Identitat i concepcions d’aprenents i docents

Aquesta línia d’investigació s’ocupa de la identitat docents, els incidents crítics com elements reguladors del procés de construcció de la identitat i les concepcions dels aprenents sobre els processos d’ensenyament i aprenentatge.
D’una manera més específica, el nostre objectiu principal té a veure amb l’anàlisi del procés de construcció de la identitat professional docent, el coneixements de quins són els incidents crítics del professorat i com aquests influeixen en el procés de construcció. El segon objectiu es centra en l’estudi de quines són les condicions de l’assessorament psicoeducatiu que faciliten canvis en la construcció de la identitat professional docent en els diferents nivells educatius. Finalment, ens interessa l’estudi dels entorns d’aprenentatge que promouen canvis en les concepcions sobre els processos d’aprenentatge dels alumnes.

PROJECTES

ERASMUS+: RESEARCHER IDENTITY DEVELOPMENT: STRENGTHENING SCIENCE IN SOCIETY STRATEGIES (RID-SSISS)

Investigadora principal: Montserrat Castelló (URL)
Membres participants: URL ( Mariona Corcelles, Maribel Cano, Anna Sala, Núria Suñé), UAB (Carles Monereo), UOULU, University of OULU ( Kirsi Pyhältö, Jouni Peltonen, Solveig Cornér), LANCS, Lancaster University (Lynn Mc Alpine, Nicola Ingram, Jenny Thatcher, ), TU, Tallin University ( Erika Löfström, Katrin Poom-Valickis, Even Eisenschmidt).

Duració: 2017-2020

Objectius

El projecte contempla dos objetius principals: per una banda, reconceptualitzar el rol dels investicadors novells (en paricular estudiants de doctorat i post-doc) amb la finalitat de que es puguin afrontar amb èxit als desafiaments socials actuals i establir carreres profesionals satisfactories; i, per l’altra banda, millorar el desenvolupamnet de la identitat dels investigadors novells i de les seves carreres profesionals mitjançant la formació.

Com a objectius específics del projecte s’ha establert els següents:

  • Dissenyar, crear i avaluar recursos on-line basats en la investigació amb la finalitat d’ajudar als investigadors novells (estudiants de doctorat i post-doc) a realitzar canvis relatius a la interacció amb els supervisors, grups de recerca y comunitats de referencia. Igualment, aquests recursos els han d’ajudar a relaitzar canvis que incideixin en la escriptura científica i en la seva producció, la iniquitat i l’ètica en la investigació, i oferir estratègies per el desenvolupament de la resiliència i la regulació de les emocions.
  • Desenvolupar, validar i engegar eines digitals que contribueixin al desenvolupament de la identitat i de les trajectòries acadèmicques dels investigadors novells mitjançant la seva participació efectiva en les seves comunitats professionals i científiques de referència.
  • Concienciar a les comunitats científiques europees de la importància de la identitat investigadora i del desenvolupament professional mitjançant aquestes eines digitales.
  • Mostrar i difondre metodologies, eines i pràctiques provades per tal que els investigadors novells puguin encarar amb èxit els desafiaments que encaren al llarg de les seves carreres professionals.

FORMACIÓ DE LA IDENTITAT DE L’INVESTIGADOR NOVELL EN CIÈNCIES SOCIALS

Investigadora principal: Montserrat Castelló (URL)
Membres participants: URL (Eva Liesa, Mariona Corcelles, Maribel Cano, Maria Paula Mayoral, Lorena Becerril, Anna Iñesta, Mariela Aguayo, Liliana Gallego, Gabriela González, Marc Casanovas, Jake Richardson y Anna Sala), UAB (Carles Monereo, Ibis Álvarez, Crista Weise, Berta Vall y Esperanza Mejías), UOC (Toni Badia), U. Deusto (Conchi Yániz, Manuela Àlvarez, Lourdes Villardon y Itziar Elexpuru), Oxford University (Lynn Mc Alpine), University of Helsinki (Kirsi Phyaltö, Kirsti Lonka y Maria Cerrato).
Duració: 2014-2016

Objectius:
El projecte té per finalitat generar coneixement i recursos eficaços i eficients per a la formació de la identitat dels investigadors novells de Ciències Socials (CCSS) en el context europeu.

Consta de quatre fases. En les dues primeres fases, es desenvoluparan dos estudis empírics amb l’objectiu d’analitzar quines són les concepcions dels investigadors novells respecte a què significar investigar i escriure en ciències socials i com regulen la seva activitat quan s’enfronten als problemes i incidents crítics, el primer a través de l’aplicació d’un qüestionari a una mostra representativa d’investigadors en formació; i el segon a través de l’anàlisi en profunditat d’una submostra representativa. En ambdós casos, es comptarà amb participants de quatre països europeus.

En la tercera fase, es dissenyarà i pilotarà una proposta formativa que permeti als investigadors novells afrontar aquests incidents de forma ajustada i eficient donant resposta als reptes de la investigació actual en CCSS.

Finalment, a la quarta fase es dissenyarà, crearà i validarà una proposta de formació en base a un espai digital format per un bloc instruccional interactiu i una xarxa social que serveixi com a comunitat d’ajuda pels investigadors en CCSS.

 

LA COMPETÈNCIA D’APRENDRE A APRENDRE. DE LA UNIVERSITAT A LES AULES DE PRIMÀRIA

Investigadora principal: Eva Liesa (URL)
Membres del grup que col·laboren: URL: Montserrat Castelló,  Maribel Cano, Paula Mayoral, Marc Casanova, Montserrat Alguacil, Elisenda Bartrina; UAM: Juan Ignacio Pozo; Escola Virolai (Barcelona): Paloma Llanquet; Escola Vallgorguina: Marta Pardo; Escola Nostra Senyora de Montserrat (Rubí)
Durada: 2014-2015

Definició i objectius:
El projecte persegueix millorar el model formatiu del Grau en Educació Primària amb l’objectiu de facilitar el desenvolupament de la competència d’aprendre a aprendre en els futurs mestres durant la seva formació universitària. En aquesta línia, es pretén que els alumnes universitaris adquireixin i desenvolupin estratègies metodològiques adequades per poder ensenyar aquesta competència als futurs alumnes en l’escola.

En aquest sentit, es vol incidir tant en les concepcions dels estudiants sobre la competència, com en les estratègies o pràctiques que poden desenvolupar per fomentar i integrar-la en el seu fer com a estudiants universitaris per, posteriorment, aplicar-la en la seva pràctica docent.

Com a objectius propis del projecte, cal destacar:

– Realitzar un procés de revisió i millora dels plans docents de la universitat per desenvolupar la competència d’aprendre a aprendre.

– Conèixer i valorar projectes en escoles que duen a terme innovació en aquesta temàtica.

– Crear una xarxa o comunitat col·laborativa entre universitat i escoles, elaborant un recull de bones pràctiques construïdes mitjançant l’ajuda mútua entre els dos contextos.

 

FORMACIÓ DE LA IDENTITAT PROFESSIONAL DEL PROFESSOR UNIVERSITARI A TRAVÉS DE L’ANÀLISI D’INCIDENTS CRÍTICS (FI_PANIC)

Investigador principal: Carles Monereo
Membres del grup que participen: UAB (David Duran, José Reinaldo Martínez, Ibis M. Álvarez, Marta Fuentes, Margarida Romero, Crista Weise, Silvia Blanch); URL (Montserrat Castelló, Eva Liesa, Anna Iñesta, Mariona Corcelles; M. Paula Mayoral); UdG (M. Lluïsa Pérez Cabaní; Carretero; Josep Juandó); UOC (Antoni Badia, Lorena Becerril)
Duració: 2010-2013

Objectius:
La investigació que presentem pretén, en primer lloc, identificar quins són els incidents crítics que desestabilitzen amb major intensitat i freqüència la tasca docent del professor universitari en les àrees de Ciències Socials a través d’un instrument crear per a aquest fi.

En segon lloc, elaborarem una proposta formativa, orientada a la resolució dels incidents crítics detectats relacionats amb aspectes pedagògics en el moment d’impartir classe, basada en una pauta per a l’anàlisi d’incidents crítics (PANIC) i l’aplicarem en cinc situacions diferents: a) únicament ús de la pauta; b) ús de la pauta + diari professional; c) ús de la pauta + tutoria entre iguals; d) ús de la pauta + suport virtual col·laboratiu; i e) ús de la pauta + resolució de problemes simulats.

Finalment, a través d’un disseny pre-test/post-test amb un grup control i anàlisi multivariant, compararem l’eficàcia de les diferents propostes formatives entre sí, tant en relació als elements relatius a la identitat professional (canvis en les seves percepcions i rols, en els seus coneixements metodològics i estratègics i en els seus recursos emocionals), com els relatius a la pràctica docent (manera d’afrontar incidents crítics en les seves aules).

CONCEPCIONS DELS ESTUDIANTS UNIVERSITARIS SOBRE L’ENSENYAMENT I L’APRENENTATGE: RELACIONS AMB LES DISCIPLINES I EL RENDIMENT

Evolució de les concepcions sobre els processos d’ensenyament i aprenentatge dels estudiants universitaris. Aquest projecte se centra en l’anàlisi de les concepcions o representacions mentals de l’alumnat universitari en relació al significat d’ensenyar i aprendre i en l’evolució d’aquestes representacions al llarg dels seus estudis universitaris. Així doncs, es proposen els següents objectius:

1- Conèixer quines són les concepcions sobre l’aprenentatge que tenen els estudiants de primer curs universitari.
2- Analitzar la vinculació d’aquestes concepcions i alguns factors personals (edat, gènere, nivell de satisfacció en els estudis i estratègies regulatives) i contextuals (estudis previs dels que provenen i tipus d’estudi escullit) rellevants en los processos d’ensenyament i aprenentatge.
3- Analitzar la relació entre les concepcions sobre l’aprenentatge i els resultats acadèmics obtinguts pels estudiants.
4- Valorar l’evolució de les concepcions sobre l’aprenentatge al llarg dels estudis universitaris de grau.

GESTIÓ ESTRATÈGICA DE LA DOCÈNCIA EN EL MARC D’UNA FORMACIÓ AMB ENFOCAMENT EN COMPETÈNCIES

Entitats participants: Universidad de Magallanes. Ministerio de Educación. Chile.
Duració: 24 meses desde 19/07/2010 hasta 01/07/2012
Investigadors participants SINTE: Carles Monereo, Maria Luisa Pérez, Loles González; Anna Iñesta, Crista Weise, Eva Liesa, Paula Mayoral, Margarida Romero y Marta Fuentes
Investigador Principal: Montserrat Castelló

Objectius:
Dissenyar el pla estratègic del Centro de Desarrollo Institucional de la Docencia, els plans d’acció de cadascuna de les seves unitats, més els reglaments i manuals de procediment.
Donar suport i avaluar tècnicament els processos de redisseny curricular amb un enfocament en competències i resultats d’aprenentatge i l’aplicació del model d’anivellament de competències en les carreres professionals de la institució.
Dissenyar i donar suport a la operacionalització d’un sistema integral de seguiment i monitoreig de la qualitat dels processos formatius.

RENOVACIÓN EN INNOVACIÓN CURRICULAR PARA LA FORMACIÓN INICIAL DE PROFESORES DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA CON MENCIÓN, A TRAVÉS DE UNA RED COLABORATIVA DE UNIVERSIDADES QUE APORTEN EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN EN SECTORES ESTRATÉGICOS DE APRENDIZAJES

Entitats participants: Universidad Metropolitana de Educación, Universidad de la Serena, Universidad Católica del Maule, Universidad de Magallanes. Chile
Duració: 18 meses desde 01/06/07 hasta 01/01/09
Investigadors participants SINTE: Carles Monereo, Maria Luisa Pérez, Reyes Carretero, Loles González; Anna Iñesta, Crista Weise, Eva Liesa, Gilda Bilbao, Toni Badia,
Investigadora Principal. Montserrat Castelló

Objectius:
Renovar el currículum de formació inicial de professor d’Educació General Bàsica, incorporant estructuralment les mencions, innovant en les didàctiques associades i articulant la formació contínua.
Aconseguir convergència en la formació inicial de professors d’Educació General Bàsica amb menció, en el marc d’una xarxa interuniversitària, contribuint així a la millora de la qualitat educativa del sistema escolar.

TESIS

La enseñanza de procedimientos de aprendizaje en la universidad
Directors: Castelló, M.
Data de lectura: 04/11/2009
Nom del doctorand: Héctor Rival

Enfoques de aprendizaje y de estudio de los estudiantes universitarios
Directors: Castelló, M.
Data de lectura: 28/04/2010
Nom del doctorand: Margarita Mahncke Torres

Acompanyament del profesorat Novell: avaluació d’un programa per a la construcció del coneixement professional
Directors: Castelló, M.
Data de lectura: 02/06/2011
Nom del doctorand: Paula Mayoral