Objectius

En aquest estudi es pretén com a objectiu general presentar evidències teòriques i pràctiques sobre equitat de gènere en la pràctica educativa comparant dues realitats
socials i educatives molt diferents. Aquest objectiu es concreta en els objectius
específics següents:

 • Conèixer la incidència de la representació masculina entre els professionals
  dedicats a l’educació infantil, a La Paz i a Catalunya.
 • Conèixer a nivell institucional, el tractament de l’equitat de gènere, a La Paz
  i a Catalunya, tenint en compte: els documents pedagògics i de gestió de
  les escoles, les propostes formatives en aquest àmbit i l’equitat en la
  participació dels pares.
 • Conèixer a nivell didàctic, el tractament de l’equitat de gènere en les
  escoles de La Paz i de Catalunya, tenint en compte: les propostes educatives
  i tipologia d’activitats, els materials, l’ambientació de l’aula i les
  agrupacions dels alumnes.
 • Analitzar les creences personals dels professionals sobre equitat de gènere
  en la pràctica educativa, a La Paz i a Catalunya.

METODOLOGIA   RESULTATS DE LA INVESTIGACIÓ   MEMBRES INVESTIGADORS  INSTITUCIONS COL·LABORADORES