Metodologia

Es planteja portar a terme un estudi descriptiu que evidenciï el respecte pels drets dels infants en els espais de joc a l’escola.  Amb aquesta finalitat es vol complementar l’ús de tècniques de recollida i anàlisi de dades de caire qualitatiu i quantitatiu.

Es preveu la seva realització en dues fases, les quals expliquem a continuació.
1a fase
OBJECTIU:

  • Elaborar i validar un qüestionari que ens permeti conèixer quina és la percepció que tenen els mestres sobre els espais i els moments de joc a l’escola, per què s’inclouen a l’escola, com s’organitzen, quin paper hi té l’infant, quin rol porta a terme l’educador, els materials, etc.

Participants
Mestres d’escoles bressol, infantil i primària d’escoles privades i públiques de diferents contextos socioeconòmics de la ciutat de Barcelona.

Instruments
Aplicació de la tècnica Focus Group per a una primera recollida qualitativa de dades. A partir d’aquestes dades i del marc teòric corresponent, elaborar el qüestionari.

Procediment

  • Elaboració de les pautes per a dur a terme un Focus Grup (FG) que ens aporti la informació necessària per a construir el qüestionari
  • Realització del FG
  • Elaboració del qüestionari en base a les diferents categories obtingudes.
  • Validació del qüestionari

2na fase

OBJECTIU: 

  • Aplicar el qüestionari a una mostra representativa de la població catalana.

Participants
Mestres d’escoles bressol, infantil i primària d’escoles privades i públiques de diferents contextos socioeconòmics de Catalunya
Elaborar una mostra representativa de la població (metodòleg)

Instruments
Qüestionari validat

Procediment  i cronograma 
Fer ús de les noves tecnologies digitals per a poder portar a terme el procés de recollida de dades a la població catalana.
Establir contactes amb altres universitats, associacions, …

OBJECTIUS   RESULTATS DE LA INVESTIGACIÓ   MEMBRES INVESTIGADORS