PortadaPublicacions

Nova publicació: Building a more robust conception of early career researcher experience: what might we be overlooking? 

McAlpine, L.; Pyhältö, K & Castello, M. (2017). Building a more robust conception of early career researcher experience: what might we be overlooking? Continuing Education.  http://www.tandfonline.com/eprint/y5GNsYqgDVkrfADk8SBu/full

Publication Cover

Dues dècades de recerca en investigadors novells han ressaltat la interacció d’una constel·lació d’influències per donar sentit a les seves experiències. Tal investigació es basa en gran mesura en tradicions quantitatives o qualitatives. Si bé les dues tradicions exploren fenòmens similars, les preguntes de recerca sovint s’emmarquen de manera diferent i utilitzen diferents mètodes. Curiosament, hi ha pocs estudis en els quals el disseny integra processos quantitatius i qualitatius. En aquest article, descrivim un disseny en el qual examinem l’agència investigadora postdoctoral, el suport social i la intenció de romandre o abandonar l’acadèmia. L’anàlisi quantitativa destacar dos perfils que representen la variació en la intenció de romandre basada en la interacció amb la comunitat i el suport de la supervisió. L’anàlisi qualitativa, tot i que dóna suport aquesta troballa, també va suggerir altres influències. Examinar aquestes altres influències en profunditat va conduir a una representació més robusta de la interacció de la vida personal i el treball en relació amb la intenció de continuar. Concloem que els factors relacionats amb el treball són insuficients per explicar la intenció de romandre. Suggerim que les investigacions futures en aquesta àrea haurien d’indagar quins altres factors poden passar-se per alt en la comprensió de (a) la intenció de romandre i (b) l’experiència inicial de l’investigador de carrera en termes més amplis. Finalment, proposem que els dissenys d’investigació que integrin processos tant quantitatius com qualitatius puguin resultar fructífers en futures investigacions, no solament en aquesta àrea, sinó de manera més àmplia.

Reference:

Lynn McAlpine, Kirsi Pyhältö & Montserrat Castelló (2017) Building a more robust conception of early career researcher experience: what might we be overlooking?, Studies in Continuing Education, DOI: 10.1080/0158037X.2017.1408582