Avaluació de l’Equitat de Gènere a l’Escola d’Educació Infantil

L’escola infantil és un entorn privilegiat per a educar vers l’equitat de gènere i els professionals que hi treballen són realment idonis per la sensibilitat que, la majoria d’ells, sempre han mostrat en relació a aquest tema. Però també sabem que som fruit d’una educació tradicional i que ens calen eines per a poder estar segurs de la qualitat i objectivitat del treball que es realitza a l’escola en relació a l’educació en valors com és l’equitat de gènere. Ha quedat prou demostrat que no sempre actuem d’acord amb el que sabem. Massa sovint allò que hem viscut emergeix en els moments que menys pensem.

Per afavorir una pràctica objectivable, basada en el saber i en el convenciment, volem aportar un protocol que afavoreixi l’anàlisi objectiva de la pràctica educativa i la reflexió compartida dels equips docents, i de tota la comunitat educativa que si vulgui adherir. Vol ser un instrument que aporti la seguretat que les pràctiques educatives s’ajusten realment als plantejaments teòrics compartits i que sovint consten en els projectes educatius de les escoles.

L’elaboració i la validació del protocol proposat i, la seva posterior adaptació a diferents realitats educatives del nostre país, és el propòsit d’aquesta recerca.

OBJECTIUS    METODOLOGIA   RESULTATS DE LA INVESTIGACIÓ     MEMBRES INVESTIGADORS  INSTITUCIONS COL·LABORADORES