Disseny i validació d’un instrument de cribratge en salut mental (0‐6 anys)

La tasca de prevenció i detecció en salut mental durant els primers anys de vida adopta un paper fonamental al poder facilitar una atenció precoç i eficient tenint en compte l’edat, les característiques pròpies de cada infant i el seu entorn, principalment la família i l’escola. Una de les possibles accions preventives és l’administració d’instruments de cribratge en salut mental infantil, mesura avalada per l’Organització Mundial de la Salut (OMS). Concretament, és en els contextos i/o institucions que estan en contacte amb infants on s’emplacen els espais idonis per a realitzar una detecció primerenca i prevenir dificultats de conducta i/o emocionals. L’objectiu principal d’aquesta investigació és dissenyar i validar un instrument de cribratge en salut mental infantil de 0 a 6 anys destinat a institucions i contextos on s’atén als infants.

L’existència d’aquest nou instrument permetrà poder fer una detecció dels infants els primers anys de vida d’una forma fàcil i ràpida. També es pretén conscienciar a la població de la importància de la salut mental i facilitar el plantejament de mesures que afavoreixin un desenvolupament saludable dels infants.

Aquest projecte és el treball d’investigació que correspon a la tesi doctoral en procés d’elaboració de la doctoranda Núria Anglès Virgili, dirigida per la Dra. Roser Vendrell Mañós.

RESULTATS