Els drets dels infants i el joc a l’escola d’educació infantil i primària

Malgrat el joc és una temàtica força estudiada i coneguda en els àmbits educatius i socials, considerem molt necessari fer-ne una nova lectura, vinculant-la amb els drets dels infants i l’exercici de la seva autonomia.

Així farem un repàs al que entenem que és el joc infantil, si és o no necessari per als infants, i la vinculació amb els seus drets més fonamentals. Per a fer-ho tindrem en compte aportacions de  tota mena, de les que sorgeixen de institucions com la UNICEF fins a les aportacions més específiques de psicòlegs, pedagogs i mestres.

Volem fer una anàlisis actual de la situació dels espais de joc a les nostres escoles i plantejar, en el marc conceptual plantejat anteriorment, noves propostes de millora en l’atenció educativa dels nostres infants.

OBJECTIUS    METODOLOGIA   RESULTATS DE LA INVESTIGACIÓ   MEMBRES INVESTIGADORS