Metodologia

A) Plantejament metodològic

Donada la naturalesa de l’estudi s’ha optat per una metodologia de tipus quantitatiu i qualitatiu. Per a la primera es farà ús del programa estadístic SPSS i per al segon s’elaboraran les categories pertinents.

  • El disseny de l’instrument
  • La realització de la prova pilot
  • La seva validació
  • La seva divulgació i aplicació
  • La valoració de les implicacions que se’n deriven

B) Descripció de les activitats i tasques

1a FASE (2010)

Elaboració de l’ instrument d’avaluació de l’equitat de gènere a educació infantil.

A partir del coneixement sobre l’estat actual del tema, i en base a la diferenciació entre materials i/o recursos educatius sobre l’equitat de gènere, i materials per a l’avaluació, definir un sistema de valoració o avaluació, un protocol, que sigui funcional, vàlid i complet i que al mateix temps ofereixi possibles estratègies per a identificar i/o resoldre actituds discriminatòries de qualsevol membre de la comunitat educativa.

2na FASE (2011)

Difusió del protocol, amb el seguiment corresponent i la seva valoració posterior.

Divulgar el protocol a tota la xarxa de centres d’educació infantil de Catalunya, oferint-lo en diferents suports tècnics a fi i efecte de no incrementar innecessàriament les hores de treball dels professionals de les escoles que el vulguin implementar.

El seguiment, per part de l’equip de recerca, i la valoració feta pels professionals de l’escola  tenen dos objectius molt clars: millorar i optimitzar l’ instrument i estudiar   l’ impacte, a curt termini, que produeix la seva implantació. Sabem que el mateix procés d’avaluació ja porta de forma implícita un procés de millora qualitativa del procés educatiu, així doncs pretenem estudiar els beneficis de forma exhaustiva.

Exposem a continuació, a partir dels objectius formulats, i les fases indicades, una taula on s’indiquen les activitats a realitzar, tenint en compte la població i els instruments utilitzats per a la recollida de dades.

OBJECTIUS   RESULTATS DE LA INVESTIGACIÓ     MEMBRES INVESTIGADORS  INSTITUCIONS COL·LABORADORES