Objectius

Objectius generals:

  •  Construir un marc conceptual comú, que derivi de la neuroeducació i sigui el pilar de la nostra anàlisi del joc lliure.
  • Aconseguir noves evidències que fonamentin la importància del joc lliure en el desenvolupament integral dels infants.

Objectius específics:

  • Portar a terme una revisió de la literatura que ens aporti quin és l’estat de la qüestió
  • del tema.
  • Aconseguir registres de situacions de joc a partir de l’observació del joc lliure d’infants de 0-3 anys.
  • Elaborar criteris d’anàlisi que es puguin aplicar des de diverses àrees de coneixement.
  • Establir ponts de diàleg amb grups de recerca de l’àmbit d’estudi; tant de l’entorn universitari com professional, nacionals i internacionals.