Metodologia

S’ha decidit utilitzar un disseny descriptiu i quantitatiu. Mitjançant l’elaboració d’un qüestionari, s’ha permès poder fer la recollida de dades i facilitar suficient informació, per l’anàlisi posterior.

Participants

  • 130 mestres d’escoles catalanes (públiques i privades).
  • 185 mestres d’escoles del Departament La Paz  (escoles rurals i urbanes; religioses i no religioses).

Instrument

Es va elaborar un qüestionari, per tal de poder recollir informació i avaluar com s’està educant en l’equitat de gènere als centres d’educació infantil (3-6 anys). L’objectiu d’aquest qüestionari és afavorir la pràctica més objectiva, basada en el saber i el convenciment, afavorint l’anàlisi reflexiu de la pràctica educativa sobre:

  • La presència equitativa de professionals d’ambdós gèneres.
  • La consideració del valor de l’equitat de gènere en els documents d’identitat del centre.
  • Les propostes educatives realitzades a l’aula.
  • Les pròpies creences personals dels mestres.

El qüestionari consta de 30 preguntes amb una escala de resposta tipus Lickert de 4 opcions.  El contingut del qüestionari està dividit en 3 àmbits d’anàlisis: àmbit institucional, àmbit didàctic i àmbit de creences personals dels mestres.

Procediment

Es va enviar el qüestionari adaptat per l’avaluació de l’equitat de gènere a la Universitat Salesiana de Bolívia, on va ser entregada als mestres d’ Educació infantil. Posteriorment, els resultats van ser enviats a Catalunya per a poder comparar els resultats.

OBJECTIUS   RESULTATS DE LA INVESTIGACIÓ   MEMBRES INVESTIGADORS  INSTITUCIONS COL·LABORADORES