Objectius

Objectius generals:

 • Avaluar, sota criteris d’equitat de gènere, l’etapa de l’educació infantil (0-6anys) del sistema educatiu de Catalunya.
 • Afavorir la creació d’entorns educatius en els que les relacions humanes contemplin l’equitat de gènere.

Objectius específics i operatius:

 • Desenvolupar el marc teòric de referència de l’equitat de gènere a l’educació infantil
 • Determinar el model teòric d’avaluació per aplicar a la recerca.
 • Concretar els criteris d’avaluació per a mesurar l’equitat de gènere.
 • Definir la metodologia per a recollir les dades i per a la posterior anàlisi
 • Dissenyar els instruments de recollida d’informació
 • Elaborar un manual d’avaluació i el protocol corresponent per a la seva aplicació.
 • Seguir la seva implementació i, posteriorment, millorar el disseny.
 • Divulgar el protocol entre les escoles d’educació infantil de Catalunya
 • Estudiar l’ impacte de la seva implementació entre la comunitat educativa.
 • Crear un estat d’opinió favorable a la inclusió de la equitat de gènere com indicador de qualitat del sistema educatiu
 • Contribuir a ampliar i divulgar les línies de recerca que existeixen en aquests  moments sobre aquest tema.
 • Oferir arguments a l’administració pública, amb la finalitat que es puguin ampliar i desenvolupar mesures que afavoreixin l’educació en valors i actituds igualitàries.

METODOLOGIA   RESULTATS DE LA INVESTIGACIÓ     MEMBRES INVESTIGADORS  INSTITUCIONS COL·LABORADORES