l’Espai. L’anàlisi es porta a terme amb un sistema de categories elaborat a partir de les observacions realitzades i els referents teòrics consultats.

OBJECTIUS  RESULTATS DE LA INVESTIGACIÓ   MEMBRES INVESTIGADORS  INSTITUCIONS COL·LABORADORES