Metodologia

Per recollir les dades d’aquesta recerca, es van emprar dos instruments diferents: l’entrevista i el grup de discussió.

Es va entrevistar a les professores del projecte, en tres moments diferents del procés – abans de començar, durant el Projecte i una vegada el Projecte s’havia acabat-, les preguntes formulades eren semiestructurades i permetien una resposta oberta de l’entrevistada.

El segon instrument de recollida de dades va ser un grup de discussió que va permetre a les quatre professores participants compartir les seves valoracions i propostes de millora després de la implementació del projecte.

Els resultats obtinguts del buidat de les entrevistes i el grup de discussió es varen classificar en set categories obtingudes a partir dels objectius. A partir de l’observació i l’anàlisi s’ha dut a terme un treball de codificació i descodificació de la realitat observada que possibilita la seva comprensió i interpretació. Ens situem doncs, en el Paradigma humanístic – interpretatiu, fet que es tradueix en l’aplicació de la metodologia Hermenèutica.

Temporització en la recollida de dades

  • Gener 2014: primera entrevista al professorat implicat
  • Gener 2014: segona entrevista després de la presentació als estudiants
  • Abril 2014: tercera entrevista al finalitzar la primera fase del projecte
  • Juny 2104: quarta entrevista al finalitzar el projecte.
  • Juny 2014: focus grup

OBJECTIUS  RESULTATS DE LA INVESTIGACIÓ     MEMBRES INVESTIGADORS  INSTITUCIONS COL·LABORADORES