Metodologia

Primera fase:

Estudi descriptiu sobre la incidència dels mestres homes d’Educació Infantil a Catalunya

Es realitza una aproximació a la situació real del nostre país, Catalunya. Per aconseguir-ho farem un estudi descriptiu i ampli on utilitzarem instruments que possibilitin una anàlisi quantitativa, concretament un qüestionari. Aquest qüestionari, s’aplicarà, un cop realitzades les modificacions i adaptacions oportunes a diferents poblacions:

  • Estudiants homes de magisteri educació infantil
  • Professionals homes d’educació infantil a 0-3 anys i 3-6 anys.
  • Familiars dels infants atesos pels mestres (homes) 0-3 anys i 3-6 anys
  • Companyes i companys dels mestres (homes).

A partir dels resultats obtinguts s’elaboraran programes informatius i d’intervenció tutorial per a estudiants dels darrers cursos de batxillerat i cicles formatius de grau superior.

Segona fase:

Estudi qualitatiu de les relacions interpersonals dels mestres homes en els centres d’Educació Infantil.

Estudiem la incidència del gènere de l’educador en l’establiment de les diferents relacions interpersonals;

  • les que poden incidir en el desenvolupament de l’autonomia infantil
  • les que incideixen en les relacions amb les famílies i
  • les que incideixen amb la resta dels professionals del centre.

Per a poder obtenir les dades partim d’observacions directes en diferents espais d’interacció a les escoles i d’entrevistes en profunditat.

La posterior anàlisi qualitativa es portarà a terme a partir de l’establiment d’un sistema de categories elaborat a partir dels referents teòrics consultats, dels objectius que pretenem assolir i de les dades obtingudes a la 1a fase del treball.

S’aplicarà a una mostra reduïda, representativa de la població objecte d’estudi.

OBJECTIUS    RESULTATS DE LA INVESTIGACIÓ     MEMBRES INVESTIGADORS  INSTITUCIONS COL·LABORADORES