Metodologia

La pauta d’observació que elaborarem parteix de la pauta ja validada per a les escoles infantils de 3 a 6 anys (Geis, 2014).

Així la pauta a elaborar possibilitarà el registre, amb la tècnica de l’observació directa, del funcionament del menjador de les escoles 0-3, utilitzant una escala d’estimació per a la seva aplicació.

Per a la validació d’aquesta pauta ens centrarem en la validesa de contingut. Validesa que obtenim seguint els passos següents: l’elecció de cinc experts externs, la revisió per part seva de la pauta d’observació i l’aplicació de les modificacions que ens han suggerit.

Per a la fiabilitat de la pauta d’observació realitzarem diferents observacions de menjadors de llar d’infants. Cercarem la fiabilitat interobservadors i intraobservadors. Per la naturalesa del nostre estudi i, sobretot, per evitar el biaix que pugui produir l’investigador sobre les observacions que s’han de fer, s’escolliran observadors externs,  tot i que nosaltres també actuarem com a observadors. Aquests observadors rebran la formació adient sobre menjadors de les escoles 0-3 i sobre les tècniques observacionals que ens ocupen. Els participants per fer la prova de la fiabilitat seran diferents menjadors d’ escoles 0-3. Caldrà considerar que les diferents tipologies d’escoles 0-3 hi estiguin representades.

OBJECTIUS   RESULTATS DE LA INVESTIGACIÓ      MEMBRES INVESTIGADORS