Nova publicació: Building a more robust conception of early career researcher experience: what might we be overlooking? 

McAlpine, L.; Pyhältö, K & Castello, M. (2017). Building a more robust conception of early career researcher experience: what might we be overlooking? Continuing Education.  http://www.tandfonline.com/eprint/y5GNsYqgDVkrfADk8SBu/full

Publication Cover

Dues dècades de recerca en investigadors novells han ressaltat la interacció d’una constel·lació d’influències per donar sentit a les seves experiències. Tal investigació es basa en gran mesura en tradicions quantitatives o qualitatives. Si bé les dues tradicions exploren fenòmens similars, les preguntes de recerca sovint s’emmarquen de manera diferent i utilitzen diferents mètodes. Curiosament, hi ha pocs estudis en els quals el disseny integra processos quantitatius i qualitatius. En aquest article, descrivim un disseny en el qual examinem l’agència investigadora postdoctoral, el suport social i la intenció de romandre o abandonar l’acadèmia. L’anàlisi quantitativa destacar dos perfils que representen la variació en la intenció de romandre basada en la interacció amb la comunitat i el suport de la supervisió. L’anàlisi qualitativa, tot i que dóna suport aquesta troballa, també va suggerir altres influències. Examinar aquestes altres influències en profunditat va conduir a una representació més robusta de la interacció de la vida personal i el treball en relació amb la intenció de continuar. Concloem que els factors relacionats amb el treball són insuficients per explicar la intenció de romandre. Suggerim que les investigacions futures en aquesta àrea haurien d’indagar quins altres factors poden passar-se per alt en la comprensió de (a) la intenció de romandre i (b) l’experiència inicial de l’investigador de carrera en termes més amplis. Finalment, proposem que els dissenys d’investigació que integrin processos tant quantitatius com qualitatius puguin resultar fructífers en futures investigacions, no solament en aquesta àrea, sinó de manera més àmplia.

Reference:

Lynn McAlpine, Kirsi Pyhältö & Montserrat Castelló (2017) Building a more robust conception of early career researcher experience: what might we be overlooking?, Studies in Continuing Education, DOI: 10.1080/0158037X.2017.1408582

Nova publicació: Being a researcher is not only a matter of publishing: learning to review articles/ No solo de publicar viven los investigadores: aprender a revisar artículos científicos.

Castelló, M., Sala-Bubaré, A. & Bautista, A. (2017). Being a researcher is not only a matter of publishing: learning to review articles/ No solo de publicar viven los investigadores: aprender a revisar artículos científicos.

Publication Cover

Aquest estudi, emmarcat en la convocatòria per revisors novells de Infancia & Aprendizaje (I & A), pretén complementar els escassos treballs desenvolupats en l’àmbit dels processos de revisió per pars mitjançant el desenvolupament i anàlisi d’una proposta formativa dissenyada per ajudar a investigadors novells a iniciar-se en el procés de revisió. Cinc revisors novells van participar en l’estudi. Els seus informes van ser analitzats i contrastats amb els de 10 experts, es van descriure les seves trajectòries individuals i es va indagar sobre la seva valoració de la proposta formativa. Els resultats van mostrar algunes particularitats en els informes dels revisors novells pel que fa al contingut i la seva estructura. Destaca la inconsistència entre la decisió adoptada i el tipus de comentaris; a més, alguns revisors novells van adoptar una posició opinativa que no es va observar en els experts. Les trajectòries individuals van evidenciar la utilitat de la proposta formativa, tant per augmentar el coneixement sobre el gènere com per millorar els propis informes. L’estudi té implicacions tant per a les revistes científiques com per a la investigació sobre formació d’investigadors novells.

Referència Completa:

Castelló, M., Sala-Bubaré, A. & Bautista, A. (2017). Being a researcher is not only a matter of publishing: learning to review articles/ No solo de publicar viven los investigadores: aprender a revisar artículos científicos. Infancia y aprendizaje 

http: //dx.doi.org/10.1080/02103702.2017.1357251

Nova publicació: Why do students consider dropping out of doctoral degrees? Institutional and personal factors

Castelló, M., Pardo, M., Sala-Bubaré, A., Suñé-Soler, N. (2017). Why do students consider dropping out of doctoral degrees? Institutional and personal factors, Higher Education, doi:10.1007/s10734-016-0106-9

 January 30, 2017

Tot i la creixent popularitat de l’educació de doctorat, molts estudiants no completen els seus estudis, i hi ha poca informació disponible sobre ells. Comprendre per què alguns estudiants consideren que no volen o no poden continuar amb els seus estudis és essencial per reduir les taxes d’abandonament i millorar la qualitat general dels programes de doctorat. Aquest estudi se centra en els motius que els estudiants donen per a considerar abandonar el seu doctorat. Els participants van ser 724 estudiants de doctorat en Ciències Socials de 56 universitats espanyoles, que van respondre a un qüestionari amb preguntes sobre les condicions de doctorat i una pregunta oberta sobre els motius per abandonar. Els resultats van mostrar que un terç de la mostra, principalment els estudiants més joves, dones i estudiants a temps parcial, van declarar que tenien la intenció d’abandonar. Els motius més freqüents per a considerar l’abandonament van ser les dificultats per aconseguir un equilibri entre la feina, la vida personal i els estudis de doctorat i els problemes de socialització. En general, els resultats ofereixen una imatge complexa que té implicacions per al disseny de programes de doctorat, com les condicions i demandes dels estudis de doctorat a temps parcial o la implementació de propostes educatives que facilitin la integració acadèmica i personal dels estudiants en la comunitat científica per prevenir el desenvolupament d’una cultura d’abandonament institucional.

URL: http://link.springer.com/article/10.1007/s10734-016-0106-9

Referencia completa: Castelló, M., Pardo, M., Sala-Bubaré, A., Suñé-Soler, N. (2017). Why do students consider dropping out of doctoral degrees? Institutional and personal factors, Higher Education, doi:10.1007/s10734-016-0106-9

Nou article: Constructing academic trajectories: What is the role of positive and negative events in the doctoral journey?

Corcelles, M., Cano, M., Liesa, E., Gonzalez-Ocampo, G. & Castelló, M. (submitted). Constructing academic trajectories: What is the role of positive and negative events in the doctoral journey?

January 29, 2017

La trajectòria doctoral és un procés emocional i intel·lectualment intens durant el que els estudiants de doctorat s’enfronten a una àmplia gamma d’experiències. L’objectiu d’aquest estudi va ser explorar quins van ser els esdeveniments positius i negatius més significatius que van experimentar els estudiants de doctorat i, com aquests esdeveniments es van relacionar amb diferents variables com l’edat, la disciplina, els nens o la completa/parcial matrícula als estudis del doctorat. Es fa servir un disseny interpretatiu transversal que combina l’anàlisi de dades de mètodes mixtes.

Nova publicació: Why research is performed and what is it for in Social Sciences? Conceptions of PhD students on research

Álvarez, M., Castelló, M., Elexpuru, I., Villardón, L., Yániz, C. (submitted). Why research is performed and what is it for in Social Sciences? Conceptions of PhD students on research.

January 28, 2017

Pràcticament no es té coneixement del que significa la investigació per als investigadors en formació en el context espanyol. Aquest estudi té un doble objectiu: analitzar les concepcions dels estudiants de doctorat en Ciències Socials sobre la recerca, i les relacions d’aquestes concepcions amb diferents variables rellevants en el procés de formació dels investigadors. 1082 estudiants de 56 universitats espanyoles van participar en aquest estudi. Van respondre un qüestionari sobre concepcions, compromís, interès per la investigació, relació amb la comunitat científica i estrès. Els estudiants de doctorat conceptualitzen la investigació principalment com una activitat orientada al procès tant per fer una contribució a la comunitat com per el seu desenvolupament personal; addicionalment, encara que amb menor freqüència, la conceptualitzen com un producte: documents publicats perquè altres els llegeixin.

Nova publicació: Eventos Significativos y emociones en las trayectorias personales de los estudiantes de doctorado.

Weise, C. & Aguayo, M. (submitted). Eventos Significativos y emociones en las trayectorias personales de los estudiantes de doctorado.

Gener 28, 2017

El procés que implica el fi dels estudis de doctorat suposa un gran repte inclús per aquells estudiants molt preparats i amb un excel·lent bagatge acadèmic. Aquest procés posa en joc competències d’alt nivell cognitiu, personal i emocionals que implica una important exposició a situacions d’estrès que acompanyen la progressiva participació dels doctorands en la comunitat científica i disciplinar de referència.